6 Công cụ tìm kiếm Hacker thường dùng để tìm lỗ hổng

baogiang782

New member
Credits
177
#Hacker #SearchEngine #Vulnerability #security #pentesting ## 6 Công cụ tìm kiếm hacker thường được sử dụng để tìm lỗ hổng

Các công cụ tìm kiếm hacker là các công cụ tìm kiếm chuyên dụng được thiết kế để tìm các lỗ hổng trong các trang web và ứng dụng web.Chúng thường được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu bảo mật và người thử nghiệm thâm nhập để xác định các lỗ hổng bảo mật có thể được khai thác bởi những kẻ tấn công.

Dưới đây là sáu trong số các công cụ tìm kiếm hacker phổ biến nhất:

*** Google dorks **

Google Dork là các truy vấn tìm kiếm sử dụng các nhà khai thác đặc biệt để tìm các loại kết quả cụ thể.Ví dụ: Google Dork sau đây sẽ tìm thấy tất cả các trang web dễ bị tổn thương bởi lỗ hổng đau lòng:

`` `
Trang web: example.com -intitle: "Heartbleed"
`` `

*** Shodan **

Shodan là một công cụ tìm kiếm lập chỉ mục Internet of Things (IoT).Điều này có nghĩa là nó có thể tìm thấy các thiết bị được kết nối với Internet, chẳng hạn như webcam, bộ định tuyến và thiết bị nhà thông minh.Shodan có thể được sử dụng để tìm các lỗ hổng trong các thiết bị này có thể được khai thác bởi những kẻ tấn công.

*** Khai thác-DB **

Khai thác-DB là một cơ sở dữ liệu về các lỗ hổng và khai thác.Nó có thể được sử dụng để tìm thông tin về các lỗ hổng đã được báo cáo trong phần mềm và phần cứng.Khai thác-DB cũng có thể được sử dụng để tìm các khai thác có thể được sử dụng để khai thác các lỗ hổng.

*** metasploit **

Metasploit là một khung thử nghiệm thâm nhập.Nó có thể được sử dụng để tìm và khai thác các lỗ hổng trong phần mềm và phần cứng.Metasploit bao gồm một cơ sở dữ liệu khai thác có thể được sử dụng để khai thác các lỗ hổng.

*** nessus **

Nessus là một máy quét dễ bị tổn thương.Nó có thể được sử dụng để quét các mạng cho các lỗ hổng.Nessus cũng có thể được sử dụng để tạo báo cáo về các lỗ hổng được tìm thấy.

*** Burp Suite **

Burp Suite là một công cụ kiểm tra bảo mật ứng dụng web.Nó có thể được sử dụng để tìm và khai thác các lỗ hổng trong các ứng dụng web.Burp Suite bao gồm một số tính năng có thể được sử dụng để xác định và khai thác các lỗ hổng, chẳng hạn như proxy, máy quét và fuzzer.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều công cụ tìm kiếm hacker có sẵn.Những công cụ này có thể được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu bảo mật và người kiểm tra thâm nhập để xác định các lỗ hổng bảo mật có thể được khai thác bởi những kẻ tấn công.

## hashtags

* #Tin tặc
* #máy tìm kiếm
* #Vulnerability
* #bảo vệ
* #pentesting
=======================================
#Hacker #SearchEngine #Vulnerability #security #pentesting ## 6 Hacker Search Engines Often Used to Find Holes

Hacker search engines are specialized search engines that are designed to find vulnerabilities in websites and web applications. They are often used by security researchers and penetration testers to identify security holes that can be exploited by attackers.

Here are six of the most popular hacker search engines:

* **Google Dorks**

Google Dorks are search queries that use special operators to find specific types of results. For example, the following Google Dork will find all websites that are vulnerable to the Heartbleed vulnerability:

```
site:example.com -intitle:”heartbleed”
```

* **Shodan**

Shodan is a search engine that indexes the internet of things (IoT). This means that it can find devices that are connected to the internet, such as webcams, routers, and smart home devices. Shodan can be used to find vulnerabilities in these devices that could be exploited by attackers.

* **Exploit-DB**

Exploit-DB is a database of vulnerabilities and exploits. It can be used to find information about vulnerabilities that have been reported in software and hardware. Exploit-DB can also be used to find exploits that can be used to exploit vulnerabilities.

* **Metasploit**

Metasploit is a penetration testing framework. It can be used to find and exploit vulnerabilities in software and hardware. Metasploit includes a database of exploits that can be used to exploit vulnerabilities.

* **Nessus**

Nessus is a vulnerability scanner. It can be used to scan networks for vulnerabilities. Nessus can also be used to generate reports on the vulnerabilities that are found.

* **Burp Suite**

Burp Suite is a web application security testing tool. It can be used to find and exploit vulnerabilities in web applications. Burp Suite includes a number of features that can be used to identify and exploit vulnerabilities, such as a proxy, a scanner, and a fuzzer.

These are just a few of the many hacker search engines that are available. These tools can be used by security researchers and penetration testers to identify security holes that can be exploited by attackers.

## Hashtags

* #Hacker
* #SearchEngine
* #Vulnerability
* #security
* #pentesting
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top