20 game SNES đã được đưa lên Switch: Super Mario World, Super Metroid, Super Mario Kart

ngoaithuynhi

New member
Credits
155
** 20 trò chơi SNES đã được đăng trên Switch: Super Mario World, Super Metroid, Super Mario Kart **

[Liên kết đến bài viết tham khảo]

Nintendo đã thông báo rằng 20 trò chơi SNES cổ điển sẽ được phát hành trên dịch vụ trực tuyến Nintendo Switch.Các trò chơi sẽ có sẵn cho người đăng ký bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2023.

Danh sách các trò chơi bao gồm một số tựa game SNES phổ biến nhất, như Super Mario World, Super Metroid và Super Mario Kart.Các tựa game đáng chú ý khác bao gồm The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country và Final Fantasy VI.

Các trò chơi sẽ có sẵn để chơi ở dạng ban đầu của họ, không có cải tiến hoặc cải tiến.Tuy nhiên, chúng sẽ tương thích với tính năng Save State của Switch, cho phép người chơi lưu tiến độ của họ bất cứ lúc nào.

Việc bổ sung 20 trò chơi này mang lại tổng số tiêu đề SNES có sẵn trên Dịch vụ trực tuyến của Nintendo Switch lên 60. Nintendo đã nói rằng họ có kế hoạch tiếp tục thêm nhiều trò chơi SNES vào dịch vụ trong tương lai.

** Hashtags: **

* #NintendoSwitch
* #Snes
* #SuperMarioworld
* #Supermetroid
* #SuperMarioKart
=======================================
**20 SNES games were posted on Switch: Super Mario World, Super Metroid, Super Mario Kart**

[Link to reference article]

Nintendo has announced that 20 classic SNES games will be released on the Nintendo Switch Online service. The games will be available to subscribers starting February 25, 2023.

The list of games includes some of the most popular SNES titles, such as Super Mario World, Super Metroid, and Super Mario Kart. Other notable titles include The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, and Final Fantasy VI.

The games will be available to play in their original form, with no enhancements or improvements. However, they will be compatible with the Switch's save state feature, which allows players to save their progress at any time.

The addition of these 20 games brings the total number of SNES titles available on the Nintendo Switch Online service to 60. Nintendo has said that it plans to continue adding more SNES games to the service in the future.

**Hashtags:**

* #NintendoSwitch
* #Snes
* #SuperMarioworld
* #Supermetroid
* #SuperMarioKart
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top