282 là gì trên Facebook? Cách mở khóa Checkpoint 282 Facebook

kimlan874

New member
Credits
284
** 282 trên facebook là gì? **

282 là mã lỗi Facebook cho biết rằng tài khoản của bạn đã được gắn cờ cho hoạt động đáng ngờ.Điều này có thể là do bạn đã đăng nhập từ nhiều thiết bị hoặc vì bạn đã cố gắng truy cập tài khoản của mình từ một quốc gia khác.

** Cách mở khóa điểm kiểm tra 282 trên Facebook **

Nếu bạn đã nhận được mã lỗi 282, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình để mở khóa tài khoản của bạn.Để làm điều này, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh và số điện thoại hiện tại của bạn.Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp ID ảnh.

Khi bạn đã xác minh danh tính của mình, Facebook sẽ xem xét tài khoản của bạn và mở khóa nếu họ xác định rằng bạn không phải là rủi ro bảo mật.Quá trình này có thể mất một vài ngày, vì vậy hãy kiên nhẫn.

** Dưới đây là một số mẹo để tránh nhận mã lỗi 282 trong tương lai: **

* Chỉ đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn từ các thiết bị đáng tin cậy.
* Đừng chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.
* Giữ cho mật khẩu Facebook của bạn được cập nhật.
* Hãy cẩn thận về những gì bạn đăng trên Facebook.Tránh đăng bất cứ điều gì có thể được coi là xúc phạm hoặc gây tranh cãi.
* Nếu bạn không chắc liệu tài khoản của bạn có an toàn hay không, bạn luôn có thể liên hệ với hỗ trợ của Facebook để được giúp đỡ.

** 5 hashtag ở dạng #: **

* #FacebookCheckPoint282
* #FacebookSecurity
* #FacebookVerification
* #faceBook an toàn
* #FacebookTips
=======================================
**What is 282 on Facebook?**

282 is a Facebook error code that indicates that your account has been flagged for suspicious activity. This could be because you've been logging in from multiple devices, or because you've been trying to access your account from a different country.

**How to unlock checkpoint 282 on Facebook**

If you've received the 282 error code, you'll need to verify your identity in order to unlock your account. To do this, you'll need to provide your full name, date of birth, and current phone number. You may also be asked to provide a photo ID.

Once you've verified your identity, Facebook will review your account and unlock it if they determine that you're not a security risk. This process can take a few days, so be patient.

**Here are some tips to avoid getting the 282 error code in the future:**

* Only log in to your Facebook account from trusted devices.
* Don't share your password with anyone.
* Keep your Facebook password up to date.
* Be careful about what you post on Facebook. Avoid posting anything that could be considered offensive or controversial.
* If you're ever unsure whether or not your account is safe, you can always contact Facebook support for help.

**5 hashtags in the form of #:**

* #FacebookCheckPoint282
* #FacebookSecurity
* #FacebookVerification
* #FacebookSafety
* #FacebookTips
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top