2 cách giúp bạn chụp màn hình Surface Pro

gialapngodiep

New member
Credits
151
** #SurfacePro #ScreenShot #windows11 #Tutorial #howto **

** Cách chụp ảnh màn hình trên Surface Pro **

Chụp ảnh màn hình trên Surface Pro của bạn rất dễ dàng, và có một vài cách khác nhau để làm điều đó.Dưới đây là hai phương pháp bạn có thể sử dụng:

** 1.Sử dụng khóa PRTSCN **

Phím PRTSCN được đặt ở góc trên cùng bên phải của bàn phím của bạn, thường là bên cạnh phím F12.Để chụp ảnh màn hình bằng phương pháp này, chỉ cần nhấn phím PRTSCN.Điều này sẽ chụp ảnh màn hình của bất cứ thứ gì hiện đang có trên màn hình của bạn và lưu nó vào bảng tạm của bạn.

** 2.Sử dụng công cụ Snipping **

Công cụ Snipping là tiện ích Windows 11 tích hợp mà bạn có thể sử dụng để chụp ảnh màn hình.Để mở công cụ Snipping, nhấn phím Windows + Shift + S. Điều này sẽ mở cửa sổ Công cụ Snipping.Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ sau để chụp ảnh màn hình:

*** Snip dạng tự do: ** Công cụ này cho phép bạn vẽ hình dạng tự do xung quanh khu vực bạn muốn chụp.
*** Snip hình chữ nhật: ** Công cụ này cho phép bạn chụp một vùng hình chữ nhật của màn hình.
*** Cửa sổ Snip: ** Công cụ này cho phép bạn chụp toàn bộ cửa sổ.
*** Snip toàn màn hình: ** Công cụ này cho phép bạn chụp toàn bộ màn hình.

Khi bạn đã chụp ảnh màn hình, bạn có thể lưu nó vào máy tính của mình hoặc chia sẻ nó với người khác.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để chụp ảnh màn hình trên bề mặt của bạn: **

* Để chụp ảnh màn hình của một phần cụ thể của trang web, nhấn phím ALT Key + PRTSCN.Điều này sẽ chụp ảnh chụp màn hình của cửa sổ hoạt động.
* Để chụp ảnh màn hình của hộp thoại, nhấn phím Shift + phím PRTSCN.Điều này sẽ chụp ảnh chụp màn hình của cửa sổ hoạt động, bao gồm cả thanh tiêu đề.
* Để chụp ảnh màn hình toàn bộ màn hình, nhấn phím Windows Key + PRTSCN.Điều này sẽ chụp ảnh màn hình của mọi thứ hiện đang hiển thị trên màn hình của bạn.

**Xử lý sự cố**

Nếu bạn gặp khó khăn khi chụp ảnh màn hình trên Surface Pro, đây là một vài điều bạn có thể kiểm tra:

* Đảm bảo rằng Surface Pro của bạn đang chạy phiên bản Windows 11 mới nhất.
* Kiểm tra xem bàn phím của bạn có được kết nối đúng với Surface Pro của bạn không.
* Hãy thử khởi động lại Surface Pro của bạn.
* Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Microsoft Hỗ trợ để được giúp đỡ.
=======================================
**#SurfacePro #ScreenShot #windows11 #Tutorial #howto**

**How to Take Screenshots on Surface Pro**

Taking screenshots on your Surface Pro is easy, and there are a few different ways to do it. Here are two methods you can use:

**1. Use the PrtScn key**

The PrtScn key is located at the top-right corner of your keyboard, usually next to the F12 key. To take a screenshot using this method, simply press the PrtScn key. This will capture a screenshot of whatever is currently on your screen and save it to your clipboard.

**2. Use the Snipping Tool**

The Snipping Tool is a built-in Windows 11 utility that you can use to take screenshots. To open the Snipping Tool, press the Windows key + Shift + S. This will open the Snipping Tool window. You can then use the following tools to take a screenshot:

* **Free-form snip:** This tool allows you to draw a free-form shape around the area you want to capture.
* **Rectangular snip:** This tool allows you to capture a rectangular area of the screen.
* **Window snip:** This tool allows you to capture an entire window.
* **Full-screen snip:** This tool allows you to capture the entire screen.

Once you have taken a screenshot, you can save it to your computer or share it with others.

**Here are some additional tips for taking screenshots on your Surface Pro:**

* To take a screenshot of a specific part of a webpage, press the Alt key + PrtScn key. This will capture a screenshot of the active window.
* To take a screenshot of a dialog box, press the Shift key + PrtScn key. This will capture a screenshot of the active window, including the title bar.
* To take a screenshot of the entire screen, press the Windows key + PrtScn key. This will capture a screenshot of everything that is currently visible on your screen.

**Troubleshooting**

If you are having trouble taking screenshots on your Surface Pro, here are a few things you can check:

* Make sure that your Surface Pro is running the latest version of Windows 11.
* Check to see if your keyboard is properly connected to your Surface Pro.
* Try restarting your Surface Pro.
* If you are still having trouble, contact Microsoft support for help.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top