0 tick farm 1.20 java

dinhluc165

New member
## 0 Nông trại đánh dấu 1.20 Java

0 Tick Farm là một trang trại Minecraft Java Edition cho phép bạn tự động thu thập các mặt hàng mà không cần phải phá vỡ các khối.Nó được đặt tên là "0 đánh dấu" vì nó có thể được xây dựng theo cách mà các khối không thực sự bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là trang trại không cần bất kỳ nhiên liệu nào.

Để xây dựng một trang trại 0 đánh dấu, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* 2 pít -tông
* 2 pít -tông dính
* 2 Người quan sát
* 1 đòn bẩy
* 1 ngực
* Một vài khối bụi bẩn hoặc cát

Một khi bạn đã thu thập các vật liệu cần thiết, bạn có thể bắt đầu xây dựng trang trại.Đầu tiên, đào một lỗ trên mặt đất đủ lớn để phù hợp với tất cả các vật liệu.Sau đó, đặt pistons và piston dính theo thứ tự sau:

* Piston hướng về phía bắc
* Piston dính hướng về phía nam
* Piston hướng về phía đông
* Piston dính hướng về phía tây

Tiếp theo, đặt các nhà quan sát lên trên pít -tông, để họ đối mặt với nhau.Sau đó, đặt đòn bẩy trên mặt đất bên cạnh pistons.Cuối cùng, đặt rương ở cuối trang trại.

Khi trang trại được xây dựng, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách kéo cần gạt.Điều này sẽ khiến pistons đẩy các khối ra khỏi đường, và các vật phẩm sẽ rơi vào ngực.

0 Nông trại đánh dấu là một cách tuyệt vời để thu thập các mặt hàng tự động trong Phiên bản Java Minecraft.Chúng rất dễ xây dựng và yêu cầu rất ít tài nguyên.Tuy nhiên, chúng có thể là một chút khó khăn để thiết lập, vì vậy hãy chắc chắn làm theo các hướng dẫn một cách cẩn thận.

Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:

* #MineCraft
* #Java
* #nông trại
* #Automation
* #0tick
=======================================
## 0 Tick Farm 1.20 Java

0 Tick Farm is a Minecraft Java Edition farm that allows you to automatically collect items without having to manually break blocks. It is named "0 tick" because it can be built in such a way that the blocks are not actually broken, which means that the farm does not require any fuel.

To build a 0 tick farm, you will need the following materials:

* 2 pistons
* 2 sticky pistons
* 2 observers
* 1 lever
* 1 chest
* A few blocks of dirt or sand

Once you have gathered the necessary materials, you can begin building the farm. First, dig a hole in the ground that is large enough to fit all of the materials. Then, place the pistons and sticky pistons in the following order:

* Piston facing north
* Sticky piston facing south
* Piston facing east
* Sticky piston facing west

Next, place the observers on top of the pistons, so that they are facing each other. Then, place the lever on the ground next to the pistons. Finally, place the chest at the end of the farm.

Once the farm is built, you can activate it by pulling the lever. This will cause the pistons to push the blocks out of the way, and the items will fall into the chest.

0 tick farms are a great way to collect items automatically in Minecraft Java Edition. They are easy to build and require very few resources. However, they can be a bit tricky to set up, so be sure to follow the instructions carefully.

Here are 5 hashtags that you can use for this article:

* #MineCraft
* #Java
* #farm
* #Automation
* #0tick
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top