Share Share free tools automation airdrop Gamee, tự động quá trình làm airdrop miễn phí

Gologin

Active member
1718718245520.png

Share free tools automation airdrop Gamee, tự động quá trình làm airdrop miễn phí​

Tự động nhận Wat Point từ Gamee​

Tính năng​

  • Tự động nhận thưởng
  • Tự động quay hàng ngày
  • Quay bằng vé
  • Hỗ trợ nhiều tài khoản

Đăng ký​

Nhấn vào liên kết sau để đăng ký: https://t.me/gamee?start=ref_5014079019
Sống chất ref cho admin trời thương sẽ trúng kèo airdrop tiền tỏi

Hướng dẫn sử dụng​

Đảm bảo máy tính của bạn đã cài đặt Python.

Trang web Python: https://python.org

Hướng Dẫn Lấy Dữ Liệu Telegram​

1. Lấy Dữ Liệu Trên Ứng Dụng Telegram​

Nếu bạn đang đăng nhập Telegram trên ứng dụng:

2. Lấy Dữ Liệu Trên Trình Duyệt (Browser)​

Nếu bạn đang đăng nhập Telegram trên trình duyệt:
  • Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết để lấy dữ liệu Telegram trên trình duyệt: Hướng Dẫn Chi Tiết
----------------------------------------------------------

Auto Claim Wat Point from Gamee​

Features​

  • Auto Claim
  • Auto Daily Spin
  • Spin Using Ticket
  • Support Multi Account

Register​

Click the following link to register: https://t.me/gamee?start=ref_5014079019

How to Use​

Make sure your computer has Python installed.

Python site: https://python.org

Guide to Extracting Telegram Data​

1. Extracting Data from the Telegram App​

If you are logged into Telegram on the app:

2. Extracting Data from the Browser​

If you are logged into Telegram on a browser:
  • Follow the detailed guide to extract Telegram data from the browser: Detailed Guide

Download
 
Last edited:
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock