10 sự thật thú vị về răng của chúng ta

thuloanngodiep

New member
Credits
496
#Teeth #DentalHealth #oralhygiene #Dentist #tooth #toothbrush ** 10

Răng của chúng ta là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta, nhưng chúng ta thường coi chúng là điều hiển nhiên.Dưới đây là 10 sự thật thú vị về răng của chúng tôi mà bạn có thể không biết:

1. ** Chúng tôi có hai bộ răng trong đời. ** Bộ đầu tiên của chúng tôi, được gọi là răng rụng hoặc răng em bé, bắt đầu đến khoảng 6 tháng tuổi.Những chiếc răng này dần dần được thay thế bằng răng vĩnh viễn của chúng ta, bắt đầu nổ ra khoảng 6 tuổi.
2. ** Người trưởng thành trung bình có 32 răng. ** Những chiếc răng này được chia thành bốn nhóm: răng cửa, răng nanh, tiền thân và răng hàm.Vỏ răng là răng cửa được sử dụng để cắt thực phẩm, răng nanh là răng nhọn được sử dụng để xé thức ăn, tiền sử được sử dụng để nghiền thức ăn và răng hàm là răng lớn nhất được sử dụng để nghiền thực phẩm.
3. ** Răng của chúng ta liên tục phát triển. ** Rễ răng của chúng ta tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của chúng ta, đó là lý do tại sao điều quan trọng là chải và chỉ nha khoa thường xuyên để ngăn ngừa sâu răng và bệnh nướu răng.
4. ** Răng của chúng ta là mô cứng nhất trong cơ thể chúng ta. ** Men bao phủ răng của chúng ta được làm từ một khoáng chất gọi là hydroxyapatite, khó hơn xương.Tuy nhiên, men răng cũng rất mỏng, vì vậy điều quan trọng là phải bảo vệ nó khỏi bị tổn thương.
5. ** Răng của chúng ta có thể cho chúng ta biết rất nhiều về sức khỏe của chúng ta. ** Màu sắc, hình dạng và tình trạng của răng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe khác nhau, chẳng hạn như thiếu máu, tiểu đường và thiếu hụt dinh dưỡng.
6. ** Răng không chỉ để ăn. ** Răng của chúng tôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong lời nói, vẻ bề mặt và sự tự tin.
7. ** Bàn chải đánh răng là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho sức khỏe của mình. ** Đánh răng hai lần một ngày giúp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn, có thể dẫn đến sâu răng và bệnh nướu.
8. ** Dao xỉ cũng rất cần thiết cho vệ sinh răng miệng tốt. ** Dạng loại bỏ loại bỏ mảng bám và vi khuẩn từ giữa răng của chúng ta, nơi không thể chạm tới bàn chải đánh răng.
9.
10 10.

** Hashtags: ** #Teeth #DentalHealth #oralhygiene #Dentist #tooth #toothbrush
=======================================
#Teeth #DentalHealth #oralhygiene #Dentist #tooth #toothbrush **10 Interesting Facts About Our Teeth**

Our teeth are one of the most important parts of our bodies, but we often take them for granted. Here are 10 interesting facts about our teeth that you may not know:

1. **We have two sets of teeth in our lifetime.** Our first set, called deciduous teeth or baby teeth, start to come in around 6 months of age. These teeth are gradually replaced by our permanent teeth, which begin to erupt around 6 years of age.
2. **The average adult has 32 teeth.** These teeth are divided into four groups: incisors, canines, premolars, and molars. Incisors are the front teeth used for cutting food, canines are the pointed teeth used for tearing food, premolars are used for grinding food, and molars are the largest teeth used for crushing food.
3. **Our teeth are constantly growing.** The roots of our teeth continue to grow throughout our lifetime, which is why it's important to brush and floss regularly to prevent cavities and gum disease.
4. **Our teeth are the hardest tissue in our body.** The enamel that covers our teeth is made of a mineral called hydroxyapatite, which is harder than bone. However, the enamel is also very thin, so it's important to protect it from damage.
5. **Our teeth can tell us a lot about our health.** The color, shape, and condition of our teeth can be a sign of various health problems, such as anemia, diabetes, and nutritional deficiencies.
6. **Teeth are not just for eating.** Our teeth also play an important role in speech, facial appearance, and self-confidence.
7. **Toothbrushing is one of the most important things we can do for our health.** Brushing our teeth twice a day helps to remove plaque and bacteria, which can lead to cavities and gum disease.
8. **Flossing is also essential for good oral hygiene.** Flossing removes plaque and bacteria from between our teeth, where a toothbrush can't reach.
9. **Regular dental checkups are important for catching problems early.** A dentist can examine our teeth and gums for signs of cavities, gum disease, and other problems.
10. **Taking care of our teeth can help us to enjoy a lifetime of healthy smiles.** By brushing, flossing, and visiting the dentist regularly, we can keep our teeth healthy and strong for years to come.

**Hashtags:** #Teeth #DentalHealth #oralhygiene #Dentist #tooth #toothbrush
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top