5 kinh nghiệm khi làm bài nghe IELTS với WISE ENGLISH

nhatlantranthanh

New member
Credits
455
..

Bài kiểm tra nghe IELTS là một trong những phần thử thách nhất của bài kiểm tra, nhưng nó cũng là một trong những điều quan trọng nhất.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn cải thiện điểm số của mình:

*** Lắng nghe tích cực. ** Không chỉ nghe một cách thụ động âm thanh;Cố gắng tích cực tham gia với nó bằng cách theo dõi cùng với bảng điểm và ghi chú.Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào thông tin chính và tránh bị phân tâm.
*** Xác định các điểm chính. ** Khi bạn lắng nghe, hãy cố gắng xác định các điểm chính của mỗi cuộc trò chuyện hoặc bài giảng.Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và tránh bị lạc.
*** Sử dụng các manh mối ngữ cảnh. ** Nếu bạn không hiểu một từ hoặc cụm từ, hãy cố gắng sử dụng các manh mối ngữ cảnh để tìm ra ý nghĩa của nó.Ví dụ: nếu bạn nghe một từ nghe giống với một từ khác mà bạn biết, bạn có thể sử dụng kiến thức đó để đoán nghĩa không quen thuộc có nghĩa là gì.
*** Đừng hoảng sợ. ** Nếu bạn thấy mình bị căng thẳng trong quá trình kiểm tra, hãy hít thở sâu và thư giãn.Bạn càng thoải mái, bạn càng có thể tập trung vào đoạn văn.

2. ** Những sai lầm phổ biến để tránh **

Có một vài sai lầm phổ biến mà những người làm bài kiểm tra nghe IELTS mắc phải.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tránh chúng:

*** Đừng cố gắng hiểu từng từ. ** Không thể hiểu từng từ trong một đoạn nghe, vì vậy đừng lãng phí thời gian của bạn.Thay vào đó, tập trung vào các điểm chính và thông tin chính.
*** Đừng bị phân tâm. ** Thật dễ dàng để bị phân tâm trong bài kiểm tra nghe IELTS, nhưng điều quan trọng là phải tập trung vào âm thanh.Nếu bạn thấy mình bị phân tâm, hãy hít thở sâu và tập trung sự chú ý của bạn.
*** Đừng vội.Cơn sốt qua bài kiểm tra sẽ chỉ dẫn đến sai lầm.

3. ** Cách chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS **

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt.Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn bắt đầu:

*** Thực hiện các bài kiểm tra thực hành. ** Có nhiều bài kiểm tra thực hành có sẵn trực tuyến và trong sách.Thực hiện các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và xác định các khu vực bạn cần cải thiện.
*** Nghe bản ghi âm. ** Có nhiều bản ghi âm của các đoạn nghe IELTS có sẵn trực tuyến.Lắng nghe các bản ghi này sẽ giúp bạn quen với các điểm nhấn và phong cách nói khác nhau mà bạn sẽ nghe thấy trong bài kiểm tra.
*** Đọc bảng điểm của các đoạn nghe. ** Đọc bảng điểm của các đoạn nghe sẽ giúp bạn xác định thông tin chính và cải thiện khả năng hiểu nghe của bạn.
*** Thực hành với một người bạn hoặc gia sư. ** Có ai đó thực hành có thể giúp bạn xác định điểm yếu của mình và cải thiện kỹ năng nghe của bạn.

4. ** Chiến lược kiểm tra nghe IELTS **

Ngoài các mẹo trên, có một vài chiến lược mà bạn có thể sử dụng để cải thiện điểm số của mình trong bài kiểm tra nghe IELTS:

*** Đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận. ** Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các hướng dẫn cho mỗi đoạn nghe trước khi bạn bắt đầu nghe.
*** Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. ** Bạn được đưa ra 30 giây để đọc các hướng dẫn và 40 giây để đọc bảng điểm của mỗi đoạn nghe.Sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan để đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang nghe.
*** Đánh dấu câu trả lời của bạn. ** Khi bạn nghe mỗi đoạn văn, hãy đánh dấu câu trả lời của bạn trên bảng trả lời.Điều này sẽ giúp bạn theo dõi câu trả lời của bạn và tránh mắc lỗi.
*** Kiểm tra câu trả lời của bạn. ** Sau khi bạn nghe xong tất cả các đoạn, hãy kiểm tra câu trả lời của bạn để đảm bảo bạn không mắc lỗi.

