1 javan rhino

nhuhonghuynh

New member
#Javanrhino #rhino #endangeredspecies #WildLife #conservation ** Javan Rhino: Sự kiện và bảo tồn **

Tân tê Javan (_rhinoceros sondaicus_) là một loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng được tìm thấy ở Indonesia.Đây là loài nhỏ nhất trong số năm loài tê giác và được phân biệt bởi hai chiếc sừng của nó, là loài dài nhất trong số các loài tê giác.Rhinos Javan là những động vật đơn độc sống trong các khu rừng nhiệt đới dày đặc.Chúng là động vật ăn cỏ và chế độ ăn uống của chúng bao gồm chủ yếu là lá, chồi và trái cây.

Tê giác Javan bị đe dọa do mất môi trường sống và săn trộm.Dân số của họ đã giảm hơn 90% trong thế kỷ qua và hiện chỉ còn khoảng 60 cá nhân trong tự nhiên.Rhinos Javan được bảo vệ theo luật Indonesia và được liệt kê trong danh sách Red Red là nguy cấp nghiêm trọng.

Những nỗ lực bảo tồn cho tê giác Javan được tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống còn lại của chúng và giảm nạn săn trộm.Một trong những dự án bảo tồn quan trọng nhất là Dự án Javan Rhino, được thành lập vào năm 1997. Dự án hoạt động để bảo vệ Javan Rhinos tại Công viên Quốc gia Ujung Kulon, nơi duy nhất chúng vẫn xảy ra trong tự nhiên.Dự án cũng cung cấp giáo dục và nhận thức về tê giác Javan cho các cộng đồng địa phương.

Bất chấp những thách thức, vẫn có hy vọng cho Javan Rhino.Với những nỗ lực bảo tồn liên tục, có thể loài này có thể được cứu khỏi sự tuyệt chủng.

**Người giới thiệu**

* [Danh sách màu đỏ của các loài bị đe dọa: Tê giác Sondaicus] (https://www.iucnredlist.org/species/15731/101871385)
* [Dự án Rhino Javan] (https://www.javanrhinoproject.org/)
* [Quỹ động vật hoang dã thế giới: Javan Tê giác] (https://www.worldwildlife.org/species/javan-rhinoceros)

** hashtags **

* #Javanrhino
* #rhino
* #những loài có nguy có bị tuyệt chủng
* #động vật hoang dã
* #bảo tồn
=======================================
#Javanrhino #rhino #endangeredspecies #WildLife #conservation **Javan Rhino: Facts and Conservation**

The Javan rhinoceros (_Rhinoceros sondaicus_) is a critically endangered species of rhinoceros found in Indonesia. It is the smallest of the five rhinoceros species and is distinguished by its two horns, which are the longest of any rhinoceros species. Javan rhinos are solitary animals that live in dense rainforests. They are herbivores and their diet consists mainly of leaves, shoots, and fruit.

Javan rhinos are threatened by habitat loss and poaching. Their population has declined by over 90% in the past century and there are now only about 60 individuals left in the wild. Javan rhinos are protected under Indonesian law and are listed on the IUCN Red List as critically endangered.

Conservation efforts for Javan rhinos are focused on protecting their remaining habitat and reducing poaching. One of the most important conservation projects is the Javan Rhino Project, which was established in 1997. The project works to protect Javan rhinos in Ujung Kulon National Park, which is the only place where they still occur in the wild. The project also provides education and awareness about Javan rhinos to local communities.

Despite the challenges, there is hope for the Javan rhino. With continued conservation efforts, it is possible that this species can be saved from extinction.

**References**

* [IUCN Red List of Threatened Species: Rhinoceros sondaicus](https://www.iucnredlist.org/species/15731/101871385)
* [Javan Rhino Project](https://www.javanrhinoproject.org/)
* [World Wildlife Fund: Javan rhinoceros](https://www.worldwildlife.org/species/javan-rhinoceros)

**Hashtags**

* #Javanrhino
* #rhino
* #endangeredspecies
* #WildLife
* #conservation
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top