12 ĐÔI DÂY TK SỌ ( CRANIAL NERVES )

thuyanhlekha

New member
Credits
241
#Thần kinh scranial #Systemvous System #brain #anatomy #Neurology ** 12 cặp dây thần kinh sọ (dây thần kinh sọ) **

12 cặp dây thần kinh sọ là một phần của hệ thống thần kinh ngoại biên (PNS) và chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng, bao gồm nhận thức cảm giác, điều khiển vận động và chức năng tự trị.Chúng được đặt tên theo vị trí và chức năng giải phẫu của chúng, và mỗi dây thần kinh có một số, tên và nguồn gốc riêng biệt.

Các dây thần kinh sọ được chia thành ba nhóm:

*** Các dây thần kinh cảm giác ** (I, II và VIII) truyền thông tin cảm giác từ đầu và cổ đến não.
*** Các dây thần kinh vận động ** (III, IV, VI, XI và XII) Chuyển động của mắt, đầu và cổ.
*** Các dây thần kinh hỗn hợp ** (V, VII, IX và X) chứa cả sợi cảm giác và động cơ.

Các dây thần kinh sọ rất cần thiết cho nhiều chức năng quan trọng và thiệt hại cho bất kỳ ai trong số họ có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe của một người.

** 1.Dây thần kinh khứu giác (i) **

Dây thần kinh khứu giác là dây thần kinh sọ đầu tiên và chịu trách nhiệm cho mùi của chúng ta.Đó là một dây thần kinh cảm giác mang thông tin từ các thụ thể khứu giác trong mũi đến bóng đèn khứu giác trong não.

** 2.Dây thần kinh thị giác (ii) **

Dây thần kinh thị giác là dây thần kinh sọ thứ hai và chịu trách nhiệm cho cảm giác thị giác của chúng ta.Đó là một dây thần kinh cảm giác mang thông tin từ võng mạc trong mắt đến chiasm quang trong não.

** 3.Dây thần kinh oculomotor (iii) **

Dây thần kinh oculomotor là dây thần kinh sọ thứ ba và chịu trách nhiệm kiểm soát chuyển động của mắt.Đó là một dây thần kinh vận động bắt nguồn từ midbrain và đi qua quỹ đạo để bẩm sinh bốn cơ di chuyển mắt.

**4.Thần kinh trochlear (iv) **

Dây thần kinh trochlear là dây thần kinh sọ thứ tư và chịu trách nhiệm kiểm soát chuyển động của mắt.Nó là một dây thần kinh vận động bắt nguồn từ midbrain và đi qua quỹ đạo để bẩm sinh cơ xiên vượt trội của mắt.

** 5.Thần kinh sinh ba (v) **

Dây thần kinh sinh ba là dây thần kinh sọ thứ năm và chịu trách nhiệm cho cảm giác ở mặt, đầu và miệng.Nó là một dây thần kinh hỗn hợp chứa cả sợi cảm giác và động cơ.Các sợi cảm giác của dây thần kinh sinh ba mang thông tin từ mặt, đầu và miệng đến não, trong khi các sợi động cơ kiểm soát các cơ của việc làm chủ.

** 6.ABDUCENS DERVE (vi) **

Dây thần kinh của kẻ bắt cóc là dây thần kinh sọ thứ sáu và chịu trách nhiệm kiểm soát chuyển động của mắt.Nó là một dây thần kinh vận động bắt nguồn từ các con pons và đi qua quỹ đạo để bẩm sinh cơ trực tràng bên của mắt.

** 7.Thần kinh mặt (vii) **

Dây thần kinh mặt là dây thần kinh sọ thứ bảy và chịu trách nhiệm biểu hiện khuôn mặt, vị giác và nước bọt.Nó là một dây thần kinh hỗn hợp chứa cả sợi cảm giác và động cơ.Các sợi cảm giác của dây thần kinh mặt mang thông tin từ vị giác trên lưỡi đến não, trong khi các sợi động cơ kiểm soát các cơ của biểu hiện trên khuôn mặt.

**số 8.Dây thần kinh tiền đình (VIII) **

Dây thần kinh tiền đình là dây thần kinh sọ thứ tám và chịu trách nhiệm cho ý thức cân bằng và thính giác của chúng tôi.Đó là một dây thần kinh cảm giác mang thông tin từ tai trong đến não.

