1. Chơi trò kick người ta khi người ta nói đúng

huynhlan.huong

New member
#Kickball #Game #Outdoor #Fun #sports ### Cách chơi bóng đá khi mọi người đúng

Kickball là một trò chơi kinh điển rất thú vị cho mọi người ở mọi lứa tuổi.Đó là một cách tuyệt vời để tập thể dục và vui vẻ với bạn bè hoặc gia đình.Để chơi Kickball, bạn sẽ cần một quả bóng, một con dơi và một sân.

**Cánh đồng**

Trường cho đá bóng thường là một khu vực hình chữ nhật dài khoảng 60 feet và rộng 30 feet.Trường được chia thành hai nửa theo một dòng gọi là "đường phạm lỗi".Tấm nhà nằm ở một đầu của trường, và điểm khởi động nằm ở đầu kia của sân.

**Những người chơi**

Có hai đội cầu thủ trong Kickball.Mỗi đội có mười người chơi.Các cầu thủ trên mỗi đội được định vị theo thứ tự sau:

*** Kicker: ** Kicker là cầu thủ đá bóng để bắt đầu trò chơi.
*** Cơ sở đầu tiên: ** Người đầu tiên là người chơi đứng trên cơ sở đầu tiên.
*** Cơ sở thứ hai: ** Người quản lý thứ hai là người chơi đứng trên cơ sở thứ hai.
*** Cơ sở thứ ba: ** Người thứ ba là người chơi đứng trên cơ sở thứ ba.
*** Shortstop: ** SHITSTOP là người chơi đứng giữa căn cứ thứ hai và thứ ba.
*** Fielder bên trái: ** Người bảo vệ bên trái là người chơi đứng ở trường bên trái.
*** Fielder trung tâm: ** Người bảo vệ trung tâm là người chơi đứng ở trường trung tâm.
*** Người bảo vệ phải: ** Người bảo vệ bên phải là người chơi đứng ở trường bên phải.

**Tro choi**

Trò chơi kickball được chơi trong hiệp.Mỗi hiệp bắt đầu với một khởi đầu.Kicker đá bóng từ điểm khởi động.Các cầu thủ khác trong đội đá chạy đến căn cứ.Các cầu thủ trong đội đá cố gắng ghi bàn chạy bằng cách chạm vào cả bốn căn cứ và trở về đĩa nhà trước khi quả bóng được ném vào người đầu tiên.

Các cầu thủ trong đội Fielding cố gắng ngăn đội đá ghi bàn bằng cách bắt bóng trước khi nó chạm đất.Nếu đội Fielding bắt bóng, các cầu thủ trong đội đá đã ra ngoài.Nếu quả bóng chạm đất, các cầu thủ trong đội đá là an toàn.

Trò chơi tiếp tục cho đến khi tất cả các cầu thủ trong đội đá đã ra ngoài hoặc cho đến khi đội Fielding bắt được ba lần.Đội ghi điểm nhiều nhất chiến thắng trong trò chơi.

** Mẹo chơi Kickball **

*** Đá bóng bằng dây buộc của bạn. ** Điều này sẽ giúp bạn thực hiện một cú đá mạnh mẽ và gửi bóng xa.
*** Chạy đến các căn cứ nhanh nhất có thể. ** Bạn chạy nhanh hơn, bạn càng có nhiều khả năng ghi bàn.
*** Hãy nhận biết những người chơi khác trên sân. ** Nếu bạn thấy một người chơi tiến về phía bạn, hãy cẩn thận để không cản đường họ.
*** Hãy vui vẻ! ** Kickball là một trò chơi có nghĩa là được thưởng thức.Vì vậy, thư giãn và có một số niềm vui.

### 5 hashtag ở dạng#

* #Đánh bóng
* #trò chơi
* #Ngoài trời
* #Vui vẻ
* #các môn thể thao
=======================================
#Kickball #Game #Outdoor #Fun #sports ### How to Play Kickball When People Are Right

Kickball is a classic game that is fun for people of all ages. It is a great way to get some exercise and have some fun with friends or family. To play kickball, you will need a ball, a bat, and a field.

**The Field**

The field for kickball is typically a rectangular area that is about 60 feet long and 30 feet wide. The field is divided into two halves by a line called the "foul line." The home plate is located at one end of the field, and the kick-off spot is located at the other end of the field.

**The Players**

There are two teams of players in kickball. Each team has ten players. The players on each team are positioned in the following order:

* **Kicker:** The kicker is the player who kicks the ball to start the game.
* **First base:** The first baseman is the player who stands on first base.
* **Second base:** The second baseman is the player who stands on second base.
* **Third base:** The third baseman is the player who stands on third base.
* **Shortstop:** The shortstop is the player who stands between second and third base.
* **Left fielder:** The left fielder is the player who stands in left field.
* **Center fielder:** The center fielder is the player who stands in center field.
* **Right fielder:** The right fielder is the player who stands in right field.

**The Game**

The game of kickball is played in innings. Each inning begins with a kick-off. The kicker kicks the ball from the kick-off spot. The other players on the kicking team run to the bases. The players on the kicking team try to score runs by touching all four bases and returning to home plate before the ball is thrown to the first baseman.

The players on the fielding team try to prevent the kicking team from scoring runs by catching the ball before it hits the ground. If the fielding team catches the ball, the players on the kicking team are out. If the ball hits the ground, the players on the kicking team are safe.

The game continues until all of the players on the kicking team have been out or until the fielding team has caught three outs. The team that scores the most runs wins the game.

**Tips for Playing Kickball**

* **Kick the ball with your laces.** This will help you to make a strong kick and send the ball far.
* **Run to the bases as fast as you can.** The faster you run, the more likely you are to score a run.
* **Be aware of the other players on the field.** If you see a player coming towards you, be careful not to get in their way.
* **Have fun!** Kickball is a game that is meant to be enjoyed. So relax and have some fun.

### 5 Hashtags in the Form of #

* #Kickball
* #Game
* #Outdoor
* #Fun
* #sports
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock