4 ứng dụng giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trong Apple Music

xuyenchi211

New member
Credits
225
#Applemusic #MusicListeningExperience #MusicApps #MusicStreaming #apple #### Ứng dụng giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trong Apple Music

Apple Music là một dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc phổ biến cung cấp nhiều tính năng khác nhau cho người dùng.Tuy nhiên, có một số ứng dụng của bên thứ ba có thể được sử dụng để nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trên Apple Music.

** 1.** ** Shazam **

Shazam là một ứng dụng nhận dạng âm nhạc có thể được sử dụng để xác định các bài hát đang phát trong nền.Khi một bài hát được xác định, Shazam có thể cung cấp thông tin về bài hát, chẳng hạn như nghệ sĩ, album và ngày phát hành.Shazam cũng có thể được sử dụng để tạo danh sách phát và chia sẻ các bài hát với bạn bè.

** 2.** **GỢI Ý**

Cue là một ứng dụng trình phát nhạc cho phép người dùng điều khiển phát lại âm nhạc của họ từ Apple Watch của họ.Cue cũng bao gồm một số tính năng có thể được sử dụng để nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, chẳng hạn như khả năng tạo danh sách phát, bỏ qua các bài hát và điều chỉnh âm lượng.

** 3.** ** Marvis Pro **

Marvis Pro là một ứng dụng trình phát nhạc cung cấp một số tính năng không có sẵn trong ứng dụng Apple Music mặc định.Các tính năng này bao gồm khả năng tạo các chủ đề tùy chỉnh, nhập danh sách phát từ các nguồn khác và đồng bộ hóa nhạc với iCloud.Marvis Pro cũng bao gồm một số cử chỉ có thể được sử dụng để kiểm soát phát lại âm nhạc.

**4.** ** Musicharbor **

Musicharbor là một ứng dụng khám phá âm nhạc cho phép người dùng khám phá âm nhạc mới dựa trên lịch sử nghe của họ.Musicharbor cũng bao gồm một số tính năng có thể được sử dụng để nâng cao trải nghiệm nghe âm nhạc, chẳng hạn như khả năng tạo danh sách phát, chia sẻ các bài hát với bạn bè và theo dõi các nghệ sĩ.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều ứng dụng có thể được sử dụng để nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trên Apple Music.Bằng cách sử dụng các ứng dụng này, bạn có thể tận dụng tối đa đăng ký Apple Music của mình và thưởng thức âm nhạc của bạn theo một cách hoàn toàn mới.

##### 5 hashtag ở dạng#

* #Applemusic
* #MusicListeningExperience
* #MusicApps
* #Âm nhạc phát trực tuyến
* #Quả táo
=======================================
#Applemusic #MusicListeningExperience #MusicApps #MusicStreaming #apple #### 4 Applications That Help Enhance Music Listening Experience in Apple Music

Apple Music is a popular music streaming service that offers a wide variety of features to its users. However, there are a number of third-party applications that can be used to enhance the music listening experience on Apple Music.

**1. ** **Shazam**

Shazam is a music identification app that can be used to identify songs that are playing in the background. Once a song is identified, Shazam can provide information about the song, such as the artist, album, and release date. Shazam can also be used to create playlists and share songs with friends.

**2. ** **CUE**

CUE is a music player app that allows users to control their music playback from their Apple Watch. CUE also includes a number of features that can be used to enhance the music listening experience, such as the ability to create playlists, skip songs, and adjust the volume.

**3. ** **Marvis Pro**

Marvis Pro is a music player app that offers a number of features that are not available in the default Apple Music app. These features include the ability to create custom themes, import playlists from other sources, and sync music with iCloud. Marvis Pro also includes a number of gestures that can be used to control music playback.

**4. ** **MusicHarbor**

MusicHarbor is a music discovery app that allows users to explore new music based on their listening history. MusicHarbor also includes a number of features that can be used to enhance the music listening experience, such as the ability to create playlists, share songs with friends, and follow artists.

These are just a few of the many applications that can be used to enhance the music listening experience on Apple Music. By using these apps, you can make the most of your Apple Music subscription and enjoy your music in a whole new way.

##### 5 Hashtags in the form of #

* #Applemusic
* #MusicListeningExperience
* #MusicApps
* #MusicStreaming
* #apple
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top