1 java blvd nunica mi 49448

phamkhathanhhai

New member
## 1 Java Blvd Nunica MI 49448

1 Java Blvd Nunica MI 49448 là một tài sản thương mại nằm ở thành phố Nunica, Michigan.Tài sản hiện đang bỏ trống và đang được chủ sở hữu bán để bán.Tài sản được phân vùng cho sử dụng thương mại và có tổng diện tích 1,5 mẫu Anh.Khách sạn nằm trên một con phố bận rộn với tầm nhìn tuyệt vời.Tài sản cũng gần với một số doanh nghiệp và tiện nghi khác.

Khách sạn là lý tưởng cho một loạt các mục đích sử dụng thương mại, chẳng hạn như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng hoặc không gian văn phòng.Khách sạn cũng phù hợp cho một dự án phát triển.Tài sản hiện được liệt kê để bán với giá 250.000 đô la.

### 5 hashtag ở dạng#

* #1 Java Blvd Nunica MI 49448
* #Tài sản thương mại thương mại để bán
* #Nunica Michigan
* #Địa ốc
* #Tài sản đầu tư
=======================================
## 1 Java BLVD Nunica Mi 49448

1 Java BLVD Nunica Mi 49448 is a commercial property located in the city of Nunica, Michigan. The property is currently vacant and is being offered for sale by the owner. The property is zoned for commercial use and has a total area of 1.5 acres. The property is located on a busy street with excellent visibility. The property is also close to a number of other businesses and amenities.

The property is ideal for a variety of commercial uses, such as a retail store, restaurant, or office space. The property is also suitable for a development project. The property is currently listed for sale for $250,000.

### 5 Hashtags in the form of #

* #1 Java BLVD Nunica Mi 49448
* #Commercial Property for Sale
* #Nunica Michigan
* #Real Estate
* #Investment Property
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock