2022: phân khúc cao cấp chiếm hơn một nửa doanh thu smartphone toàn cầu, Apple chiếm ¾ doanh số

orangepeacock153

New member
Credits
130
** #điện thoại thông minh #MarketShare #apple #Samsung #2022 **

** Thị phần điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022 **

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trị giá \ 552,9 tỷ đô la vào năm 2022, giảm 0,8% so với năm 2021. Phân khúc cao cấp chiếm hơn một nửa doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu, với Apple chiếm một phần tư doanh số.

** Thị phần theo khu vực **

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022, với thị phần 45,1%.Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho điện thoại thông minh trong khu vực, với thị phần 24,4%.

Khu vực châu Âu chiếm tỷ lệ 29,2% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022. Vương quốc Anh là thị trường lớn nhất trong khu vực, với thị phần 3,4%.

Châu Mỹ chiếm 19,7% thị phần của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất trong khu vực, với thị phần 4,6%.

Trung Đông và Châu Phi chiếm thị phần 6.0% của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2022.

** Thị phần của thương hiệu **

Apple là thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu trên thế giới vào năm 2022, với thị phần 25,2%.Samsung là thương hiệu lớn thứ hai, với thị phần là 24,0%.

Các thương hiệu điện thoại thông minh lớn khác bao gồm Xiaomi (13,2%), Oppo (8,1%), Vivo (8,0%) và Huawei (4,4%).

** Xu hướng chính trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu **

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, mặc dù tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại.Một số xu hướng chính trên thị trường bao gồm:

* Sự phổ biến ngày càng tăng của điện thoại thông minh có thể gập lại.
* Nhu cầu ngày càng tăng đối với điện thoại thông minh 5G.
* Tầm quan trọng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong điện thoại thông minh.
* Việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng cho thanh toán di động.

**Phần kết luận**

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu là một thị trường cạnh tranh, nhưng vẫn có cơ hội tăng trưởng.Chìa khóa cho các thương hiệu là đi trước đường cong bằng cách phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
=======================================
**#smartphone #MarketShare #apple #Samsung #2022**

**The global smartphone market share in 2022**

The global smartphone market was worth \$552.9 billion in 2022, a decrease of 0.8% from 2021. The high-end segment accounted for more than half of the global smartphone revenue, with Apple accounting for a quarter of sales.

**Market share by region**

The Asia-Pacific region accounted for the largest share of the global smartphone market in 2022, with a market share of 45.1%. China was the largest market for smartphones in the region, with a market share of 24.4%.

The European region accounted for a 29.2% share of the global smartphone market in 2022. The United Kingdom was the largest market in the region, with a market share of 3.4%.

The Americas accounted for a 19.7% share of the global smartphone market in 2022. The United States was the largest market in the region, with a market share of 4.6%.

The Middle East and Africa accounted for a 6.0% share of the global smartphone market in 2022.

**Market share by brand**

Apple was the leading smartphone brand in the world in 2022, with a market share of 25.2%. Samsung was the second-largest brand, with a market share of 24.0%.

Other major smartphone brands included Xiaomi (13.2%), Oppo (8.1%), Vivo (8.0%), and Huawei (4.4%).

**Key trends in the global smartphone market**

The global smartphone market is expected to continue to grow in the coming years, although the growth rate is expected to slow down. Some of the key trends in the market include:

* The increasing popularity of foldable smartphones.
* The growing demand for 5G smartphones.
* The increasing importance of artificial intelligence (AI) in smartphones.
* The increasing use of smartphones for mobile payments.

**Conclusion**

The global smartphone market is a competitive market, but there are still opportunities for growth. The key for brands is to stay ahead of the curve by developing innovative products and services that meet the needs of consumers.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top