0 tick wheat farm 1.19 java

brownbird400

New member
## 0 Nông trại lúa mì 1.19 Java

## Cách xây dựng trang trại lúa mì 0 Tick ở Minecraft 1.19 Java

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một trang trại lúa mì 0 Tick ở Minecraft 1.19 Java.Trang trại này cực kỳ hiệu quả và có thể sản xuất một lượng lớn lúa mì trong một khoảng thời gian ngắn.

### những gì bạn cần

Để xây dựng trang trại này, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* 64 khối bụi bẩn
* 64 khối nước
* 16 pít -tông
* 16 pít -tông dính
* 16 Người quan sát
* 16 Đèn đuốc Redstone
* 16 Bụi Đá đỏ
* 16 phễu
* 16 rương
* Cái cuốc
* Một cái xẻng
* Một pickaxe

### Bước 1: Xây dựng nền tảng

Đầu tiên, bạn cần xây dựng nền tảng của trang trại.Điều này sẽ bao gồm một khối đất 9x9 với nguồn nước ở giữa.

### Bước 2: Đặt pistons

Tiếp theo, bạn cần đặt pít -tông xung quanh nguồn nước.Bạn sẽ cần đặt 4 pít -tông ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình ảnh dưới đây.

### Bước 3: Đặt pít -tông dính

Bây giờ, bạn cần đặt pít -tông dính lên trên pít -tông.Bạn sẽ cần đặt 1 pít -tông dính vào mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình ảnh dưới đây.

### Bước 4: Đặt người quan sát

Tiếp theo, bạn cần đặt các nhà quan sát lên trên các pít -tông dính.Bạn sẽ cần đặt 1 người quan sát ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình ảnh dưới đây.

### Bước 5: Đặt ngọn đuốc Redstone

Bây giờ, bạn cần đặt những ngọn đuốc Redstone lên trên các nhà quan sát.Bạn sẽ cần đặt 1 ngọn đuốc đỏ ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình dưới đây.

### Bước 6: Đặt bụi đá đỏ

Tiếp theo, bạn cần đặt bụi Redstone lên trên những ngọn đuốc Redstone.Bạn sẽ cần đặt 1 bụi đỏ ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình ảnh dưới đây.

### Bước 7: Đặt phễu

Bây giờ, bạn cần đặt phễu lên trên bụi Redstone.Bạn sẽ cần đặt 1 phễu ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình dưới đây.

### Bước 8: Đặt rương

Cuối cùng, bạn cần đặt các rương lên trên phễu.Bạn sẽ cần đặt 1 rương ở mỗi bên của nguồn nước, như thể hiện trong hình dưới đây.

### Cách sử dụng trang trại

Để sử dụng trang trại, chỉ cần đặt một hạt giống trên khối bụi bẩn ở giữa trang trại.Lúa mì sẽ tự động phát triển và sẽ được thu hoạch bởi phễu và gửi vào rương.

Trang trại này cực kỳ hiệu quả và có thể sản xuất một lượng lớn lúa mì trong một khoảng thời gian ngắn.Nó là hoàn hảo cho những người chơi đang tìm cách xây dựng một trang trại lúa mì lớn hoặc những người muốn có một nguồn cung cấp lúa mì ổn định cho thế giới Minecraft của họ.

### hashtags

* #MineCraft
* #Trang trại
* #0 trang trại đánh dấu
* #1.19
* #Java
=======================================
##0 Tick Wheat Farm 1.19 Java

##How to Build a 0 Tick Wheat Farm in Minecraft 1.19 Java

In this tutorial, we will show you how to build a 0 tick wheat farm in Minecraft 1.19 Java. This farm is incredibly efficient and can produce a large amount of wheat in a short amount of time.

###What you need

To build this farm, you will need the following materials:

* 64 blocks of dirt
* 64 blocks of water
* 16 pistons
* 16 sticky pistons
* 16 observers
* 16 redstone torches
* 16 redstone dust
* 16 hoppers
* 16 chests
* A hoe
* A shovel
* A pickaxe

###Step 1: Build the foundation

First, you need to build the foundation of the farm. This will consist of a 9x9 square of dirt blocks with a water source in the middle.

###Step 2: Place the pistons

Next, you need to place the pistons around the water source. You will need to place 4 pistons on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 3: Place the sticky pistons

Now, you need to place the sticky pistons on top of the pistons. You will need to place 1 sticky piston on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 4: Place the observers

Next, you need to place the observers on top of the sticky pistons. You will need to place 1 observer on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 5: Place the redstone torches

Now, you need to place the redstone torches on top of the observers. You will need to place 1 redstone torch on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 6: Place the redstone dust

Next, you need to place the redstone dust on top of the redstone torches. You will need to place 1 redstone dust on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 7: Place the hoppers

Now, you need to place the hoppers on top of the redstone dust. You will need to place 1 hopper on each side of the water source, as shown in the image below.

###Step 8: Place the chests

Finally, you need to place the chests on top of the hoppers. You will need to place 1 chest on each side of the water source, as shown in the image below.

###How to use the farm

To use the farm, simply place a seed on the dirt block in the middle of the farm. The wheat will grow automatically and will be harvested by the hoppers and deposited into the chests.

This farm is incredibly efficient and can produce a large amount of wheat in a short amount of time. It is perfect for players who are looking to build a large wheat farm or who want to have a steady supply of wheat for their Minecraft world.

###Hashtags

* #MineCraft
* #wheat farm
* #0 tick farm
* #1.19
* #Java
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top