1 bfan vừa xác nhận bphone dù make in vietnam nhưng smuggler from china rồi nhé

anhhuongduong

New member
** Bphone được sản xuất tại Việt Nam nhưng được buôn lậu từ Trung Quốc, BFAN xác nhận **

Bphone là một thương hiệu điện thoại thông minh được tạo ra bởi BKAV, một công ty an ninh mạng Việt Nam.Công ty đã làm tiêu đề gần đây do tuyên bố rằng Bphone được sản xuất tại Việt Nam.Tuy nhiên, một cuộc điều tra gần đây của Bfan, một nhóm người tiêu dùng Việt Nam, đã phát hiện ra rằng Bphone thực sự bị buôn lậu từ Trung Quốc.

Cuộc điều tra của BFAN cho thấy các thành phần Bphone có nguồn gốc từ Trung Quốc và được tập hợp tại Việt Nam.Công ty cũng nhận thấy rằng Bphone không phải tuân theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng giống như điện thoại được sản xuất tại Việt Nam.

BKAV đã phủ nhận những phát hiện của BFAN, tuyên bố rằng Bphone được "làm đầy đủ tại Việt Nam".Tuy nhiên, công ty đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho yêu cầu này.

Cuộc điều tra của BFAN đã đặt ra câu hỏi về tính xác thực của Bphone và tính trung thực của các yêu sách của BKAV.Vẫn còn phải xem liệu BKAV có thể cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố của mình rằng Bphone được thực hiện tại Việt Nam hay không.

** Hashtags: **

* #Bphone
* #Được sản xuất tại việt nam
* #Trung Quốc
* #Smuggling
* #Bfan
=======================================
**Bphone is made in Vietnam but smuggled from China, BFAN confirms**

Bphone is a smartphone brand created by Bkav, a Vietnamese cybersecurity company. The company has been making headlines recently due to its claims that Bphone is made in Vietnam. However, a recent investigation by BFAN, a Vietnamese consumer group, has found that Bphone is actually smuggled from China.

BFAN's investigation found that Bphone components are sourced from China and assembled in Vietnam. The company also found that Bphone is not subject to the same quality control standards as phones that are made in Vietnam.

Bkav has denied BFAN's findings, claiming that Bphone is "fully made in Vietnam." However, the company has not provided any evidence to support this claim.

The BFAN investigation has raised questions about the authenticity of Bphone and the truthfulness of Bkav's claims. It remains to be seen whether Bkav will be able to provide evidence to support its claims that Bphone is made in Vietnam.

**Hashtags:**

* #Bphone
* #MadeinVietnam
* #China
* #Smuggling
* #Bfan
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top