3 Bước Gửi lương qua email từ excel

truongnamschool

New member
Credits
242
## 3 bước để gửi tiền lương qua email từ Excel

1. ** Chuẩn bị bảng tính của bạn. **

Bước đầu tiên là đảm bảo bảng tính của bạn được thiết lập chính xác.Bạn nên có một cột cho tên của mỗi nhân viên, một cột cho mức lương hàng giờ của họ và một cột cho số giờ họ làm việc.Bạn cũng có thể bao gồm các cột bổ sung cho bất kỳ khoản khấu trừ hoặc phụ cấp nào khác mà bạn cần thực hiện.

Khi bảng tính của bạn được thiết lập, bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu.Nhập tên của mỗi nhân viên vào cột đầu tiên, mức lương hàng giờ của họ trong cột thứ hai và số giờ họ làm việc trong cột thứ ba.

2. ** Tính tiền lương. **

Khi bạn đã nhập tất cả các dữ liệu, bạn có thể tính toán mức lương.Để làm điều này, nhân mức lương hàng giờ của mỗi nhân viên với số giờ họ làm việc.Kết quả sẽ là mức lương gộp của nhân viên.

Sau đó, bạn có thể khấu trừ bất kỳ khoản khấu trừ hiện hành, chẳng hạn như thuế hoặc phí bảo hiểm, từ mức lương gộp để tính lương ròng.

3. ** Gửi tiền lương qua email. **

Khi bạn đã tính toán mức lương, bạn có thể gửi chúng cho nhân viên qua email.Bạn có thể sử dụng chương trình bảng tính để tạo Mail Hợp nhất hoặc bạn có thể chỉ cần sao chép và dán dữ liệu vào một tin nhắn email.

Hãy chắc chắn bao gồm tên của nhân viên, mức lương gộp và tiền lương ròng của họ trong email.Bạn cũng có thể muốn bao gồm một ghi chú cảm ơn nhân viên vì công việc khó khăn của họ.

### 5 hashtag ở dạng#

* #lương
* #lương bổng
* #Email
* #SpreadSheets
* #Tài chính
=======================================
## 3 Steps to Send Salary Via Email from Excel

1. **Prepare your spreadsheet.**

The first step is to make sure your spreadsheet is set up correctly. You should have a column for each employee's name, a column for their hourly wage, and a column for the number of hours they worked. You can also include additional columns for any other deductions or allowances that you need to make.

Once your spreadsheet is set up, you can start entering the data. Enter each employee's name in the first column, their hourly wage in the second column, and the number of hours they worked in the third column.

2. **Calculate the salaries.**

Once you have entered all of the data, you can calculate the salaries. To do this, multiply each employee's hourly wage by the number of hours they worked. The result will be the employee's gross salary.

You can then deduct any applicable deductions, such as taxes or insurance premiums, from the gross salary to calculate the net salary.

3. **Send the salaries via email.**

Once you have calculated the salaries, you can send them to the employees via email. You can use a spreadsheet program to create a mail merge, or you can simply copy and paste the data into an email message.

Make sure to include the employee's name, their gross salary, and their net salary in the email. You may also want to include a note thanking the employee for their hard work.

### 5 Hashtags in the form of #

* #salary
* #payroll
* #Email
* #SpreadSheets
* #Finance
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top