1.20 afk fish farm java

ngomaingocvy

New member
#1.20 #AFK #fish #farm #Java 1.20 Afk Fish Farm Java

## Một trang trại cá AFK là gì?

Một trang trại cá AFK là một loại trang trại Minecraft cho phép người chơi thu thập cá mà không phải chủ động chơi trò chơi.Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một thiết kế tự động thu thập cá khi chúng bơi qua.Trang trại cá AFK là một cách tuyệt vời để thu thập một số lượng lớn cá một cách nhanh chóng và dễ dàng, và chúng có thể được sử dụng để có được nhiều loại cá khác nhau, bao gồm cá hồi, cá tuyết và cá nhiệt đới.

## Cách xây dựng một trang trại cá AFK

Có một vài cách khác nhau để xây dựng một trang trại cá AFK ở Minecraft, nhưng thiết kế phổ biến nhất sử dụng thang máy nước để vận chuyển cá đến khu vực thu gom.Để xây dựng loại trang trại này, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* 2 × 2 × 2 diện tích nước
* 2 Dấu hiệu
* 2 rương
* 1 thang nước
* 1 xô nước
* 1 Bộ phân phối
* 1 phễu
* 1 so sánh
* Bụi Redstone

Một khi bạn đã thu thập các vật liệu cần thiết, bạn có thể bắt đầu xây dựng trang trại của mình.Đầu tiên, đào lỗ 2 × 2 × 2 trên mặt đất và đổ đầy nước.Sau đó, đặt hai dấu hiệu ở hai bên lỗ, đối diện nhau.Tiếp theo, đặt một cái rương trên mỗi dấu hiệu.Sau đó, đặt một cái thang nước trên bức tường phía sau của lỗ.Cuối cùng, đặt một bộ phân phối ở phía đối diện của lỗ từ rương.

Khi trang trại của bạn được xây dựng, bạn có thể đổ đầy bộ phân phối bằng xô nước.Khi bạn làm điều này, nước sẽ chảy xuống thang nước và thu thập những con cá bơi qua.Cá sau đó sẽ được vận chuyển đến rương, nơi bạn có thể thu thập chúng.

## Mẹo xây dựng một trang trại cá AFK

Dưới đây là một vài mẹo để xây dựng một trang trại cá AFK:

* Sử dụng thang máy nước cao ít nhất 10 khối.Điều này sẽ cho cá đủ thời gian để bơi lên thang máy và vào khu vực thu thập.
* Đặt các rương lên các dấu hiệu để chúng được mở.Điều này sẽ cho phép cá dễ dàng vào rương.
* Đặt bộ phân phối ở phía đối diện của lỗ từ rương.Điều này sẽ đảm bảo rằng cá không thể bơi ra khỏi trang trại.
* Đổ đầy bộ phân phối với xô nước.Điều này sẽ đảm bảo rằng cá có thể bơi lên thang nước và vào khu vực thu thập.

## Lợi ích của việc sử dụng một trang trại cá AFK

Có một số lợi ích khi sử dụng một trang trại cá AFK ở Minecraft, bao gồm:

*** Hiệu quả: ** Trang trại cá AFK là một cách rất hiệu quả để thu thập cá.Bạn có thể thu thập một số lượng lớn cá một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không phải chủ động chơi trò chơi.
*** Thuận tiện: ** Trang trại cá AFK rất thuận tiện.Bạn có thể xây dựng chúng ở bất kỳ vị trí nào và bạn có thể thu thập cá bất cứ khi nào bạn muốn.
*** Variety: ** Trang trại cá AFK có thể được sử dụng để thu thập nhiều loại cá khác nhau.Điều này bao gồm cá hồi, cá tuyết và cá nhiệt đới.

## Phần kết luận

Trang trại cá AFK là một cách tuyệt vời để thu thập một số lượng lớn cá một cách nhanh chóng và dễ dàng ở Minecraft.Chúng hiệu quả, thuận tiện và có thể được sử dụng để thu thập nhiều loại cá khác nhau.
=======================================
#1.20 #AFK #fish #farm #Java 1.20 AFK Fish Farm Java

## What is an AFK Fish Farm?

An AFK fish farm is a type of Minecraft farm that allows players to collect fish without having to actively play the game. This is done by using a design that automatically collects fish as they swim by. AFK fish farms are a great way to collect a large number of fish quickly and easily, and they can be used to obtain a variety of different types of fish, including salmon, cod, and tropical fish.

## How to build an AFK fish farm

There are a few different ways to build an AFK fish farm in Minecraft, but the most common design uses a water elevator to transport fish to a collection area. To build this type of farm, you will need the following materials:

* 2×2×2 area of water
* 2 signs
* 2 chests
* 1 water ladder
* 1 bucket of water
* 1 dispenser
* 1 hopper
* 1 comparator
* Redstone dust

Once you have gathered the necessary materials, you can begin building your farm. First, dig a 2×2×2 hole in the ground and fill it with water. Then, place two signs on the sides of the hole, facing each other. Next, place a chest on each of the signs. Then, place a water ladder on the back wall of the hole. Finally, place a dispenser on the opposite side of the hole from the chests.

Once your farm is built, you can fill the dispenser with buckets of water. When you do this, the water will flow down the water ladder and collect the fish that swim by. The fish will then be transported to the chests, where you can collect them.

## Tips for building an AFK fish farm

Here are a few tips for building an AFK fish farm:

* Use a water elevator that is at least 10 blocks high. This will give the fish enough time to swim up the elevator and into the collection area.
* Place the chests on the signs so that they are open. This will allow the fish to easily enter the chests.
* Place the dispenser on the opposite side of the hole from the chests. This will ensure that the fish are not able to swim back out of the farm.
* Fill the dispenser with buckets of water. This will ensure that the fish are able to swim up the water ladder and into the collection area.

## Benefits of using an AFK fish farm

There are a number of benefits to using an AFK fish farm in Minecraft, including:

* **Efficiency:** AFK fish farms are a very efficient way to collect fish. You can collect a large number of fish quickly and easily, without having to actively play the game.
* **Convenience:** AFK fish farms are very convenient. You can build them in any location, and you can collect the fish whenever you want.
* **Variety:** AFK fish farms can be used to collect a variety of different types of fish. This includes salmon, cod, and tropical fish.

## Conclusion

AFK fish farms are a great way to collect a large number of fish quickly and easily in Minecraft. They are efficient, convenient, and can be used to collect a variety of different types of fish.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock