2 máy iPhone sử dụng chung 1 iCloud thì sẽ như nào vậy ?

buithanh.tu

New member
Credits
237
## 2 iPhone sử dụng 1 iCloud

*** iCloud là gì? **

Icloud là một dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa dựa trên đám mây do Apple phát triển.Nó cho phép người dùng lưu trữ ảnh, video, tài liệu và các tệp khác của họ trên đám mây và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.Icloud cũng bao gồm một số tính năng khác, chẳng hạn như email, danh bạ và lịch.

*** Hai chiếc iPhone có thể sử dụng cùng một tài khoản iCloud không? **

Có, hai chiếc iPhone có thể sử dụng cùng một tài khoản iCloud.Tuy nhiên, có một vài điều cần ghi nhớ.Đầu tiên, tất cả dữ liệu trên cả hai iPhone sẽ được đồng bộ hóa với cùng một tài khoản iCloud.Điều này có nghĩa là nếu bạn xóa một bức ảnh khỏi một chiếc iPhone, nó cũng sẽ bị xóa khỏi iPhone khác.Thứ hai, nếu bạn thực hiện thay đổi cho một liên hệ hoặc lịch trên một iPhone, thay đổi cũng sẽ được phản ánh trên iPhone khác.

*** Có phải là một ý tưởng tốt khi có hai chiếc iPhone sử dụng cùng một tài khoản iCloud? **

Nó phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn muốn giữ tất cả dữ liệu của mình đồng bộ giữa hai iPhone, thì sử dụng cùng một tài khoản iCloud là một tùy chọn tốt.Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ dữ liệu của mình tách biệt giữa hai chiếc iPhone, thì bạn nên sử dụng các tài khoản iCloud khác nhau.

*** Lợi ích của việc sử dụng iCloud là gì? **

Có một số lợi ích khi sử dụng iCloud, bao gồm:

*** Lưu trữ đám mây: ** Icloud cung cấp cho người dùng 5GB lưu trữ đám mây miễn phí.Lưu trữ này có thể được sử dụng để lưu trữ ảnh, video, tài liệu và các tệp khác.
*** Đồng bộ hóa: ** Icloud giữ dữ liệu của bạn được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn.Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập ảnh, video, tài liệu và các tệp khác của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.
*** Bảo mật: ** Icloud sử dụng mã hóa từ đầu đến cuối để bảo vệ dữ liệu của bạn.Điều này có nghĩa là chỉ bạn mới có thể truy cập dữ liệu của mình và không ai khác, thậm chí không có Apple, mới có thể nhìn thấy nó.

*** Hạn chế của việc sử dụng iCloud là gì? **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng iCloud, bao gồm:

*** Chi phí: ** iCloud không miễn phí.Nếu bạn cần hơn 5GB dung lượng lưu trữ, bạn sẽ cần phải trả tiền đăng ký hàng tháng.
*** Quyền riêng tư: ** Một số người lo ngại về ý nghĩa riêng tư của việc sử dụng iCloud.Họ lo lắng rằng Apple đang thu thập quá nhiều dữ liệu về chúng và dữ liệu này có thể được sử dụng cho các mục đích bất chính.
*** Bảo mật: ** Icloud đã là mục tiêu của một số vi phạm bảo mật trong quá khứ.Điều này đã khiến một số người đặt câu hỏi về bảo mật của iCloud.

## 5 hashtag ở dạng #

* #icloud
* #điện thoại Iphone
* #Lưu trữ đám mây
* #Syncing
* #bảo vệ
=======================================
## 2 iPhones using 1 iCloud

* **What is iCloud?**

iCloud is a cloud-based storage and syncing service developed by Apple. It allows users to store their photos, videos, documents, and other files in the cloud, and access them from any device with an internet connection. iCloud also includes a number of other features, such as email, contacts, and calendars.

* **Can two iPhones use the same iCloud account?**

Yes, two iPhones can use the same iCloud account. However, there are a few things to keep in mind. First, all of the data on both iPhones will be synced to the same iCloud account. This means that if you delete a photo from one iPhone, it will be deleted from the other iPhone as well. Second, if you make a change to a contact or calendar on one iPhone, the change will be reflected on the other iPhone as well.

* **Is it a good idea to have two iPhones using the same iCloud account?**

It depends on your individual needs. If you want to keep all of your data in sync between two iPhones, then using the same iCloud account is a good option. However, if you want to keep your data separate between two iPhones, then you should use different iCloud accounts.

* **What are the benefits of using iCloud?**

There are a number of benefits to using iCloud, including:

* **Cloud storage:** iCloud provides users with 5GB of free cloud storage. This storage can be used to store photos, videos, documents, and other files.
* **Syncing:** iCloud keeps your data synced across all of your devices. This means that you can access your photos, videos, documents, and other files from any device with an internet connection.
* **Security:** iCloud uses end-to-end encryption to protect your data. This means that only you can access your data, and no one else, not even Apple, can see it.

* **What are the drawbacks of using iCloud?**

There are a few drawbacks to using iCloud, including:

* **Cost:** iCloud is not free. If you need more than 5GB of storage, you will need to pay for a monthly subscription.
* **Privacy:** Some people are concerned about the privacy implications of using iCloud. They worry that Apple is collecting too much data about them and that this data could be used for nefarious purposes.
* **Security:** iCloud has been the target of a number of security breaches in the past. This has led some people to question the security of iCloud.

## 5 hashtags in the form of #

* #icloud
* #iphone
* #cloud storage
* #Syncing
* #security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top