50 quốc gia đông dân nhất vào năm 2022 và 2050

thaonhidonjuan

New member
Credits
284
## 50 quốc gia đông dân nhất vào năm 2022 và 2050

** 1.Trung Quốc**

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 1,44 tỷ vào năm 2050.

** 2.Ấn Độ**

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, với dân số hơn 1,3 tỷ người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 1,66 tỷ vào năm 2050.

** 3.Hoa Kỳ**

Hoa Kỳ là quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới, với dân số hơn 330 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 398 triệu vào năm 2050.

**4.Indonesia **

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, với dân số hơn 273 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 326 triệu vào năm 2050.

** 5.Pakistan **

Pakistan là quốc gia đông dân thứ năm trên thế giới, với dân số hơn 220 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 295 triệu vào năm 2050.

** 6.Nigeria **

Nigeria là quốc gia đông dân thứ sáu trên thế giới, với dân số hơn 216 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 411 triệu vào năm 2050.

** 7.Bangladesh **

Bangladesh là quốc gia đông dân thứ bảy trên thế giới, với dân số hơn 164 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 208 triệu vào năm 2050.

**số 8.Nga**

Nga là quốc gia đông dân thứ tám trên thế giới, với dân số hơn 146 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ giảm xuống còn 137 triệu vào năm 2050.

** 9.Mexico **

Mexico là quốc gia đông dân thứ chín trên thế giới, với dân số hơn 129 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 152 triệu vào năm 2050.

** 10.Ai Cập **

Ai Cập là quốc gia đông dân thứ mười trên thế giới, với dân số hơn 120 triệu người.Dân số của đất nước dự kiến sẽ tăng lên 147 triệu vào năm 2050.

** Hashtags: **

* #dân số
* #dân số thế giới
* #Demographics
* #sự phát triển
* #dự báo
=======================================
## The 50 most populous countries in 2022 and 2050

**1. China**

With a population of over 1.4 billion people, China is the most populous country in the world. The country's population is expected to grow to 1.44 billion by 2050.

**2. India**

India is the second most populous country in the world, with a population of over 1.3 billion people. The country's population is expected to grow to 1.66 billion by 2050.

**3. United States**

The United States is the third most populous country in the world, with a population of over 330 million people. The country's population is expected to grow to 398 million by 2050.

**4. Indonesia**

Indonesia is the fourth most populous country in the world, with a population of over 273 million people. The country's population is expected to grow to 326 million by 2050.

**5. Pakistan**

Pakistan is the fifth most populous country in the world, with a population of over 220 million people. The country's population is expected to grow to 295 million by 2050.

**6. Nigeria**

Nigeria is the sixth most populous country in the world, with a population of over 216 million people. The country's population is expected to grow to 411 million by 2050.

**7. Bangladesh**

Bangladesh is the seventh most populous country in the world, with a population of over 164 million people. The country's population is expected to grow to 208 million by 2050.

**8. Russia**

Russia is the eighth most populous country in the world, with a population of over 146 million people. The country's population is expected to decline to 137 million by 2050.

**9. Mexico**

Mexico is the ninth most populous country in the world, with a population of over 129 million people. The country's population is expected to grow to 152 million by 2050.

**10. Egypt**

Egypt is the tenth most populous country in the world, with a population of over 120 million people. The country's population is expected to grow to 147 million by 2050.

**Hashtags:**

* #population
* #worldpopulation
* #Demographics
* #growth
* #forecast
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top