** 9.Dây thần kinh bóng loáng (IX) **

Dây thần kinh bóng loáng là dây thần kinh sọ thứ chín và chịu trách nhiệm cho cảm giác trong cổ họng, hương vị và nước bọt.Nó là một dây thần kinh hỗn hợp chứa cả sợi cảm giác và động cơ.Các sợi cảm giác của dây thần kinh Glossopharyngeal mang thông tin từ cổ họng, vị giác ở phía sau lưỡi và cơ thể động mạch cảnh đến não, trong khi các sợi động cơ điều khiển tuyến parotid.

** 10.Dây thần kinh phế vị (x) **

Dây thần kinh phế vị là dây thần kinh sọ thứ mười và chịu trách nhiệm cho một loạt các chức năng, bao gồm nhịp tim, hô hấp, tiêu hóa và lời nói.Nó là một dây thần kinh hỗn hợp chứa cả sợi cảm giác và động cơ.Các sợi cảm giác của dây thần kinh phế vị mang thông tin từ tim, phổi, dạ dày và ruột với não, trong khi các sợi động cơ điều khiển cơ bắp
=======================================
#Cranial nerves #Nervous system #brain #anatomy #Neurology **12 pairs of cranial nerves (cranial nervves)**

The 12 pairs of cranial nerves are a part of the peripheral nervous system (PNS) and are responsible for a variety of functions, including sensory perception, motor control, and autonomic function. They are named according to their anatomical location and function, and each nerve has a distinct number, name, and origin.

The cranial nerves are divided into three groups:

* **Sensory nerves** (I, II, and VIII) transmit sensory information from the head and neck to the brain.
* **Motor nerves** (III, IV, VI, XI, and XII) control movement of the eyes, head, and neck.
* **Mixed nerves** (V, VII, IX, and X) contain both sensory and motor fibers.

The cranial nerves are essential for many vital functions, and damage to any of them can have a significant impact on a person's health.

**1. Olfactory nerve (I)**

The olfactory nerve is the first cranial nerve and is responsible for our sense of smell. It is a sensory nerve that carries information from the olfactory receptors in the nose to the olfactory bulb in the brain.

**2. Optic nerve (II)**

The optic nerve is the second cranial nerve and is responsible for our sense of sight. It is a sensory nerve that carries information from the retina in the eye to the optic chiasm in the brain.

**3. Oculomotor nerve (III)**

The oculomotor nerve is the third cranial nerve and is responsible for controlling the movement of the eyes. It is a motor nerve that originates from the midbrain and travels through the orbit to innervate the four muscles that move the eye.

**4. Trochlear nerve (IV)**

The trochlear nerve is the fourth cranial nerve and is responsible for controlling the movement of the eye. It is a motor nerve that originates from the midbrain and travels through the orbit to innervate the superior oblique muscle of the eye.

**5. Trigeminal nerve (V)**

The trigeminal nerve is the fifth cranial nerve and is responsible for sensation in the face, head, and mouth. It is a mixed nerve that contains both sensory and motor fibers. The sensory fibers of the trigeminal nerve carry information from the face, head, and mouth to the brain, while the motor fibers control the muscles of mastication.

**6. Abducens nerve (VI)**

The abducens nerve is the sixth cranial nerve and is responsible for controlling the movement of the eye. It is a motor nerve that originates from the pons and travels through the orbit to innervate the lateral rectus muscle of the eye.

**7. Facial nerve (VII)**

The facial nerve is the seventh cranial nerve and is responsible for facial expression, taste, and salivation. It is a mixed nerve that contains both sensory and motor fibers. The sensory fibers of the facial nerve carry information from the taste buds on the tongue to the brain, while the motor fibers control the muscles of facial expression.

**8. Vestibulocochlear nerve (VIII)**

The vestibulocochlear nerve is the eighth cranial nerve and is responsible for our sense of balance and hearing. It is a sensory nerve that carries information from the inner ear to the brain.

**9. Glossopharyngeal nerve (IX)**

The glossopharyngeal nerve is the ninth cranial nerve and is responsible for sensation in the throat, taste, and salivation. It is a mixed nerve that contains both sensory and motor fibers. The sensory fibers of the glossopharyngeal nerve carry information from the throat, taste buds on the back of the tongue, and the carotid body to the brain, while the motor fibers control the parotid gland.

**10. Vagus nerve (X)**

The vagus nerve is the tenth cranial nerve and is responsible for a variety of functions, including heart rate, respiration, digestion, and speech. It is a mixed nerve that contains both sensory and motor fibers. The sensory fibers of the vagus nerve carry information from the heart, lungs, stomach, and intestines to the brain, while the motor fibers control the muscles
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top