5 cách tiết kiệm dữ liệu khi dùng Zalo 90% người dùng lâu năm cũng không biết

batrucho

New member
Credits
488
** 5 cách để lưu dữ liệu khi sử dụng Zalo 90% người dùng lâu năm cũng không biết **

Zalo là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam.Nó cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm các cuộc gọi thoại và video miễn phí, nhắn tin và chia sẻ tệp.Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận, sử dụng Zalo có thể nhanh chóng ăn hết gói dữ liệu của bạn.

Dưới đây là 5 cách để lưu dữ liệu khi sử dụng zalo:

1. ** Tắt tải xuống tự động **.Theo mặc định, Zalo sẽ tự động tải xuống hình ảnh, video và các tệp khác khi bạn nhận được chúng.Điều này có thể nhanh chóng ăn hết gói dữ liệu của bạn, đặc biệt nếu bạn đang có kế hoạch giới hạn.Để tắt tự động tải xuống, hãy mở ứng dụng Zalo và truy cập cài đặt ** **> ** Sử dụng dữ liệu **.Trong ** phương tiện tự động tải xuống **, tắt hình ảnh ** **, ** video ** và ** tệp **.
2. ** Sử dụng chế độ Lite **.Zalo cung cấp chế độ Lite làm giảm lượng dữ liệu được sử dụng bởi ứng dụng.Để bật chế độ Lite, hãy mở ứng dụng Zalo và truy cập cài đặt ** **> ** Chung **.Trong chế độ ** lite **, chuyển đổi trên chế độ ** lite **.
3. ** Tắt dịch vụ vị trí **.Zalo sử dụng các dịch vụ vị trí để cung cấp cho bạn các tính năng dựa trên vị trí, chẳng hạn như các doanh nghiệp và sự kiện gần đó.Tuy nhiên, nếu bạn không cần các tính năng này, bạn có thể tắt Dịch vụ vị trí để lưu dữ liệu.Để tắt các dịch vụ vị trí, hãy mở ứng dụng Zalo và truy cập cài đặt ** **> ** Quyền riêng tư **.Dưới ** vị trí **, chuyển đổi ** Dịch vụ vị trí **.
4. ** Sử dụng Wi-Fi **.Khi có thể, hãy cố gắng sử dụng Zalo qua Wi-Fi thay vì dữ liệu di động.Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều dữ liệu, đặc biệt nếu bạn đang ở trong một kế hoạch giới hạn.
5. ** Hãy chú ý đến những gì bạn gửi **.Khi gửi hình ảnh, video và các tệp khác, hãy cố gắng giữ kích thước nhỏ nhất có thể.Điều này sẽ giúp bạn lưu dữ liệu và ngăn người nhận của bạn phải tải xuống các tệp lớn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể lưu rất nhiều dữ liệu khi sử dụng Zalo.

** Hashtags: **

* #Zalo
* #DataSaving
* #MessagingApp
* #các mẹo và thủ thuật
* #Lưu dữ liệu
=======================================
**5 ways to save data when using Zalo 90% of longtime users also do not know**

Zalo is one of the most popular messaging apps in Vietnam. It offers a variety of features, including free voice and video calls, messaging, and file sharing. However, if you're not careful, using Zalo can quickly eat up your data plan.

Here are 5 ways to save data when using Zalo:

1. **Turn off auto-download**. By default, Zalo will automatically download images, videos, and other files when you receive them. This can quickly eat up your data plan, especially if you're on a limited plan. To turn off auto-download, open the Zalo app and go to **Settings** > **Data usage**. Under **Media auto-download**, toggle off **Images**, **Videos**, and **Files**.
2. **Use the Lite mode**. Zalo offers a Lite mode that reduces the amount of data used by the app. To enable Lite mode, open the Zalo app and go to **Settings** > **General**. Under **Lite mode**, toggle on **Lite mode**.
3. **Turn off location services**. Zalo uses location services to provide you with location-based features, such as nearby businesses and events. However, if you don't need these features, you can turn off location services to save data. To turn off location services, open the Zalo app and go to **Settings** > **Privacy**. Under **Location**, toggle off **Location services**.
4. **Use Wi-Fi**. When possible, try to use Zalo over Wi-Fi instead of cellular data. This will save you a lot of data, especially if you're on a limited plan.
5. **Be mindful of what you send**. When sending images, videos, and other files, try to keep the size as small as possible. This will help you save data and prevent your recipient from having to download large files.

By following these tips, you can save a lot of data when using Zalo.

**Hashtags:**

* #Zalo
* #DataSaving
* #MessagingApp
* #tipsandtricks
* #savedata
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top