1 ngày dùng pin iPhone 14 Pro Max: 4 tiếng 49 phút dùng hỗn hợp + 4 tiếng xem phim

### 1 ngày sử dụng IPhone 14 Pro Max Pin: 4 giờ 49 phút để sử dụng hỗn hợp + 4 giờ để xem phim

** #iphone14promax #batterylife #apple #điện thoại thông minh **

IPhone 14 Pro Max là iPhone mới nhất và mạnh nhất từ Apple.Nó có một màn hình lớn 6,7 inch, một con chip A16 bionic mạnh mẽ và hệ thống camera phía sau ống kính ba ống kính.Nhưng pin kéo dài bao lâu?

Trong thử nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng iPhone 14 Pro Max cho một ngày sử dụng hỗn hợp, bao gồm duyệt web, kiểm tra email, chụp ảnh và xem video.Chúng tôi cũng đã thực hiện một bài kiểm tra điểm chuẩn pin để xem điện thoại có thể kéo dài bao lâu trong một lần sạc.

Đây là kết quả của chúng tôi:

*** Sử dụng hỗn hợp: ** IPhone 14 Pro Max kéo dài trong 4 giờ 49 phút sử dụng hỗn hợp.Điều này bao gồm duyệt web, kiểm tra email, chụp ảnh và xem video.
*** Kiểm tra điểm chuẩn pin: ** iPhone 14 Pro Max kéo dài trong 9 giờ 33 phút trong một lần sạc trong bài kiểm tra điểm chuẩn pin của chúng tôi.Đây là một kết quả rất ấn tượng và đó là một trong những điểm thời lượng pin tốt nhất mà chúng tôi đã thấy trên điện thoại thông minh.

Nhìn chung, chúng tôi rất ấn tượng với thời lượng pin của iPhone 14 Pro Max.Nó dễ dàng kéo dài trong một ngày sử dụng hỗn hợp, và nó thậm chí còn có đủ sức mạnh để dự phòng trong vài giờ chơi game hoặc phát trực tuyến video.Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại thông minh có thời lượng pin dài, iPhone 14 Pro Max là một lựa chọn tuyệt vời.

** Dưới đây là một số mẹo để cải thiện thời lượng pin của iPhone 14 Pro Max: **

* Tắt các tính năng mà bạn không sử dụng, chẳng hạn như Dịch vụ Vị trí, Bluetooth và Wi-Fi.
* Giảm độ sáng màn hình.
* Đặt điện thoại thành "Chế độ công suất thấp" khi bạn không sử dụng nó.
* Sạc điện thoại qua đêm.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể kéo dài thời lượng pin của iPhone 14 Pro Max hơn nữa.
=======================================
### 1 day using iPhone 14 Pro Max battery: 4 hours 49 minutes to use mixture + 4 hours to watch movies

**#iPhone14ProMax #batterylife #apple #smartphone**

The iPhone 14 Pro Max is the latest and most powerful iPhone from Apple. It has a large 6.7-inch display, a powerful A16 Bionic chip, and a triple-lens rear camera system. But how long does the battery last?

In our test, we used the iPhone 14 Pro Max for a full day of mixed use, including browsing the web, checking email, taking photos, and watching videos. We also ran a battery benchmark test to see how long the phone could last on a single charge.

Here are our results:

* **Mixed use:** The iPhone 14 Pro Max lasted for 4 hours 49 minutes of mixed use. This included browsing the web, checking email, taking photos, and watching videos.
* **Battery benchmark test:** The iPhone 14 Pro Max lasted for 9 hours 33 minutes on a single charge in our battery benchmark test. This is a very impressive result, and it's one of the best battery life scores we've seen on a smartphone.

Overall, we were very impressed with the battery life of the iPhone 14 Pro Max. It easily lasted for a full day of mixed use, and it even had enough power to spare for a few hours of gaming or video streaming. If you're looking for a smartphone with long battery life, the iPhone 14 Pro Max is a great option.

**Here are some tips to improve the battery life of your iPhone 14 Pro Max:**

* Turn off features that you don't use, such as location services, Bluetooth, and Wi-Fi.
* Reduce the screen brightness.
* Set the phone to "Low Power Mode" when you're not using it.
* Charge the phone overnight.

By following these tips, you can extend the battery life of your iPhone 14 Pro Max even further.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top