4 THÀNH PHẦN KIỂM SOÁT DẦU CẦN BIẾT

hongdiemphamngoc

New member
Credits
386
..

Dầu là một chất lỏng quan trọng cho động cơ xe của bạn.Nó bôi trơn các bộ phận chuyển động, giúp làm mát động cơ, và ngăn ngừa rỉ sét và ăn mòn.Nhưng làm thế nào để dầu đến nơi cần đến?Và điều gì xảy ra nếu không có đủ dầu?

Câu trả lời nằm trong hệ thống kiểm soát dầu.Hệ thống này bao gồm bốn thành phần chính: bơm dầu, bộ lọc dầu, chảo dầu và phòng trưng bày dầu.

** Bơm dầu **

Bơm dầu chịu trách nhiệm lưu hành dầu trong toàn bộ động cơ.Nó nằm ở dưới cùng của chảo dầu và được điều khiển bởi trục khuỷu.Máy bơm rút dầu từ chảo dầu và gửi nó qua các phòng trưng bày dầu đến vòng bi, pít -tông và các bộ phận chuyển động khác.

** Bộ lọc dầu **

Bộ lọc dầu loại bỏ các tạp chất từ dầu, chẳng hạn như bụi bẩn, hạt kim loại và tiền gửi carbon.Nó nằm giữa bơm dầu và các phòng trưng bày dầu.Bộ lọc bẫy những tạp chất này và ngăn chúng lưu thông qua động cơ.

** chảo dầu **

Chảo dầu là một hồ chứa lưu trữ dầu cho động cơ.Nó nằm ở dưới cùng của động cơ và thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa.Chảo dầu có một phích cắm thoát nước cho phép bạn thoát dầu từ động cơ.

** Phòng trưng bày dầu **

Các phòng trưng bày dầu là những lối đi mang dầu trong toàn bộ động cơ.Chúng được đặt trong khối và đầu của động cơ.Các phòng trưng bày được kết nối với bơm dầu và bộ lọc dầu.

Hệ thống điều khiển dầu là một phần quan trọng trong động cơ xe của bạn.Nó đảm bảo rằng động cơ có dầu cần thiết để chạy trơn tru và hiệu quả.Nếu không có đủ dầu, động cơ có thể quá nóng và làm hỏng vòng bi, pít -tông và các bộ phận chuyển động khác.

** Dưới đây là một số mẹo để duy trì hệ thống kiểm soát dầu của bạn: **

*** Thay dầu thường xuyên. ** Dầu trong động cơ của xe của bạn bị hỏng theo thời gian và mất khả năng bôi trơn và bảo vệ động cơ.Điều quan trọng là thay đổi dầu của bạn theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
*** Sử dụng dầu phù hợp cho động cơ của bạn. ** Các động cơ khác nhau yêu cầu các loại dầu khác nhau.Hãy chắc chắn sử dụng dầu được khuyến nghị cho động cơ của bạn.
*** Kiểm tra mức dầu của bạn thường xuyên. ** Mức dầu trong động cơ xe của bạn phải nằm giữa các dấu hiệu "đầy đủ" và "thêm" trên que thăm.Nếu mức dầu thấp, hãy thêm dầu cho đến khi đạt đến dấu "đầy đủ".
*** Kiểm tra bộ lọc dầu của bạn thường xuyên. ** Bộ lọc dầu nên được thay thế mỗi khi bạn thay dầu.Một bộ lọc dầu bẩn có thể hạn chế dòng dầu vào động cơ và gây ra thiệt hại.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giữ cho hệ thống điều khiển dầu của bạn hoạt động tốt và bảo vệ động cơ của bạn khỏi bị hư hại.

** Hashtags: **

..
=======================================
#oil #engine #maintenance #Car #Automotive **4 Oil Control Components You Need to Know**

Oil is a vital fluid for your car's engine. It lubricates the moving parts, helps to cool the engine, and prevents rust and corrosion. But how does oil get to where it needs to go? And what happens if there's not enough oil?

The answer lies in the oil control system. This system consists of four main components: the oil pump, the oil filter, the oil pan, and the oil galleries.

**The Oil Pump**

The oil pump is responsible for circulating oil throughout the engine. It is located at the bottom of the oil pan and is driven by the crankshaft. The pump draws oil from the oil pan and sends it through the oil galleries to the bearings, pistons, and other moving parts.

**The Oil Filter**

The oil filter removes impurities from the oil, such as dirt, metal particles, and carbon deposits. It is located between the oil pump and the oil galleries. The filter traps these impurities and prevents them from circulating through the engine.

**The Oil Pan**

The oil pan is a reservoir that stores oil for the engine. It is located at the bottom of the engine and is typically made of metal or plastic. The oil pan has a drain plug that allows you to drain the oil from the engine.

**The Oil Galleries**

The oil galleries are passages that carry oil throughout the engine. They are located in the block and head of the engine. The galleries are connected to the oil pump and the oil filter.

The oil control system is a vital part of your car's engine. It ensures that the engine has the oil it needs to run smoothly and efficiently. If there is not enough oil, the engine can overheat and damage the bearings, pistons, and other moving parts.

**Here are some tips for maintaining your oil control system:**

* **Change your oil regularly.** The oil in your car's engine breaks down over time and loses its ability to lubricate and protect the engine. It is important to change your oil according to the manufacturer's recommendations.
* **Use the right oil for your engine.** Different engines require different types of oil. Be sure to use the oil that is recommended for your engine.
* **Check your oil level regularly.** The oil level in your car's engine should be between the "full" and "add" marks on the dipstick. If the oil level is low, add oil until it reaches the "full" mark.
* **Inspect your oil filter regularly.** The oil filter should be replaced every time you change your oil. A dirty oil filter can restrict the flow of oil to the engine and cause damage.

By following these tips, you can help to keep your car's oil control system in good working order and protect your engine from damage.

**Hashtags:**

#oil #engine #maintenance #Car #Automotive
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top