8 Keylogger tốt nhất giúp phụ huynh theo dõi con cái

duongcong.son

New member
Credits
408
..

Keylogger là một chương trình phần mềm ghi lại mọi tổ hợp phím được thực hiện trên bàn phím máy tính.Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để theo dõi những trang web mà một người truy cập, những gì họ nhập vào các biểu mẫu và thậm chí cả mật khẩu của họ.Keyloggers thường được sử dụng bởi tội phạm mạng để đánh cắp thông tin cá nhân, nhưng chúng cũng có thể được cha mẹ sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến của con cái họ.

2. ** Làm thế nào để Keylogger hoạt động? **

Keyloggers hoạt động bằng cách chặn dữ liệu được gửi giữa bàn phím và hệ điều hành.Dữ liệu này sau đó được lưu trữ trong một tệp nhật ký, có thể được truy cập bởi người dùng của Keylogger.Một số keylogger có thể ghi không chỉ các tổ hợp phím mà còn ảnh chụp màn hình, ghi âm và cảnh quay webcam.

3. ** Làm thế nào tôi có thể biết nếu tôi đã cài đặt keylogger trên máy tính của mình? **

Có một vài dấu hiệu cho thấy bạn có thể cài đặt keylogger trên máy tính.Bao gồm các:

* Máy tính của bạn đang chạy chậm hơn bình thường.
* Bạn đang trải nghiệm các cửa sổ bật lên hoặc chuyển hướng bất ngờ.
* Bạn đang thấy các chương trình hoặc tiện ích mở rộng không quen thuộc được cài đặt trên trình duyệt của bạn.
* Bạn đang nhận được email từ những người gửi không xác định có liên kết đến các trang web đáng ngờ.

Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đã cài đặt keylogger trên máy tính, bạn nên thực hiện các bước sau:

* Chạy quét phần mềm độc hại với phần mềm chống vi -rút của bạn.
* Thay đổi tất cả các mật khẩu của bạn, bao gồm mật khẩu email của bạn và bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn sử dụng trên máy tính.
* Đặt lại cài đặt trình duyệt của bạn về các giá trị mặc định của chúng.
* Nếu bạn vẫn còn lo lắng, bạn có thể định dạng lại ổ cứng và cài đặt lại hệ điều hành của mình.

4. ** Làm thế nào tôi có thể bảo vệ con tôi khỏi Keyloggers? **

Có một vài điều bạn có thể làm để bảo vệ con bạn khỏi Keyloggers:

* Sử dụng phần mềm điều khiển của cha mẹ bao gồm trình chặn Keylogger.
* Dạy con bạn về sự nguy hiểm của keyloggers và cách tự bảo vệ mình.
* Đảm bảo rằng máy tính của con bạn được cập nhật với các bản vá bảo mật mới nhất.
* Giữ máy tính của con bạn cách xa những nơi công cộng, nơi chúng có thể bị nhiễm keylogger.

5. ** 8 keylogger tốt nhất cho cha mẹ **

Sau đây là một số keylogger tốt nhất mà cha mẹ có thể sử dụng để theo dõi hoạt động trực tuyến của con cái họ:

*** 1.** Norton Family Keylogger **
*** 2.** Kaspersky Keylogger **
*** 3.** McAfee Keylogger **
* **4.** WebWatcher Keylogger **
*** 5.** Spyrix Keylogger **
*** 6.** mspy keylogger **
*** 7.** Flexispy Keylogger **
* **số 8.** Spybubble Keylogger **

Những keylogger này đều cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm khả năng ghi lại phím kế, chụp ảnh màn hình và theo dõi các trang web được truy cập.Chúng cũng đi kèm với nhiều kế hoạch giá khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn một kế hoạch phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

## 5 hashtag ở dạng #

* #Keylogger
* #Parenting
* #An toàn cho trẻ
* #An ninh mạng
* #Digitalparenting
=======================================
#Keylogger #Parenting #ChildSafety #cybersecurity #Digitalparenting 1. **What is a keylogger?**

A keylogger is a software program that records every keystroke made on a computer keyboard. This information can then be used to track what websites a person visits, what they type into forms, and even their passwords. Keyloggers are often used by cybercriminals to steal personal information, but they can also be used by parents to monitor their children's online activity.

2. **How do keyloggers work?**

Keyloggers work by intercepting the data that is sent between the keyboard and the operating system. This data is then stored in a log file, which can be accessed by the keylogger's user. Some keyloggers are able to record not only keystrokes, but also screenshots, audio recordings, and webcam footage.

3. **How can I tell if I have a keylogger installed on my computer?**

There are a few signs that you may have a keylogger installed on your computer. These include:

* Your computer is running slower than usual.
* You are experiencing unexpected pop-ups or redirects.
* You are seeing unfamiliar programs or extensions installed on your browser.
* You are receiving emails from unknown senders with links to suspicious websites.

If you suspect that you have a keylogger installed on your computer, you should take the following steps:

* Run a malware scan with your antivirus software.
* Change all of your passwords, including your email password and any other accounts that you use on your computer.
* Reset your browser settings to their default values.
* If you are still concerned, you can reformat your hard drive and reinstall your operating system.

4. **How can I protect my children from keyloggers?**

There are a few things that you can do to protect your children from keyloggers:

* Use a parental control software that includes a keylogger blocker.
* Teach your children about the dangers of keyloggers and how to protect themselves.
* Make sure that your children's computers are up to date with the latest security patches.
* Keep your children's computers away from public places where they could be infected with a keylogger.

5. **The best 8 keyloggers for parents**

The following are some of the best keyloggers that parents can use to track their children's online activity:

* **1. **Norton Family Keylogger**
* **2. **Kaspersky Keylogger**
* **3. **McAfee Keylogger**
* **4. **WebWatcher Keylogger**
* **5. **Spyrix Keylogger**
* **6. **mSpy Keylogger**
* **7. **FlexiSPY Keylogger**
* **8. **SpyBubble Keylogger**

These keyloggers all offer a variety of features, including the ability to record keystrokes, take screenshots, and track websites visited. They also come with a variety of pricing plans, so you can choose the one that best fits your needs.

## 5 hashtags in the form of #

* #Keylogger
* #Parenting
* #ChildSafety
* #cybersecurity
* #Digitalparenting
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top