13 PM đã lên 15.4 và xuống 15.3.1 vì quá hao pin. Hao hơn 10-15% so lúc trước. Nhớ hồi mua máy

lytuongkhanh.van

New member
Credits
288
** 13 giờ tối khi cập nhật lên iOS 15.4 **

** #13pm #batterydrain #iOS15.4 #apple #iphone **

** tl; dr **

Sau khi cập nhật lên iOS 15.4, một số người dùng của iPhone 13 Pro Max đã báo cáo gặp sự cố khi thoát pin.Vấn đề dường như được phát âm rõ nhất khi sử dụng máy ảnh của điện thoại.Apple đã thừa nhận vấn đề này và đang làm việc trên một sửa chữa.Trong khi đó, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng cải thiện thời lượng pin trên iPhone 13 Pro Max.

** Vấn đề là gì? **

Một số người dùng của iPhone 13 Pro Max đã báo cáo rằng thời lượng pin của họ đã giảm đáng kể sau khi cập nhật lên iOS 15.4.Vấn đề dường như được phát âm rõ nhất khi sử dụng máy ảnh của điện thoại.Người dùng đã báo cáo rằng điện thoại của họ có thể thoát pin tới 10-15% chỉ trong vài phút chụp ảnh hoặc video.

** Apple đang làm gì về nó? **

Apple đã thừa nhận vấn đề này và đang làm việc trên một sửa chữa.Công ty vẫn chưa phát hành dòng thời gian khi sửa chữa sẽ có sẵn, nhưng dự kiến sẽ được phát hành trong một bản cập nhật phần mềm trong tương lai.

** Bạn có thể làm gì trong lúc này? **

Trong khi đó, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng cải thiện thời lượng pin trên iPhone 13 Pro Max.

*** Tắt ứng dụng làm mới ứng dụng nền. ** Cài đặt này cho phép các ứng dụng cập nhật trong nền, ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.Tắt ứng dụng nền làm mới có thể giúp tiết kiệm thời lượng pin.
*** Tắt dịch vụ vị trí. ** Dịch vụ vị trí cũng có thể thoát thời lượng pin, đặc biệt nếu bạn thường xuyên sử dụng chúng.Tắt dịch vụ vị trí khi bạn không cần chúng có thể giúp tiết kiệm thời lượng pin.
*** Giảm độ sáng màn hình. ** Màn hình của bạn càng sáng, càng nhiều pin sẽ sử dụng.Giảm độ sáng màn hình có thể giúp tiết kiệm thời lượng pin.
*** Vô hiệu hóa độ sáng tự động. ** Độ sáng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình của bạn dựa trên ánh sáng xung quanh.Điều này có thể hữu ích, nhưng nó cũng có thể thoát thời lượng pin.Nếu bạn không sử dụng độ sáng tự động, bạn có thể đặt thủ công độ sáng màn hình của mình ở mức thấp hơn để tiết kiệm thời lượng pin.
*** Đóng các ứng dụng không sử dụng. ** Nếu bạn có nhiều ứng dụng mở trong nền, tất cả chúng đều có thể sử dụng thời lượng pin, ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.Đóng ứng dụng không sử dụng có thể giúp tiết kiệm thời lượng pin.

**Phần kết luận**

Vấn đề thoát nước trên iPhone 13 Pro Max là một vấn đề đã biết mà Apple đang làm việc để sửa chữa.Trong khi đó, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng cải thiện thời lượng pin trên điện thoại.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể hy vọng sẽ vượt qua cả ngày mà không phải lo lắng về việc điện thoại của bạn hết pin.
=======================================
**13 PM battery drain after updating to iOS 15.4**

**#13PM #batterydrain #iOS15.4 #apple #iphone**

**TL;DR**

After updating to iOS 15.4, some users of the iPhone 13 Pro Max have reported experiencing battery drain issues. The problem seems to be most pronounced when using the phone's camera. Apple has acknowledged the issue and is working on a fix. In the meantime, there are a few things you can do to try to improve battery life on your iPhone 13 Pro Max.

**What is the problem?**

Some users of the iPhone 13 Pro Max have reported that their battery life has significantly decreased after updating to iOS 15.4. The problem seems to be most pronounced when using the phone's camera. Users have reported that their phones can drain up to 10-15% battery in just a few minutes of taking photos or videos.

**What is Apple doing about it?**

Apple has acknowledged the issue and is working on a fix. The company has not yet released a timeline for when the fix will be available, but it is expected to be released in a future software update.

**What can you do in the meantime?**

In the meantime, there are a few things you can do to try to improve battery life on your iPhone 13 Pro Max.

* **Turn off background app refresh.** This setting allows apps to update in the background, even when you're not using them. Turning off background app refresh can help to save battery life.
* **Turn off location services.** Location services can also drain battery life, especially if you're using them frequently. Turning off location services when you don't need them can help to save battery life.
* **Reduce screen brightness.** The brighter your screen, the more battery it will use. Reducing screen brightness can help to save battery life.
* **Disable automatic brightness.** Automatic brightness adjusts your screen brightness based on the ambient light. This can be helpful, but it can also drain battery life. If you're not using automatic brightness, you can manually set your screen brightness to a lower level to save battery life.
* **Close unused apps.** If you have a lot of apps open in the background, they can all be using battery life, even if you're not using them. Closing unused apps can help to save battery life.

**Conclusion**

The battery drain issue on the iPhone 13 Pro Max is a known issue that Apple is working on fixing. In the meantime, there are a few things you can do to try to improve battery life on your phone. By following these tips, you can hopefully get through the day without having to worry about your phone running out of battery.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top