1 chuyên gia âm thanh cho hay khi có cả file gốc analog ?????????

phamailuu.ly

New member
#Audio #Analog #Digital #original #File 1 chuyên gia âm thanh cho biết khi có một tệp gốc tương tự

** Chuyên gia âm thanh: ** Khi có một tệp gốc tương tự, tốt nhất là giữ nó ở định dạng tương tự.Điều này là do âm thanh tương tự là một tín hiệu liên tục, trong khi âm thanh kỹ thuật số là một loạt các mẫu riêng biệt.Khi bạn chuyển đổi tín hiệu tương tự thành kỹ thuật số, bạn sẽ mất một số thông tin ban đầu.Điều này được gọi là ** Tiếng ồn lượng tử hóa **.Càng nhiều mẫu bạn lấy mỗi giây, nhiễu lượng tử hóa sẽ càng thấp.Tuy nhiên, ngay cả với tỷ lệ mẫu cao, vẫn sẽ có một số mất thông tin.

** Digital vs. Analog: ** Có một số lợi thế khi sử dụng âm thanh tương tự so với âm thanh kỹ thuật số.Đầu tiên, âm thanh tương tự là âm thanh tự nhiên hơn.Điều này là do âm thanh tương tự là một tín hiệu liên tục, trong khi âm thanh kỹ thuật số là một loạt các mẫu riêng biệt.Khi bạn nghe âm thanh analog, bạn đang nghe tín hiệu gốc, mà không có bất kỳ vật phẩm nào được giới thiệu bởi quy trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Thứ hai, âm thanh tương tự là tha thứ cho tiếng ồn và biến dạng hơn.Điều này là do tín hiệu âm thanh tương tự lớn hơn nhiều so với tín hiệu âm thanh kỹ thuật số.Một lượng nhỏ nhiễu hoặc biến dạng trong tín hiệu tương tự sẽ không đáng chú ý như trong tín hiệu kỹ thuật số.

Cuối cùng, âm thanh analog linh hoạt hơn âm thanh kỹ thuật số.Âm thanh tương tự có thể được phát trên một loại thiết bị rộng hơn và nó có thể được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

** Kết luận: ** Nếu bạn có một tệp gốc tương tự, tốt nhất là giữ nó ở định dạng tương tự.Điều này sẽ cung cấp cho bạn chất lượng âm thanh tốt nhất có thể.Tuy nhiên, nếu bạn cần chuyển đổi tệp tương tự của mình thành kỹ thuật số, hãy chắc chắn sử dụng tốc độ mẫu cao để giảm thiểu lượng nhiễu lượng tử hóa.

** Hashtags: **

* #Audio
* #Analog
* #điện tử
* #nguyên bản
* #Tài liệu
=======================================
#Audio #Analog #Digital #original #File 1 audio expert said when there is an analog original file

**Audio expert:** When there is an analog original file, it is best to keep it in analog format. This is because analog audio is a continuous signal, while digital audio is a series of discrete samples. When you convert an analog signal to digital, you lose some of the original information. This is called **quantization noise**. The more samples you take per second, the lower the quantization noise will be. However, even with a high sample rate, there will still be some loss of information.

**Digital vs. analog:** There are a number of advantages to using analog audio over digital audio. First, analog audio is more natural-sounding. This is because analog audio is a continuous signal, while digital audio is a series of discrete samples. When you listen to analog audio, you are hearing the original signal, without any of the artifacts that are introduced by the digital conversion process.

Second, analog audio is more forgiving of noise and distortion. This is because analog audio signals are much larger than digital audio signals. A small amount of noise or distortion in an analog signal will not be as noticeable as it would be in a digital signal.

Finally, analog audio is more versatile than digital audio. Analog audio can be played on a wider variety of devices, and it can be used in a wider variety of applications.

**Conclusion:** If you have an analog original file, it is best to keep it in analog format. This will give you the best possible sound quality. However, if you need to convert your analog file to digital, be sure to use a high sample rate to minimize the amount of quantization noise.

**Hashtags:**

* #Audio
* #Analog
* #Digital
* #original
* #File
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top