1 minh 1 Paypal us có 1k$ gio muon chuyen ve Paypalvn có bi limit ko. có nào chuyen ve Paypal vn mà ko ăn mit ko

lydanphuhung

New member
Credits
374
### 1. Cách chuyển tiền từ PayPal chúng tôi sang PayPal VN mà không phí

PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến cho phép bạn gửi và nhận tiền từ bạn bè, gia đình và doanh nghiệp.Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển tiền từ tài khoản PayPal Us của bạn sang tài khoản PayPal VN của bạn, bạn có thể phải trả một khoản phí.

** Phí chuyển tiền từ PayPal US sang PayPal VN là bao nhiêu? **

Phí chuyển tiền từ PayPal US sang PayPal VN là 2,9% số tiền giao dịch, cộng với một khoản phí cố định là 0,30 đô la.Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển 100 đô la từ tài khoản PayPal US sang tài khoản PayPal VN của bạn, bạn sẽ bị tính phí 2,90 đô la + 0,30 đô la = 3,20 đô la.

** Có cách nào để chuyển tiền từ paypal chúng tôi sang paypal vn mà không phí không? **

Vâng, có một vài cách để chuyển tiền từ PayPal chúng tôi sang PayPal VN mà không phải trả phí.

*** Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. ** Có một số dịch vụ của bên thứ ba cho phép bạn chuyển tiền giữa các tài khoản PayPal mà không phí.Một số dịch vụ phổ biến bao gồm Transferwise, Xoom và Remitly.
*** Sử dụng tài khoản ngân hàng. ** Bạn cũng có thể chuyển tiền từ tài khoản PayPal US sang tài khoản PayPal VN của bạn bằng tài khoản ngân hàng.Phương pháp này là miễn phí, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn là sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.
*** Sử dụng thẻ tín dụng. ** Bạn cũng có thể chuyển tiền từ tài khoản PayPal US sang tài khoản PayPal VN của bạn bằng thẻ tín dụng.Phương pháp này là miễn phí, nhưng bạn có thể bị công ty thẻ tín dụng của bạn tính phí giao dịch nước ngoài.

** Phương pháp nào là tốt nhất cho tôi? **

Cách tốt nhất để chuyển tiền từ PayPal chúng tôi sang PayPal VN phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn cần chuyển tiền một cách nhanh chóng, bạn có thể muốn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.Nếu bạn không vội, bạn có thể sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

### 2. Giới hạn chuyển giao PayPal

PayPal có giới hạn chuyển nhượng hàng ngày là 10.000 đô la.Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể gửi hoặc nhận tới 10.000 đô la trong một ngày.Nếu bạn cần gửi hoặc nhận hơn 10.000 đô la, bạn sẽ cần liên hệ với hỗ trợ khách hàng của PayPal.

### 3. Cách tránh phí PayPal

Có một vài cách để tránh phí paypal khi chuyển tiền.

*** Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. ** Các dịch vụ của bên thứ ba như Transferwise và Xoom thường cung cấp các khoản phí thấp hơn PayPal.
*** Sử dụng tài khoản ngân hàng. ** Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng thường miễn phí.
*** Sử dụng thẻ tín dụng. ** Một số thẻ tín dụng cung cấp phần thưởng hoặc hoàn lại tiền khi bạn sử dụng chúng để mua hàng trên PayPal.

### 4. Các câu hỏi thường gặp về chuyển khoản PayPal

*** Tôi có thể chuyển tiền từ paypal sang paypal mà không cần tài khoản ngân hàng không? ** Có, bạn có thể chuyển tiền từ paypal sang paypal mà không cần tài khoản ngân hàng.Tuy nhiên, bạn sẽ cần cung cấp thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để xác minh danh tính của bạn.
*** Mất bao lâu để chuyển tiền từ PayPal sang PayPal? ** Thời gian chuyển nhượng phụ thuộc vào phương thức bạn sử dụng.Nếu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, thời gian chuyển nhượng có thể nhanh như vài phút.Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng, thời gian chuyển nhượng có thể mất vài ngày.
*** Sự khác biệt giữa tài khoản PayPal cá nhân và tài khoản PayPal doanh nghiệp là gì?Tài khoản PayPal kinh doanh có giới hạn cao hơn và nhiều tính năng hơn tài khoản PayPal cá nhân.

### 5. Hashtags

* #PayPal
* #PayPalTransfer
* #paypalfees
* #PayPalTransferLimit
* #paypalwithoutfees
=======================================
### 1. How to transfer money from Paypal US to Paypal VN without fees

Paypal is a popular online payment method that allows you to send and receive money from friends, family, and businesses. However, if you want to transfer money from your Paypal US account to your Paypal VN account, you may be charged a fee.

**How much is the fee to transfer money from Paypal US to Paypal VN?**

The fee to transfer money from Paypal US to Paypal VN is 2.9% of the transaction amount, plus a fixed fee of $0.30. For example, if you want to transfer $100 from your Paypal US account to your Paypal VN account, you will be charged a fee of $2.90 + $0.30 = $3.20.

**Is there any way to transfer money from Paypal US to Paypal VN without fees?**

Yes, there are a few ways to transfer money from Paypal US to Paypal VN without fees.

* **Use a third-party service.** There are a number of third-party services that allow you to transfer money between Paypal accounts without fees. Some popular services include TransferWise, Xoom, and Remitly.
* **Use a bank account.** You can also transfer money from your Paypal US account to your Paypal VN account using a bank account. This method is free, but it may take longer than using a third-party service.
* **Use a credit card.** You can also transfer money from your Paypal US account to your Paypal VN account using a credit card. This method is free, but you may be charged a foreign transaction fee by your credit card company.

**Which method is best for me?**

The best way to transfer money from Paypal US to Paypal VN depends on your individual needs. If you need to transfer the money quickly, you may want to use a third-party service. If you are not in a hurry, you can use a bank account or a credit card.

### 2. Paypal transfer limit

Paypal has a daily transfer limit of $10,000. This means that you can only send or receive up to $10,000 in one day. If you need to send or receive more than $10,000, you will need to contact Paypal customer support.

### 3. How to avoid Paypal fees

There are a few ways to avoid Paypal fees when transferring money.

* **Use a third-party service.** Third-party services like TransferWise and Xoom often offer lower fees than Paypal.
* **Use a bank account.** Transferring money between bank accounts is usually free.
* **Use a credit card.** Some credit cards offer rewards or cash back when you use them to make purchases on Paypal.

### 4. Frequently asked questions about Paypal transfers

* **Can I transfer money from Paypal to Paypal without a bank account?** Yes, you can transfer money from Paypal to Paypal without a bank account. However, you will need to provide a credit card or debit card to verify your identity.
* **How long does it take to transfer money from Paypal to Paypal?** The transfer time depends on the method you use. If you use a third-party service, the transfer time may be as fast as a few minutes. If you use a bank account, the transfer time may take a few days.
* **What is the difference between a personal Paypal account and a business Paypal account?** A personal Paypal account is for personal use, while a business Paypal account is for business use. Business Paypal accounts have higher limits and more features than personal Paypal accounts.

### 5. Hashtags

* #PayPal
* #PayPalTransfer
* #paypalfees
* #PayPalTransferLimit
* #paypalwithoutfees
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top