5. Kết luận**

Bài kiểm tra nghe IELTS là một phần đầy thách thức nhưng quan trọng của kỳ thi.Bằng cách làm theo các mẹo và chiến lược trong bài viết này, bạn có thể cải thiện điểm số của mình và tăng cơ hội thành công.

..
=======================================
#IELTS #IELTSlistening #WiseEnglish #IELTStips #IELTSpreparation 1. **Useful tips for IELTS listening**

The IELTS listening test is one of the most challenging parts of the exam, but it's also one of the most important. Here are a few tips to help you improve your score:

* **Listen actively.** Don't just passively listen to the audio; try to actively engage with it by following along with the transcript and taking notes. This will help you to focus on the key information and avoid getting distracted.
* **Identify the main points.** As you listen, try to identify the main points of each conversation or lecture. This will help you to stay on track and avoid getting lost.
* **Use context clues.** If you don't understand a word or phrase, try to use context clues to figure out what it means. For example, if you hear a word that sounds similar to another word you know, you can use that knowledge to guess what the unfamiliar word means.
* **Don't panic.** If you find yourself getting stressed out during the test, take a deep breath and relax. The more relaxed you are, the better you'll be able to focus on the listening passage.

2. **Common mistakes to avoid**

There are a few common mistakes that IELTS listening test-takers make. Here are a few tips to help you avoid them:

* **Don't try to understand every word.** It's impossible to understand every word in a listening passage, so don't waste your time trying. Instead, focus on the main points and key information.
* **Don't get distracted.** It's easy to get distracted during the IELTS listening test, but it's important to stay focused on the audio. If you find yourself getting distracted, take a deep breath and refocus your attention.
* **Don't rush.** The IELTS listening test is timed, but it's important to take your time and listen carefully. Rushing through the test will only lead to mistakes.

3. **How to prepare for the IELTS listening test**

The best way to prepare for the IELTS listening test is to practice as much as possible. Here are a few tips to help you get started:

* **Take practice tests.** There are many practice tests available online and in books. Taking practice tests will help you get used to the format of the test and identify areas where you need to improve.
* **Listen to audio recordings.** There are many audio recordings of IELTS listening passages available online. Listening to these recordings will help you get used to the different accents and speaking styles that you'll hear on the test.
* **Read transcripts of listening passages.** Reading transcripts of listening passages will help you to identify the key information and improve your listening comprehension.
* **Practice with a friend or tutor.** Having someone to practice with can help you to identify your weaknesses and improve your listening skills.

4. **IELTS listening test strategies**

In addition to the tips above, there are a few strategies that you can use to improve your score on the IELTS listening test:

* **Read the instructions carefully.** Make sure you understand the instructions for each listening passage before you start listening.
* **Use the time wisely.** You're given 30 seconds to read the instructions and 40 seconds to read the transcript of each listening passage. Use this time wisely to make sure you understand what you're listening for.
* **Mark your answers.** As you listen to each passage, mark your answers on the answer sheet. This will help you to keep track of your answers and avoid making mistakes.
* **Check your answers.** After you've finished listening to all of the passages, check your answers to make sure you've made no mistakes.

5. **Conclusion**

The IELTS listening test is a challenging but important part of the exam. By following the tips and strategies in this article, you can improve your score and increase your chances of success.

#IELTSpreparationtips #IELTSlisteningtips #IELTSexam #IELTSsuccess
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top