4 bài tập cổ cơ bản dành cho phái đẹp nơi công sở

uyennhinguyenthuc

New member
Credits
413
### 4 Bài tập cổ xưa cơ bản cho phụ nữ tại nơi làm việc

#exercise #fitness #wellness #women #ancient

Phụ nữ làm việc thường bị căng thẳng rất nhiều.Họ có thể phải tung hứng sự nghiệp của mình với trách nhiệm gia đình và họ có thể không có đủ thời gian để tập thể dục.Tuy nhiên, điều quan trọng đối với phụ nữ là dành thời gian tập thể dục, vì nó có thể giúp cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ.

Các bài tập cổ xưa là một lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ bận rộn, vì chúng có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.Những bài tập này cũng có tác động thấp, vì vậy chúng phù hợp cho phụ nữ thuộc mọi cấp độ thể dục.

Dưới đây là bốn bài tập cổ xưa cơ bản mà phụ nữ tại nơi làm việc có thể làm để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ:

1. ** Đứng về phía trước nếp gấp **.Bài tập này là một cách tuyệt vời để kéo dài gân kheo và bê của bạn.Để thực hiện bài tập này, hãy đứng với đôi chân của bạn cách nhau.Cúi về phía trước từ hông của bạn, giữ cho lưng thẳng và đầu gối hơi cong.Tiếp cận cánh tay của bạn về phía trước và cố gắng chạm vào ngón chân của bạn.Giữ vị trí này trong 30 giây, sau đó từ từ trở lại đứng.
2. ** Ghế yoga **.Ghế Yoga là một cách tuyệt vời để tập luyện mà không cần phải rời khỏi bàn làm việc.Có nhiều tư thế yoga ghế khác nhau mà bạn có thể làm, và bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cho chúng trực tuyến hoặc trong sách.Một số tư thế yoga ghế đơn giản bao gồm nếp gấp về phía trước, twist ngồi và tư thế ghế.
3. ** Tai Chi **.Tai Chi là một võ thuật Trung Quốc được thực hành vì lợi ích sức khỏe của nó.Tai Chi là một bài tập có tác động thấp có thể giúp cải thiện sự cân bằng, linh hoạt và sức mạnh.Nó cũng có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng.
4. ** Thiền đi bộ **.Thiền đi bộ là một thực hành đơn giản có thể giúp cải thiện sự tập trung và chánh niệm của bạn.Để thực hiện thực hành này, chỉ cần đi bộ chậm và chánh niệm, chú ý đến hơi thở và môi trường xung quanh của bạn.Bạn cũng có thể lặp lại một câu thần chú hoặc khẳng định khi bạn đi bộ.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều bài tập cổ xưa mà phụ nữ tại nơi làm việc có thể làm để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ.Bằng cách dành thời gian để tập thể dục, bạn có thể giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng mức năng lượng.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu tập thể dục ngay hôm nay!
=======================================
### 4 Basic Ancient Exercises for Women at Work

#exercise #fitness #wellness #women #ancient

Working women are often under a lot of stress. They may have to juggle their careers with family responsibilities, and they may not have enough time to exercise. However, it is important for women to make time for exercise, as it can help to improve their health and well-being.

Ancient exercises are a great option for busy women, as they can be done quickly and easily. These exercises are also low-impact, so they are suitable for women of all fitness levels.

Here are four basic ancient exercises that women at work can do to improve their health and well-being:

1. **Standing forward fold**. This exercise is a great way to stretch your hamstrings and calves. To do this exercise, stand with your feet shoulder-width apart. Bend forward from your hips, keeping your back straight and your knees slightly bent. Reach your arms forward and try to touch your toes. Hold this position for 30 seconds, then slowly return to standing.
2. **Chair yoga**. Chair yoga is a great way to get a workout without having to leave your desk. There are many different chair yoga poses that you can do, and you can find instructions for them online or in books. Some simple chair yoga poses include the seated forward fold, the seated twist, and the chair pose.
3. **Tai chi**. Tai chi is a Chinese martial art that is practiced for its health benefits. Tai chi is a low-impact exercise that can help to improve balance, flexibility, and strength. It can also help to reduce stress and anxiety.
4. **Walking meditation**. Walking meditation is a simple practice that can help to improve your focus and mindfulness. To do this practice, simply walk slowly and mindfully, paying attention to your breath and your surroundings. You can also repeat a mantra or affirmation as you walk.

These are just a few of the many ancient exercises that women at work can do to improve their health and well-being. By making time for exercise, you can reduce stress, improve your mood, and increase your energy levels. So what are you waiting for? Start exercising today!
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top