2 sim trên iphone xr 15.6.1 lỗi messenger trên 4G

minhkhang436

New member
Credits
280
## 2 SIM trên iPhone XR 15.6.1 Lỗi Messenger trên 4G

** Cách sửa lỗi Messenger trên iPhone XR 15.6.1 với 2 SIMS **

Nếu bạn đang gặp lỗi Messenger trên iPhone XR chạy iOS 15.6.1 với 2 sim, bạn không đơn độc.Đây là một vấn đề đã biết mà Apple hiện đang làm việc trên một bản sửa lỗi.Trong khi đó, có một vài điều bạn có thể cố gắng giải quyết vấn đề.

** 1.Khởi động lại iPhone của bạn **

Điều đầu tiên bạn nên thử là khởi động lại iPhone của bạn.Điều này thường có thể khắc phục các trục trặc phần mềm nhỏ có thể gây ra sự cố với các ứng dụng.Để khởi động lại iPhone của bạn, hãy giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng một lúc cho đến khi bạn thấy logo của Apple.

** 2.Kiểm tra cập nhật**

Hãy chắc chắn rằng iPhone của bạn được cập nhật với phần mềm mới nhất.Để kiểm tra các bản cập nhật, hãy truy cập Cài đặt> Chung> Cập nhật phần mềm.Nếu có bản cập nhật, hãy cài đặt nó và sau đó thử sử dụng Messenger.

** 3.Đặt lại Cài đặt mạng**

Nếu khởi động lại iPhone của bạn và cập nhật phần mềm của bạn không khắc phục sự cố, hãy thử đặt lại cài đặt mạng của bạn.Điều này sẽ khôi phục cài đặt mạng của iPhone của bạn về mặc định của chúng.Để đặt lại cài đặt mạng của bạn, hãy truy cập Cài đặt> Chung> Đặt lại> Đặt lại cài đặt mạng.

**4.Xóa và kiểm tra lại thẻ SIM của bạn **

Nếu đặt lại cài đặt mạng của bạn không hoạt động, hãy thử xóa và kiểm tra lại thẻ SIM của bạn.Điều này đôi khi có thể khắc phục sự cố với thẻ SIM không được ngồi đúng.Để xóa thẻ SIM của bạn, hãy sử dụng công cụ SIM Ejector để mở khay SIM.Sau đó, loại bỏ các thẻ SIM và sắp xếp lại chúng.

** 5.Liên hệ với hỗ trợ của Apple **

Nếu không có giải pháp nào ở trên hoạt động, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Apple để được trợ giúp.Họ có thể cung cấp cho bạn các hướng dẫn cụ thể hơn về cách khắc phục sự cố.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #iphonexr
* #iOS15.6.1
* #Tin nhắn
* #thẻ SIM
* #Applesupport
=======================================
## 2 sim on iPhone XR 15.6.1 Messenger error on 4G

**How to Fix Messenger Error on iPhone XR 15.6.1 with 2 SIMs**

If you're experiencing a Messenger error on your iPhone XR running iOS 15.6.1 with 2 SIMs, you're not alone. This is a known issue that Apple is currently working on a fix for. In the meantime, there are a few things you can try to resolve the issue.

**1. Restart your iPhone**

The first thing you should try is restarting your iPhone. This can often fix minor software glitches that can cause problems with apps. To restart your iPhone, hold down the power button and the volume down button at the same time until you see the Apple logo.

**2. Check for updates**

Make sure your iPhone is up to date with the latest software. To check for updates, go to Settings > General > Software Update. If there's an update available, install it and then try using Messenger again.

**3. Reset network settings**

If restarting your iPhone and updating your software doesn't fix the issue, try resetting your network settings. This will restore your iPhone's network settings to their defaults. To reset your network settings, go to Settings > General > Reset > Reset Network Settings.

**4. Remove and reinsert your SIM cards**

If resetting your network settings doesn't work, try removing and reinserting your SIM cards. This can sometimes fix problems with SIM cards that are not properly seated. To remove your SIM cards, use a SIM ejector tool to pry open the SIM tray. Then, remove the SIM cards and reinsert them.

**5. Contact Apple Support**

If none of the above solutions work, you can contact Apple Support for help. They may be able to provide you with more specific instructions on how to fix the issue.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #iphonexr
* #iOS15.6.1
* #Messenger
* #SimCard
* #Applesupport
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top