3 album đĩa than lọt vào Top 10 Album được sưu tầm nhiều nhất trên Discogs

thucoanhnguyenthanh

New member
Credits
351
## 3 album than trong top 10 album được thu thập nhiều nhất trên Discogs

#Coal
#Discogs
#Âm nhạc
#vinyl
#sưu tập

**Giới thiệu**

Discogs là một cơ sở dữ liệu âm nhạc và thị trường nơi người dùng có thể mua, bán và giao dịch nhạc.Trang web có một bộ sưu tập lớn các hồ sơ, đĩa CD và băng cassette, và đây cũng là nơi có một cộng đồng các nhà sưu tập thịnh vượng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 10 album được thu thập nhiều nhất trên Discogs.Những album này đều được các nhà sưu tập được tìm kiếm rất nhiều, và họ thường có thể bán với giá cao.

** Top 10 album được thu thập nhiều nhất trên Discogs **

1. ** The Beatles - The White Album **
2. ** Pink Floyd - Mặt tối của mặt trăng **
3. ** Nirvana - Nevermind **
4. ** Michael Jackson - Thriller **
5. ** Những viên đá lăn - ngón tay dính **
6. ** Bob Dylan - Tóc vàng trên tóc vàng **
7. ** The Beatles - Abbey Road **
8. ** Led Zeppelin - IV **
9. ** The Beach Boys - PET SOUND **
10. ** Bruce Springsteen - Sinh ra ở Hoa Kỳ **

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số nhiều album nổi tiếng được các nhà sưu tập tìm kiếm rất cao.Nếu bạn đang tìm kiếm một album hiếm hoặc sưu tập, hãy chắc chắn kiểm tra trang web.

**Người giới thiệu**

* [Discogs] (https://www.discogs.com/)
* [10 album được thu thập hàng đầu trên Discogs] (https://www.discogs.com/lists/top-10-most-collected-albums-on-discogs/1413)
=======================================
## 3 Coal Albums in the Top 10 Most Collected Albums on Discogs

#Coal
#Discogs
#music
#vinyl
#collecting

**Introduction**

Discogs is a music database and marketplace where users can buy, sell, and trade music. The site has a vast collection of records, CDs, and cassettes, and it is also home to a thriving community of collectors.

In this article, we will take a look at the top 10 most collected albums on Discogs. These albums are all highly sought-after by collectors, and they can often sell for a high price.

**The Top 10 Most Collected Albums on Discogs**

1. **The Beatles - The White Album**
2. **Pink Floyd - Dark Side of the Moon**
3. **Nirvana - Nevermind**
4. **Michael Jackson - Thriller**
5. **The Rolling Stones - Sticky Fingers**
6. **Bob Dylan - Blonde on Blonde**
7. **The Beatles - Abbey Road**
8. **Led Zeppelin - IV**
9. **The Beach Boys - Pet Sounds**
10. **Bruce Springsteen - Born in the USA**

**Conclusion**

These are just a few of the many popular albums that are highly sought-after by collectors on Discogs. If you are looking for a rare or collectible album, be sure to check out the site.

**References**

* [Discogs](https://www.discogs.com/)
* [The Top 10 Most Collected Albums on Discogs](https://www.discogs.com/lists/Top-10-Most-Collected-Albums-on-Discogs/1413)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top