1.20 raid farm java

tinyfrog201

New member
Credits
461
#1.20 #nông trại #Java #MineCraft #Mojang ## 1.20 Raid Farm Java

Một trang trại RAID là một trang trại Java Edition Minecraft cho phép người chơi tự động giết các cuộc đột kích.Các cuộc đột kích là một loại sự kiện xảy ra khi một người chơi vào một ngôi làng với số lượng dân làng thấp.Khi một cuộc đột kích bắt đầu, một nhóm đám đông thù địch tên là Pillagers sẽ sinh ra và cố gắng giết dân làng.Nếu người chơi có thể đánh bại các pillager, họ sẽ được thưởng bằng những chiến lợi phẩm, bao gồm ngọc lục bảo, vật tổ của bất tử và táo vàng.

Các trang trại Raid là một cách phổ biến để trang trại cho các mặt hàng này, vì chúng có thể rất hiệu quả.Tuy nhiên, chúng cũng có thể khó xây dựng và duy trì.Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước về cách xây dựng một trang trại RAID trong Phiên bản Java Minecraft.

## những gì bạn cần

Để xây dựng một trang trại RAID, bạn sẽ cần các tài liệu sau:

* Một ngôi làng có ít nhất 10 dân làng
* Một tiền đồn viên thuốc
* Thang máy nước
* Một buồng giết người
* Một hệ thống thu thập

## Xây dựng trang trại

Bước đầu tiên là xây dựng một ngôi làng với ít nhất 10 dân làng.Bạn có thể làm điều này bằng cách tìm một ngôi làng được tạo ra tự nhiên hoặc bằng cách xây dựng của riêng bạn.Một khi bạn có một ngôi làng, bạn cần xây dựng một tiền đồn Pillager gần đó.Tiền đồn có thể được xây dựng trong bất kỳ sinh học nào, nhưng tốt nhất là xây dựng nó trong một khu vực bằng phẳng để dễ dàng truy cập.

Khi bạn đã xây dựng ngôi làng và tiền đồn, bạn cần xây dựng một thang máy nước.Thang máy nước sẽ được sử dụng để vận chuyển các viên thuốc từ tiền đồn đến buồng giết chóc.Thang máy nước có thể được xây dựng theo bất kỳ cách nào bạn thích, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó đủ cao để đến Phòng giết chóc.

Phòng giết chóc là nơi những người dùng thuốc sẽ bị giết.Phòng giết chóc có thể được xây dựng theo bất kỳ cách nào bạn thích, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các viên thuốc không thể trốn thoát.Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tiêu diệt các viên thuốc, chẳng hạn như sử dụng dung nham, chết đuối hoặc thiệt hại rơi.

Hệ thống thu thập được sử dụng để thu thập các loot từ các viên thuốc.Hệ thống thu thập có thể được xây dựng theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó dễ dàng truy cập.Bạn có thể sử dụng hệ thống phễu, rương hoặc kết hợp cả hai để thu thập các chiến lợi phẩm.

## Cách sử dụng trang trại

Khi bạn đã xây dựng trang trại, bạn có thể sử dụng nó để tự động tiêu diệt các cuộc đột kích.Để làm điều này, chỉ cần chờ một cuộc đột kích bắt đầu và sau đó vào làng.Các trụ cột sẽ sinh sản và cố gắng giết dân làng.Tuy nhiên, họ sẽ bị giết bởi thang máy nước, buồng giết người hoặc hệ thống thu thập.

Bạn có thể sử dụng loot từ trang trại RAID để giao dịch với dân làng, mê hoặc các mặt hàng của bạn hoặc chỉ đơn giản là bán nó để kiếm lợi nhuận.Raid Farms là một cách tuyệt vời để có được các mặt hàng có giá trị trong Phiên bản Java Minecraft.

## Lời khuyên

Dưới đây là một vài lời khuyên để xây dựng một trang trại RAID:

* Sử dụng tấm thay vì các khối cho sàn của làng.Điều này sẽ ngăn chặn các pillager đi vào dân làng.
* Sử dụng một mái nhà trên làng để ngăn chặn các viên thuốc sinh sản bên trong.
* Đặt một khối nguồn nước ở dưới cùng của buồng giết chết để ngăn chặn các viên thuốc bị chết đuối.
* Sử dụng Hopper Minecart để thu thập các loot từ hệ thống thu thập.

## Phần kết luận

Raid Farms là một cách tuyệt vời để có được các mặt hàng có giá trị trong Phiên bản Java Minecraft.Chúng có thể khó xây dựng và duy trì, nhưng chúng rất hiệu quả.Hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước về cách xây dựng một trang trại RAID trong Phiên bản Java Minecraft.

## hashtags

* #MineCraft
* #Mojang
* #1.20
* Trang trại #Raid
* #Java
=======================================
#1.20 #Raid Farm #Java #MineCraft #Mojang ##1.20 Raid Farm Java

A raid farm is a Minecraft Java Edition farm that allows players to automatically kill raids. Raids are a type of event that occur when a player enters a village with a low number of villagers. When a raid starts, a group of hostile mobs called pillagers will spawn and attempt to kill the villagers. If the player can defeat the pillagers, they will be rewarded with loot, including emeralds, totems of undying, and golden apples.

Raid farms are a popular way to farm for these items, as they can be very efficient. However, they can also be difficult to build and maintain. This guide will provide you with step-by-step instructions on how to build a raid farm in Minecraft Java Edition.

## What you need

To build a raid farm, you will need the following materials:

* A village with at least 10 villagers
* A pillager outpost
* A water elevator
* A killing chamber
* A collection system

## Building the farm

The first step is to build a village with at least 10 villagers. You can do this by finding a naturally generated village or by building your own. Once you have a village, you need to build a pillager outpost nearby. The outpost can be built in any biome, but it is best to build it in a flat area so that it is easy to access.

Once you have built the village and the outpost, you need to build a water elevator. The water elevator will be used to transport the pillagers from the outpost to the killing chamber. The water elevator can be built in any way you like, but it is important to make sure that it is tall enough to reach the killing chamber.

The killing chamber is where the pillagers will be killed. The killing chamber can be built in any way you like, but it is important to make sure that the pillagers cannot escape. You can use a variety of methods to kill the pillagers, such as using lava, drowning, or fall damage.

The collection system is used to collect the loot from the pillagers. The collection system can be built in any way you like, but it is important to make sure that it is easy to access. You can use a hopper system, a chest, or a combination of both to collect the loot.

## How to use the farm

Once you have built the farm, you can use it to automatically kill raids. To do this, simply wait for a raid to start and then enter the village. The pillagers will spawn and attempt to kill the villagers. However, they will be killed by the water elevator, the killing chamber, or the collection system.

You can use the loot from the raid farm to trade with villagers, enchant your items, or simply sell it for a profit. Raid farms are a great way to get valuable items in Minecraft Java Edition.

## Tips

Here are a few tips for building a raid farm:

* Use slabs instead of blocks for the floor of the village. This will prevent the pillagers from pathfinding to the villagers.
* Use a roof on the village to prevent the pillagers from spawning inside.
* Place a water source block at the bottom of the killing chamber to prevent the pillagers from drowning.
* Use a hopper minecart to collect the loot from the collection system.

## Conclusion

Raid farms are a great way to get valuable items in Minecraft Java Edition. They can be difficult to build and maintain, but they are very efficient. This guide has provided you with step-by-step instructions on how to build a raid farm in Minecraft Java Edition.

## Hashtags

* #MineCraft
* #Mojang
* #1.20
* #Raid Farm
* #Java
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top