12 triệu chứng thường gặp khi nghi ngờ mắc Covid-19 (QĐ 3638 của Bộ Y Tế)

lycatthien.duyen

New member
Credits
404
### 12 Triệu chứng phổ biến khi nghi ngờ mắc Coviv-19 (Quyết định 3638 của Bộ Y tế)

Bộ Y tế đã đưa ra quyết định 3638, trong đó liệt kê 12 triệu chứng phổ biến nhất của Covid-19.Những triệu chứng này là:

* Sốt
* Ho
* Đau họng
* Sổ mũi
* Đau cơ
* Đau đầu
* Mệt mỏi
* Mất hương vị hoặc mùi
* Bệnh tiêu chảy
* Buồn nôn hoặc nôn mửa
* Viêm kết mạc
* Phát ban

Nếu bạn trải nghiệm bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên ở nhà và tự lập.Bạn cũng nên gọi cho bác sĩ hoặc đường dây nóng Covid-19 để được tư vấn.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả những người bị nhiễm Covid-19 sẽ trải qua tất cả các triệu chứng này.Một số người chỉ có thể có một vài triệu chứng, trong khi những người khác có thể không có gì cả.

Nếu bạn lo ngại rằng bạn có thể có Covid-19, điều quan trọng là phải được kiểm tra.Bạn có thể tìm thấy một danh sách các trang web thử nghiệm gần bạn bằng cách truy cập trang web CDC.

### hashtags

* #covid-19
* #Symptoms của Covid-19
* #Decision 3638 của Bộ Y tế
* #Stay Home and Selfolate
* #Được thử nghiệm
=======================================
### 12 common symptoms when suspected of suffering from COVIV-19 (Decision 3638 of the Ministry of Health)

The Ministry of Health has issued Decision 3638, which lists the 12 most common symptoms of COVID-19. These symptoms are:

* Fever
* Cough
* Sore throat
* Runny nose
* Muscle aches
* Headache
* Fatigue
* Loss of taste or smell
* Diarrhoea
* Nausea or vomiting
* Conjunctivitis
* Rash

If you experience any of these symptoms, you should stay home and self-isolate. You should also call your doctor or a COVID-19 hotline for advice.

It is important to note that not everyone who is infected with COVID-19 will experience all of these symptoms. Some people may only have a few symptoms, while others may have none at all.

If you are concerned that you may have COVID-19, it is important to get tested. You can find a list of testing sites near you by visiting the CDC website.

### Hashtags

* #covid-19
* #Symptoms of COVID-19
* #Decision 3638 of the Ministry of Health
* #Stay home and self-isolate
* #Get tested
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top