6 bài tập thể dục giúp tăng cân

lekimthuy.linh

New member
Credits
356
## 6 Bài tập để giúp bạn tăng cân

** Bạn đang tìm cách tăng cân một cách lành mạnh? ** Nếu vậy, bạn đang gặp may!Có nhiều bài tập có thể giúp bạn đóng gói trên bảng Anh, và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ sáu trong số các mục yêu thích của chúng tôi.

** 1.Squats **

Squats là một cách tuyệt vời để xây dựng khối lượng cơ bắp, và chúng cũng là một trong những bài tập tốt nhất cho sức mạnh tổng thể.Để làm một squat, hãy đứng với đôi chân của bạn cách nhau và ngón chân của bạn hơi hướng ra ngoài.Giữ một trọng lượng trong tay của bạn ở mức ngực, và sau đó hạ thấp cơ thể cho đến khi đùi của bạn song song với mặt đất.Tạm dừng trong một giây, và sau đó đẩy mình trở lại vị trí bắt đầu.

** 2.Deadlifts **

Deadlifts là một bài tập hợp chất tuyệt vời khác có thể giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp.Để thực hiện một deadlift, hãy đứng với đôi chân của bạn cách nhau và trọng lượng trong tay bạn.Cúi ra ở thắt lưng và lấy trọng lượng bằng tay cầm quá tay.Giữ lưng thẳng và cốt lõi của bạn tham gia, sau đó nâng trọng lượng lên cho đến khi nó ngang với đầu gối của bạn.Tạm dừng trong một giây, và sau đó hạ trọng lượng trở lại mặt đất.

** 3.Băng ghế dự bị **

Băng ghế dự bị là một bài tập ngực cổ điển có thể giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp và sức mạnh.Để làm một băng ghế dự bị, nằm thẳng trên băng ghế với đôi chân phẳng trên sàn nhà.Giữ một trọng lượng ở mỗi bàn tay, và sau đó giảm trọng lượng cho đến khi chúng ở ngay trên ngực của bạn.Tạm dừng trong một giây, và sau đó đẩy trọng lượng trở lại vị trí bắt đầu.

**4.Báo chí trên cao **

Báo chí trên cao là một bài tập vai tuyệt vời có thể giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp và sức mạnh.Để làm một máy ép trên cao, hãy đứng với đôi chân của bạn cách nhau và trọng lượng ở mỗi tay.Giữ trọng lượng ở cấp độ vai, và sau đó nhấn chúng trên đầu cho đến khi cánh tay của bạn thẳng.Tạm dừng trong một giây, và sau đó hạ trọng lượng trở lại vị trí bắt đầu.

** 5.Pull-up **

Pull-up là một bài tập trở lại tuyệt vời có thể giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp và sức mạnh.Để thực hiện một cú kéo lên, lấy một thanh kéo lên với một tay cầm quá mức.Treo từ thanh với cánh tay của bạn mở rộng, và sau đó kéo mình lên cho đến khi cằm của bạn ở trên thanh.Tạm dừng trong một giây, và sau đó hạ mình xuống vị trí bắt đầu.

** 6.Phổi **

Phổi là một bài tập cơ thể thấp hơn tuyệt vời có thể giúp bạn xây dựng khối lượng cơ bắp và sức mạnh.Để thực hiện một cú lunge, hãy đứng với đôi chân của bạn cách nhau.Bước về phía trước với một chân và hạ thấp cơ thể cho đến khi đầu gối phía trước của bạn bị uốn cong 90 độ.Tạm dừng trong một giây, và sau đó đẩy mình trở lại vị trí bắt đầu.Lặp lại với chân còn lại.

** Đây chỉ là một vài trong số nhiều bài tập có thể giúp bạn tăng cân theo cách lành mạnh.Nếu bạn đang tìm cách thêm khối lượng cơ bắp, hãy chắc chắn kết hợp các bài tập này vào thói quen tập luyện của bạn. **

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #weightgain
* #MuscleGain
* #Healthyweightgain
* #ExerciseForWightGain
* #GAINWEIGHTTIPS
=======================================
## 6 Exercises to Help You Gain Weight

**Are you looking to gain weight in a healthy way?** If so, you're in luck! There are many exercises that can help you pack on pounds, and in this article, we'll share six of our favorites.

**1. Squats**

Squats are a great way to build muscle mass, and they're also one of the best exercises for overall strength. To do a squat, stand with your feet shoulder-width apart and your toes turned slightly outward. Hold a weight in your hands at chest level, and then lower your body until your thighs are parallel to the ground. Pause for a second, and then push yourself back up to the starting position.

**2. Deadlifts**

Deadlifts are another great compound exercise that can help you build muscle mass. To do a deadlift, stand with your feet shoulder-width apart and a weight in your hands. Bend over at the waist and grab the weight with an overhand grip. Keep your back straight and your core engaged, and then lift the weight up until it's level with your knees. Pause for a second, and then lower the weight back to the ground.

**3. Bench Press**

The bench press is a classic chest exercise that can help you build muscle mass and strength. To do a bench press, lie flat on a bench with your feet flat on the floor. Hold a weight in each hand, and then lower the weights until they're just above your chest. Pause for a second, and then push the weights back up to the starting position.

**4. Overhead Press**

The overhead press is a great shoulder exercise that can help you build muscle mass and strength. To do an overhead press, stand with your feet shoulder-width apart and a weight in each hand. Hold the weights at shoulder level, and then press them overhead until your arms are straight. Pause for a second, and then lower the weights back to the starting position.

**5. Pull-ups**

Pull-ups are a great back exercise that can help you build muscle mass and strength. To do a pull-up, grab a pull-up bar with an overhand grip. Hang from the bar with your arms extended, and then pull yourself up until your chin is above the bar. Pause for a second, and then lower yourself back down to the starting position.

**6. Lunges**

Lunges are a great lower body exercise that can help you build muscle mass and strength. To do a lunge, stand with your feet shoulder-width apart. Step forward with one leg and lower your body until your front knee is bent 90 degrees. Pause for a second, and then push yourself back up to the starting position. Repeat with the other leg.

**These are just a few of the many exercises that can help you gain weight in a healthy way. If you're looking to add muscle mass, be sure to incorporate these exercises into your workout routine.**

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #weightgain
* #MuscleGain
* #Healthyweightgain
* #exerciseforweightgain
* #GAINWEIGHTTIPS
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top