3 dấu hiệu cho thấy bạn cần sửa chữa giày

silverduck824

New member
Credits
409
** 3 Dấu hiệu cho thấy bạn cần sửa giày **

Giày của bạn là một phần quan trọng trong tủ quần áo của bạn, và chúng có thể đánh bại.Từ việc đi bộ đến chạy bộ đến đi bộ đường dài, đôi giày của bạn liên tục được đưa vào thử nghiệm.Kết quả là, điều quan trọng là phải biết khi nào là thời gian để sửa chữa giày của bạn hơn là thay thế chúng.

Dưới đây là ba dấu hiệu cho thấy bạn cần sửa giày:

1. ** Đế bị hao mòn. ** Nếu bạn có thể nhìn thấy rãnh trên đế bắt đầu mỏng, đã đến lúc cho một đôi giày mới.Đế mòn có thể gây khó khăn cho việc đi bộ và có thể làm tăng nguy cơ ngã.
2. ** Giày cao gót bị mòn. ** Nếu gót giày của bạn bắt đầu tách ra, đã đến lúc phải sửa chữa chúng.Giày cao gót bị mòn có thể gây khó khăn cho việc đi bộ và cũng có thể làm hỏng bàn chân của bạn.
3. ** Việc khâu đang đến hoàn tác. ** Nếu bạn thấy khâu sẽ hoàn tác trên đôi giày của bạn, đã đến lúc đưa chúng đến một con cobbler.Giày không có thể nguy hiểm, vì chúng có thể tách ra trong khi bạn đang mặc chúng.

Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đã đến lúc đưa giày của bạn đến một con bò.Một con cobbler tốt có thể sửa giày của bạn và kéo dài tuổi thọ của chúng, giúp bạn tiết kiệm tiền trong thời gian dài.

** #Giày #Repair #Cobbler #footwear #thời trang **
=======================================
**3 Signs That You Need to Repair Your Shoes**

Your shoes are an important part of your wardrobe, and they can take a beating. From walking to running to hiking, your shoes are constantly being put to the test. As a result, it's important to know when it's time to repair your shoes rather than replace them.

Here are three signs that you need to repair your shoes:

1. **The soles are worn out.** If you can see the tread on your soles starting to wear thin, it's time for a new pair of shoes. Worn-out soles can make it difficult to walk and can increase your risk of falls.
2. **The heels are worn down.** If the heels of your shoes are starting to come apart, it's time to get them repaired. Worn-down heels can make it difficult to walk and can also damage your feet.
3. **The stitching is coming undone.** If you see stitching coming undone on your shoes, it's time to take them to a cobbler. Unstitched shoes can be dangerous, as they can come apart while you're wearing them.

If you see any of these signs, it's time to take your shoes to a cobbler. A good cobbler can repair your shoes and extend their lifespan, saving you money in the long run.

**#shoes #Repair #Cobbler #footwear #fashion**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top