5 điểm yếu mình hy vọng iPhone 14 sẽ khắc phục triệt để

thuongxuanlyvu

New member
Credits
336
### 5 điểm yếu Tôi hy vọng iPhone 14 sẽ vượt qua kỹ lưỡng

IPhone 14 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2022 và đã có rất nhiều tin đồn về những gì nó có thể bao gồm.Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn sản phẩm cuối cùng sẽ trông như thế nào, có một vài điểm yếu mà tôi hy vọng Apple sẽ giải quyết với iPhone 14.

** 1.The Notch **

Notch là một yếu tố thiết kế gây tranh cãi trên iPhone kể từ khi nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017. Trong khi một số người đã phát triển để chấp nhận nó, những người khác thấy nó là một bước mắt.Tôi đang ở trong trại sau, và tôi hy vọng rằng Apple cuối cùng cũng sẽ loại bỏ cái notch với iPhone 14.

** 2.Việc thiếu ống kính zoom periscope **

Mặc dù iPhone 13 Pro Max có hệ thống camera ba ống kính, nhưng nó thiếu ống kính zoom periscope.Điều này có nghĩa là nó không thể phóng to gần như một số đối thủ của Android.Tôi hy vọng rằng Apple sẽ thêm ống kính Zoom Periscope vào iPhone 14 Pro Max, để nó có thể cạnh tranh với các điện thoại Android tốt nhất về hiệu suất của máy ảnh.

** 3.Tốc độ sạc chậm **

IPhone 13 Pro Max có thể sạc tới 27 watt, nhưng phải mất nhiều thời gian để đạt được phí đầy đủ.Tôi hy vọng rằng Apple sẽ tăng tốc độ sạc của iPhone 14 để có thể sạc nhanh hơn.

**4.Việc thiếu cổng USB-C **

IPhone 13 vẫn sử dụng cổng sét, trong khi hầu hết các điện thoại Android đã chuyển sang USB-C.Điều này làm cho việc sử dụng các phụ kiện iPhone với các thiết bị khác trở nên khó khăn hơn và việc sạc iPhone với bộ sạc USB-C.Tôi hy vọng rằng Apple cuối cùng sẽ chuyển sang USB-C với iPhone 14.

** 5.Giá cao **

IPhone 13 Pro Max bắt đầu ở mức 1.099 đô la, đắt hơn hầu hết các điện thoại hàng đầu của Android.Tôi hy vọng rằng Apple sẽ giảm giá của iPhone 14 để giá cả phải chăng hơn cho nhiều người hơn.

### hashtags

* #iPhone14
* #Quả táo
* #điện thoại thông minh
* #công nghệ
* #thiết kế
=======================================
### 5 Weaknesses I Hope iPhone 14 Will Overcome Thoroughly

The iPhone 14 is expected to be released in September 2022, and there are already a lot of rumors about what it might include. While we don't know for sure what the final product will look like, there are a few weaknesses that I hope Apple will address with the iPhone 14.

**1. The notch**

The notch has been a controversial design element on the iPhone since it was first introduced in 2017. While some people have grown to accept it, others find it to be an eyesore. I'm in the latter camp, and I hope that Apple will finally do away with the notch with the iPhone 14.

**2. The lack of a periscope zoom lens**

While the iPhone 13 Pro Max has a triple-lens camera system, it lacks a periscope zoom lens. This means that it can't zoom in as close as some of its Android competitors. I hope that Apple will add a periscope zoom lens to the iPhone 14 Pro Max, so that it can compete with the best Android phones in terms of camera performance.

**3. The slow charging speed**

The iPhone 13 Pro Max can charge up to 27 watts, but it takes a long time to reach full charge. I hope that Apple will increase the charging speed of the iPhone 14 so that it can charge faster.

**4. The lack of a USB-C port**

The iPhone 13 still uses a Lightning port, while most Android phones have switched to USB-C. This makes it more difficult to use iPhone accessories with other devices, and it also makes it more difficult to charge an iPhone with a USB-C charger. I hope that Apple will finally switch to USB-C with the iPhone 14.

**5. The high price**

The iPhone 13 Pro Max starts at $1,099, which is more expensive than most Android flagship phones. I hope that Apple will reduce the price of the iPhone 14 so that it's more affordable for more people.

### Hashtags

* #iPhone14
* #apple
* #smartphone
* #technology
* #design
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top