- Một ứng dụng tuỳ biến taskbar tương tự TranslucentTB ( free ) trên MicStore là TaskBar X

lethanhthuymien

New member
Credits
245
#Taskbar #Taskbar Tùy chỉnh #TranslucentTB #taskbarx #Windows 10

## TaskBar X: Ứng dụng Tùy chỉnh thanh tác vụ miễn phí cho Windows 10

TaskBar X là một ứng dụng tùy chỉnh thanh tác vụ miễn phí cho Windows 10 cho phép bạn thay đổi giao diện và cảm nhận của thanh tác vụ.Với Thanh tác vụ X, bạn có thể:

* Làm cho thanh tác vụ của bạn trong mờ hoặc minh bạch
* Thay đổi màu của thanh tác vụ của bạn
* Thêm bóng vào thanh tác vụ của bạn
* Di chuyển thanh tác vụ lên trên cùng hoặc các cạnh của màn hình của bạn
* Ẩn thanh tác vụ khi bạn không sử dụng nó

Thanh tác vụ X rất dễ sử dụng và không yêu cầu cài đặt kiến thức kỹ thuật.Chỉ cần tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng Thanh tác vụ X:

1. Mở cửa hàng Microsoft và tìm kiếm "Thanh tác vụ X."
2. Nhấp vào nút "Nhận" để cài đặt ứng dụng.
3. Sau khi ứng dụng được cài đặt, hãy mở nó từ menu Bắt đầu của bạn.
4. Nhấp vào nút "Cài đặt" để tùy chỉnh giao diện của thanh tác vụ của bạn.
5. Nhấp vào nút "Áp dụng" để lưu các thay đổi của bạn.

TaskBar X là một cách tuyệt vời để cá nhân hóa trải nghiệm Windows 10 của bạn.Với nhiều tùy chọn tùy chỉnh, bạn có thể tạo một thanh tác vụ hoàn hảo cho nhu cầu của bạn.

## hashtags

* #Taskbar
* Tùy chỉnh #Taskbar
* #TranslucentTB
* #taskbarx
* #Windows 10
=======================================
#Taskbar #Taskbar customization #TranslucentTB #taskbarx #Windows 10

## Taskbar X: A Free Taskbar Customization App for Windows 10

Taskbar X is a free taskbar customization app for Windows 10 that allows you to change the look and feel of your taskbar. With Taskbar X, you can:

* Make your taskbar translucent or transparent
* Change the color of your taskbar
* Add shadows to your taskbar
* Move the taskbar to the top or sides of your screen
* Hide the taskbar when you're not using it

Taskbar X is easy to use and doesn't require any technical knowledge to install. Simply download the app from the Microsoft Store and follow the on-screen instructions.

Here's a quick guide on how to use Taskbar X:

1. Open the Microsoft Store and search for "Taskbar X."
2. Click the "Get" button to install the app.
3. Once the app is installed, open it from your Start menu.
4. Click the "Settings" button to customize the look and feel of your taskbar.
5. Click the "Apply" button to save your changes.

Taskbar X is a great way to personalize your Windows 10 experience. With its many customization options, you can create a taskbar that's perfect for your needs.

## Hashtags

* #Taskbar
* #Taskbar customization
* #TranslucentTB
* #taskbarx
* #Windows 10
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top