Ask Airdrops: Hướng dẫn ma thuật

eBayBuyer222

New member
Credits
68
** #Airdrop #apple #iphone #Shared #technology **

** Airdrop: Hướng dẫn ma thuật **

AirDrop là một tính năng chia sẻ tệp không dây đi kèm tiêu chuẩn trên tất cả các thiết bị của Apple.Đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để chia sẻ ảnh, video, danh bạ và các tệp khác với những người khác ở gần đó.

Để sử dụng airdrop, bạn cần đảm bảo rằng cả hai thiết bị được bật và mở khóa.Họ cũng cần phải nằm trong phạm vi Bluetooth và Wi-Fi của nhau.

Khi bạn chắc chắn rằng các thiết bị của bạn tương thích, hãy làm theo các bước này để chia sẻ một tệp:

1. Mở tệp mà bạn muốn chia sẻ.
2. Nhấn vào nút chia sẻ.
3. Chọn airdrop.
4. Chọn thiết bị mà bạn muốn chia sẻ tệp với.

Người nhận sẽ thấy một thông báo trên thiết bị của họ.Họ có thể nhấn vào thông báo để chấp nhận tệp.

AirDrop là một cách tuyệt vời để chia sẻ các tệp một cách nhanh chóng và dễ dàng với những người dùng Apple khác.Đó là một cách an toàn để chia sẻ các tệp và nó không yêu cầu bạn tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào dịch vụ.

** Dưới đây là một số mẹo sử dụng AirDrop: **

* Hãy chắc chắn rằng cả hai thiết bị được bật và mở khóa.
* Đảm bảo rằng cả hai thiết bị đều nằm trong phạm vi Bluetooth và Wi-Fi của nhau.
* Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối, hãy thử tắt Bluetooth và Wi-Fi trên cả hai thiết bị, sau đó bật lại.
* Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử khởi động lại cả hai thiết bị.

** Đây là một số hạn chế của AirDrop: **

* Airdrop chỉ hoạt động với các thiết bị của Apple.
* Airdrop chỉ có thể được sử dụng để chia sẻ các tệp giữa các thiết bị gần đó.
* Airdrop không thể được sử dụng để chia sẻ các tệp lớn hơn 5GB.

** Nhìn chung, AirDrop là một cách tuyệt vời để chia sẻ các tệp một cách nhanh chóng và dễ dàng với những người dùng Apple khác.Đó là một cách an toàn để chia sẻ các tệp và nó không yêu cầu bạn tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào dịch vụ. **
=======================================
**#AirDrop #apple #iphone #sharing #technology**

**AirDrop: Magic instructions**

AirDrop is a wireless file-sharing feature that comes standard on all Apple devices. It's a quick and easy way to share photos, videos, contacts, and other files with other people who are nearby.

To use AirDrop, you need to make sure that both devices are turned on and unlocked. They also need to be within Bluetooth and Wi-Fi range of each other.

Once you're sure that your devices are compatible, follow these steps to share a file:

1. Open the file that you want to share.
2. Tap the Share button.
3. Select AirDrop.
4. Select the device that you want to share the file with.

The recipient will see a notification on their device. They can tap the notification to accept the file.

AirDrop is a great way to share files quickly and easily with other Apple users. It's a secure way to share files, and it doesn't require you to create an account or sign in to a service.

**Here are some tips for using AirDrop:**

* Make sure that both devices are turned on and unlocked.
* Make sure that both devices are within Bluetooth and Wi-Fi range of each other.
* If you're having trouble connecting, try turning off Bluetooth and Wi-Fi on both devices, then turning them back on.
* If you're still having trouble, try restarting both devices.

**Here are some of the limitations of AirDrop:**

* AirDrop only works with Apple devices.
* AirDrop can only be used to share files between devices that are nearby.
* AirDrop can't be used to share files that are larger than 5GB.

**Overall, AirDrop is a great way to share files quickly and easily with other Apple users. It's a secure way to share files, and it doesn't require you to create an account or sign in to a service.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top