gologin bị lổi

  1. Gologin

    Answer Gologin Free: FIX lổi Install gologin app to open profile

    Sửa lỗi: Install gologin app to open profile Lỗi này có 2 nguyên nhân: Nguyên nhân 1: Trình duyệt bị thiếu sau khi Gologin cập nhật Chrome mới. Khắc phục: Tạo profiles mới hoặc chạy Gologin một lần nào đó để trình duyệt được download về. Nguyên nhân 2: Trình duyệt bị thiếu ở đường dẫn...
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top