gologin k mở được

  1. Gologin

    Answer Gologin Free: Lổi Wrong Format - Profiles Folder Parth wrong format

    Trường hợp này hay gặp sau khi ae đổi tên xong, và bấm Reload mở lên là báo lổi Anh em chỉ việc đặt tên cho đúng format là được, chỉ có 1 dấu _ là ok
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top