2 cách để sử dụng biểu tượng cảm xúc trên Windows 10

bichlamlengoc

New member
Credits
288
### 2 cách sử dụng biểu tượng cảm xúc trên Windows 10

Biểu tượng cảm xúc là một cách thú vị để thêm tính cách vào tin nhắn văn bản, email và các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn.Windows 10 có bàn phím tích hợp mà bạn có thể sử dụng để chèn biểu tượng cảm xúc hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba.

** Cách sử dụng biểu tượng cảm xúc với bàn phím Windows 10 **

1. Mở ứng dụng ** Cài đặt **.
2. Chuyển đến ** Dễ dàng truy cập **> ** Bàn phím **.
3. Dưới ** Sử dụng bàn phím trên màn hình **, bật ** Sử dụng công tắc bàn phím trên màn hình **.
4. Nhấp vào biểu tượng ** bàn phím ** trên thanh tác vụ.
5. Nhấp vào nút ** biểu tượng cảm xúc **.
6. Chọn biểu tượng cảm xúc bạn muốn sử dụng.

** Cách sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để chèn biểu tượng cảm xúc **

Có nhiều ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để chèn biểu tượng cảm xúc trên Windows 10. Một tùy chọn phổ biến là ** Bàn phím biểu tượng cảm xúc **.

1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng ** Bàn phím Emoji ** từ Microsoft Store.
2. Mở ứng dụng ** Bàn phím biểu tượng cảm xúc **.
3. Nhấp vào nút ** Thêm vào bàn phím **.
4. Chọn bàn phím ** Hoa Kỳ **.
5. Nhấp vào nút ** Thêm **.

Bây giờ, bạn có thể sử dụng ứng dụng ** Bàn phím Emoji ** để chèn biểu tượng cảm xúc vào bất kỳ ứng dụng nào cho phép bạn nhập văn bản.

### hashtags

* #Emoticons
* #Windows10
* #emoji
* #Keyboard
* #thirdpartyapp
=======================================
### 2 Ways to Use Emoticons on Windows 10

Emoticons are a fun way to add personality to your text messages, emails, and social media posts. Windows 10 has a built-in keyboard that you can use to insert emoticons, or you can use a third-party app.

**How to use emoticons with the Windows 10 keyboard**

1. Open the **Settings** app.
2. Go to **Ease of Access** > **Keyboard**.
3. Under **Use the On-Screen Keyboard**, turn on the **Use the On-Screen Keyboard** switch.
4. Click the **Keyboard** icon on the taskbar.
5. Click the **Emoticons** button.
6. Select the emoticon you want to use.

**How to use a third-party app to insert emoticons**

There are many third-party apps that you can use to insert emoticons on Windows 10. One popular option is **Emoji Keyboard**.

1. Download and install the **Emoji Keyboard** app from the Microsoft Store.
2. Open the **Emoji Keyboard** app.
3. Click the **Add to Keyboard** button.
4. Select the **United States** keyboard.
5. Click the **Add** button.

Now, you can use the **Emoji Keyboard** app to insert emoticons in any app that allows you to type text.

### Hashtags

* #Emoticons
* #Windows10
* #emoji
* #Keyboard
* #thirdpartyapp
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top