5 năm bỏ đi các cổng kết nối, Apple đã tạo ra cả một ngành công nghiệp hub và rất nhiều rác

lazypanda194

New member
Credits
364
** 5 năm từ bỏ các cổng kết nối, Apple đã tạo ra toàn bộ ngành công nghiệp trung tâm và rất nhiều rác rưởi **

#apple #Tech #SEntainability #EnvirmentAlImpact #ewaste

Vào năm 2016, Apple đã đưa ra quyết định gây tranh cãi về việc loại bỏ giắc cắm tai nghe khỏi iPhone mới 7. Động thái này đã gặp phải sự chỉ trích từ một số người dùng, người lập luận rằng đó là một bước lùi về khả năng sử dụng.Tuy nhiên, Apple đã bảo vệ quyết định của mình, nói rằng cần phải nhường chỗ cho các tính năng khác, chẳng hạn như pin lớn hơn và thiết kế chống nước hơn.

Kể từ đó, Apple đã tiếp tục rời khỏi các cổng kết nối vật lý trên các thiết bị của mình.Ví dụ, MacBook Pro mới nhất không có một cổng nào khác ngoài đầu nối USB-C.Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ trong ngành công nghiệp trung tâm, vì người dùng cần mua bộ điều hợp để kết nối thiết bị của họ với máy tính của họ.

Tác động môi trường của động thái này cũng là một mối quan tâm.Theo một nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, tuổi thọ trung bình của cáp USB-C chỉ là 18 tháng.Điều này có nghĩa là hàng triệu cáp USB-C đang bị vứt bỏ mỗi năm.

Apple đã lập luận rằng quyết định của mình để tránh xa các cổng kết nối vật lý là vì lợi ích tốt nhất của môi trường.Công ty tuyên bố rằng các thiết bị mới của họ bền hơn và sử dụng ít năng lượng hơn, điều này làm giảm tác động môi trường của ngành công nghiệp trung tâm.Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng quyết định của Apple chỉ đơn giản là một cách để kiếm thêm tiền bằng cách bán các bộ điều hợp đắt tiền.

Dù lý do là gì, quyết định của Apple tránh xa các cổng kết nối vật lý đã có tác động đáng kể đến cách chúng tôi sử dụng các thiết bị của mình.Nó cũng đã tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới của các trung tâm và các bộ điều hợp khác, và nó đã đặt ra câu hỏi về tác động môi trường của các lựa chọn công nghệ của chúng tôi.

**Người giới thiệu**

* [Đại học California, Nghiên cứu Berkeley về tuổi thọ của cáp USB-C] (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899x/1218/1/012056/pdf)
* [Tuyên bố tác động môi trường của Apple] (https://www.apple.com/environment/pdf/apple-environmental-responsility-report-2021.pdf)
=======================================
**5 years of giving up the connection ports, Apple has created a whole Hub industry and lots of trash**

#apple #Tech #sustainability #EnvironmentalImpact #ewaste

In 2016, Apple made the controversial decision to remove the headphone jack from its new iPhone 7. The move was met with criticism from some users, who argued that it was a step backwards in terms of usability. However, Apple defended its decision, saying that it was necessary to make room for other features, such as a larger battery and a more water-resistant design.

Since then, Apple has continued to move away from physical connection ports on its devices. The latest MacBook Pro, for example, does not have a single port other than the USB-C connector. This has led to a boom in the Hub industry, as users need to buy adapters to connect their devices to their computers.

The environmental impact of this move is also a concern. According to a study by the University of California, Berkeley, the average lifespan of a USB-C cable is just 18 months. This means that millions of USB-C cables are being thrown away every year.

Apple has argued that its decision to move away from physical connection ports is in the best interests of the environment. The company claims that its new devices are more durable and use less energy, which offsets the environmental impact of the Hub industry. However, critics argue that Apple's decision is simply a way to make more money by selling expensive adapters.

Whatever the reason, Apple's decision to move away from physical connection ports has had a significant impact on the way we use our devices. It has also created a whole new industry of Hubs and other adapters, and it has raised questions about the environmental impact of our technological choices.

**References**

* [University of California, Berkeley study on the lifespan of USB-C cables](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1218/1/012056/pdf)
* [Apple's environmental impact statement](https://www.apple.com/environment/pdf/Apple-Environmental-Responsibility-Report-2021.pdf)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top