News Arbitrum hợp tác với Fracton Ventures để tăng cường sự hiện diện tại Nhật Bản

dinhthang123457

New member
Credits
103
#arbitrum #Fracton Ventures #Japan #Defi #Ethereum ** Đối tác độc đoán với Fracton Ventures để tăng cường sự hiện diện tại Nhật Bản **

Tristrum, một giải pháp tỷ lệ Ethereum Lớp 2, đã công bố hợp tác với Fracton Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm Nhật Bản.Quan hệ đối tác sẽ chứng kiến Fracton Ventures đầu tư vào tùy ý và giúp công ty mở rộng sự hiện diện tại Nhật Bản.

Tristrum là một giải pháp tỷ lệ lớp 2 cho Ethereum sử dụng các bản nhạc lạc quan để cung cấp các giao dịch nhanh chóng, an toàn và có thể mở rộng.Đây là một trong những giải pháp Lớp 2 phổ biến nhất cho Ethereum, với TVL hơn 2 tỷ đô la.

Fracton Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm Nhật Bản tập trung vào các khoản đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty blockchain và tiền điện tử.Công ty đã đầu tư vào một số công ty blockchain thành công, bao gồm Axie Infinity, Dapper Labs và OpenSea.

Sự hợp tác giữa Assistrum và Fracton Ventures là một sự phát triển đáng kể cho cả hai công ty.Nó sẽ giúp tùy ý mở rộng sự hiện diện của nó ở Nhật Bản, một trong những thị trường quan trọng nhất đối với công nghệ blockchain.Fracton Ventures cũng sẽ được hưởng lợi từ quan hệ đối tác, vì nó sẽ có quyền truy cập vào công nghệ và chuyên môn của Actionrum.

Quan hệ đối tác dự kiến sẽ cùng có lợi, và đó là một dấu hiệu cho thấy cả hai công ty đều cam kết với sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain.

**Người giới thiệu:**

* [Accessrum] (https://www.arbitrum.one/)
* [Fracton Ventures] (https://fracton.vc/)
* [Ethereum] (https://ethereum.org/)
* [Defi] (https://defipulse.com/)
=======================================
#arbitrum #Fracton Ventures #Japan #Defi #Ethereum **Arbitrum Partners with Fracton Ventures to Enhance Presence in Japan**

Arbitrum, a Layer 2 Ethereum scaling solution, has announced a partnership with Fracton Ventures, a Japanese venture capital firm. The partnership will see Fracton Ventures invest in Arbitrum and help the company to expand its presence in Japan.

Arbitrum is a Layer 2 scaling solution for Ethereum that uses optimistic rollups to provide fast, secure, and scalable transactions. It is one of the most popular Layer 2 solutions for Ethereum, with a TVL of over $2 billion.

Fracton Ventures is a Japanese venture capital firm that focuses on early-stage investments in blockchain and cryptocurrency companies. The firm has invested in a number of successful blockchain companies, including Axie Infinity, Dapper Labs, and OpenSea.

The partnership between Arbitrum and Fracton Ventures is a significant development for both companies. It will help Arbitrum to expand its presence in Japan, one of the most important markets for blockchain technology. Fracton Ventures will also benefit from the partnership, as it will gain access to Arbitrum's technology and expertise.

The partnership is expected to be mutually beneficial, and it is a sign that both companies are committed to the growth of the blockchain industry.

**References:**

* [Arbitrum](https://www.arbitrum.one/)
* [Fracton Ventures](https://fracton.vc/)
* [Ethereum](https://ethereum.org/)
* [DeFi](https://defipulse.com/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top