2018 rồi, còn gamepad xbox 360 chính hãng new không ạ?

thanhkieu31

New member
Credits
555
#Xbox360 #xbox #Gaming #NewGames #videogames Trò chơi Xbox 360 chính hãng vẫn còn mới trong năm 2018?

Xbox 360 là một bảng điều khiển chơi game phổ biến đã được phát hành vào năm 2005. Nó đã bị ngừng vào năm 2013, nhưng vẫn còn rất nhiều trò chơi Xbox 360 chính hãng mới vào năm 2018.

Có một vài lý do tại sao các trò chơi Xbox 360 chính hãng vẫn còn mới trong năm 2018. Đầu tiên, Xbox 360 là một giao diện điều khiển rất phổ biến và vẫn còn rất nhiều người đang chơi nó.Thứ hai, vẫn còn rất nhiều trò chơi mới được phát hành cho Xbox 360. Thứ ba, Xbox 360 tương thích ngược với Xbox gốc, vì vậy bạn cũng có thể chơi các trò chơi Xbox gốc trên đó.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi Xbox 360 mới, có một vài điều bạn nên ghi nhớ.Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng trò chơi tương thích với Xbox 360. Thứ hai, hãy kiểm tra các đánh giá để xem những gì người khác đã nói về trò chơi.Thứ ba, hãy xem xét giá của trò chơi.

Dưới đây là một vài trò chơi Xbox 360 chính hãng là mới trong năm 2018:

*** Halo 5: Guardians ** là một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất được phát hành vào năm 2015. Đây là trò chơi thứ năm trong loạt Halo.
*** Forza Horizon 3 ** là một trò chơi đua xe được phát hành vào năm 2016. Đây là trò chơi thứ ba trong loạt Forza Horizon.
*** Grand Theft Auto V ** là một trò chơi phiêu lưu hành động được phát hành vào năm 2013. Đây là trò chơi thứ năm trong loạt grand Theft Auto.
*** The Witcher 3: Wild Hunt ** là một trò chơi nhập vai hành động được phát hành vào năm 2015. Đây là trò chơi thứ ba trong loạt phim Witcher.
*** Minecraft ** là một trò chơi hộp cát được phát hành vào năm 2011. Đây là một trong những trò chơi phổ biến nhất trên thế giới.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều trò chơi Xbox 360 chính hãng mới vào năm 2018. Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi mới để chơi, hãy chắc chắn kiểm tra các tựa game này.

5 hashtags:

* #Xbox360games
* #Xbox360Newgames
* #Xbox360gaming
* #xbox 360
* #trò chơi điện tử
=======================================
#Xbox360 #xbox #Gaming #NewGames #videogames Are Genuine Xbox 360 Games Still New in 2018?

The Xbox 360 was a popular gaming console that was released in 2005. It was discontinued in 2013, but there are still a lot of genuine Xbox 360 games that are new in 2018.

There are a few reasons why genuine Xbox 360 games are still new in 2018. First, the Xbox 360 was a very popular console, and there are still a lot of people who are playing it. Second, there are still a lot of new games being released for the Xbox 360. Third, the Xbox 360 is backwards compatible with the original Xbox, so you can play original Xbox games on it as well.

If you're looking for a new Xbox 360 game, there are a few things you should keep in mind. First, make sure that the game is compatible with your Xbox 360. Second, check the reviews to see what other people have said about the game. Third, consider the price of the game.

Here are a few genuine Xbox 360 games that are new in 2018:

* **Halo 5: Guardians** is a first-person shooter game that was released in 2015. It is the fifth game in the Halo series.
* **Forza Horizon 3** is a racing game that was released in 2016. It is the third game in the Forza Horizon series.
* **Grand Theft Auto V** is an action-adventure game that was released in 2013. It is the fifth game in the Grand Theft Auto series.
* **The Witcher 3: Wild Hunt** is an action role-playing game that was released in 2015. It is the third game in the Witcher series.
* **Minecraft** is a sandbox game that was released in 2011. It is one of the most popular games in the world.

These are just a few of the many genuine Xbox 360 games that are new in 2018. If you're looking for a new game to play, be sure to check out these titles.

5 Hashtags:

* #Xbox360games
* #Xbox360Newgames
* #Xbox360gaming
* #Xbox360
* #videogames
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top