5 DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN CẦN THAY ĐẾ GIÀY DA

lyphuongthebinh

New member
Credits
505
** 5 Dấu hiệu cho thấy bạn cần thay thế đế da của mình **

Đế da là một lựa chọn phổ biến cho giày vì chúng bền và phong cách.Tuy nhiên, ngay cả đế da tốt nhất cuối cùng cũng sẽ bị hao mòn và cần phải được thay thế.Dưới đây là năm dấu hiệu cho thấy đã đến lúc một đôi đế mới:

1. ** Đế được mòn qua. ** Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy đã đến lúc cho đế mới.Nếu bạn có thể nhìn thấy đường khâu hoặc mặt đất bên dưới đôi giày của bạn, đã đến lúc đưa chúng đến một con cobbler.
2. ** Đế bị nứt. ** Các vết nứt trong đế có thể cho phép nước và độ ẩm thấm vào, có thể làm hỏng giày và khiến chúng có nhiều khả năng rơi ra.
3. ** Đế bị bong tróc. ** Bột vỏ là một dấu hiệu khác mà chúng bị mòn.Da bong tróc có thể lỏng lẻo và tạo ra một nguy cơ vấp ngã.
4. ** Đế không đều nhau. ** Nếu đế giày của bạn không đều, nó có thể khiến bạn đi bộ không đều và đặt căng thẳng lên chân và mắt cá chân.
5. ** Đế trơn. ** Đế trơn có thể gây khó khăn cho việc đi bộ, đặc biệt là trên các bề mặt ẩm ướt.Họ cũng có thể tăng nguy cơ rơi của bạn.

Nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, đã đến lúc đưa giày của bạn đến một con cobbler và lấy đế mới.Thay thế đế của bạn là một cách tương đối rẻ tiền để kéo dài tuổi thọ của đôi giày của bạn và giữ cho đôi chân của bạn an toàn.

** Hashtags: **

* #Leathersoles
* #sửa chữa giày
* #Cobbler
* #Giày dép
* #thời trang
=======================================
**5 Signs That You Need to Replace Your Leather Soles**

Leather soles are a popular choice for shoes because they are durable and stylish. However, even the best leather soles will eventually wear out and need to be replaced. Here are five signs that it's time for a new pair of soles:

1. **The soles are worn through.** This is the most obvious sign that it's time for new soles. If you can see the stitching or the ground beneath your shoes, it's time to take them to a cobbler.
2. **The soles are cracked.** Cracks in the soles can allow water and moisture to seep in, which can damage the shoes and make them more likely to fall apart.
3. **The soles are peeling.** Peeling soles are another sign that they're worn out. The peeling leather can come loose and create a tripping hazard.
4. **The soles are uneven.** If the soles of your shoes are uneven, it can cause you to walk unevenly and put stress on your feet and ankles.
5. **The soles are slippery.** Slippery soles can make it difficult to walk, especially on wet surfaces. They can also increase your risk of falls.

If you see any of these signs, it's time to take your shoes to a cobbler and get new soles. Replacing your soles is a relatively inexpensive way to extend the life of your shoes and keep your feet safe.

**Hashtags:**

* #Leathersoles
* #shoerepair
* #Cobbler
* #footwear
* #fashion
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top