1$ Paypal = 20300đ tại sao exchange chỉ có 18300-18700

phuhai367

New member
### 1 USD = 20300 VND Nhưng tại sao trao đổi chỉ là 18300-18700?

** 1.Sự khác biệt giữa paypal và tỷ giá hối đoái là gì? **

PayPal là một hệ thống thanh toán kỹ thuật số cho phép bạn gửi và nhận tiền trực tuyến.Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà tại đó một loại tiền tệ được chuyển đổi thành một loại tiền khác.

** 2.Tại sao tỷ giá paypal cao hơn tỷ giá hối đoái? **

Có một vài lý do tại sao tỷ giá paypal cao hơn tỷ giá hối đoái.

*** Phí PayPal: ** Khi bạn sử dụng PayPal để gửi tiền, bạn sẽ bị tính phí.Phí này thường là khoảng 3% số tiền giao dịch.
*** Đánh dấu tỷ giá hối đoái: ** PayPal thêm một đánh dấu vào tỷ giá hối đoái để kiếm lợi nhuận.Đánh dấu này có thể cao tới 5%.
*** Độ trễ chuyển đổi tiền tệ: ** Khi bạn sử dụng PayPal để gửi tiền, có thể mất vài ngày để chuyển tiền.Trong thời gian này, tỷ giá hối đoái có thể dao động, điều này có thể dẫn đến việc bạn mất tiền.

** 3.Làm cách nào để có được tỷ giá hối đoái tốt nhất? **

Có một vài cách để có được tỷ giá hối đoái tốt nhất khi bạn gửi tiền quốc tế.

*** Sử dụng bộ chuyển đổi tiền tệ: ** Bộ chuyển đổi tiền tệ có thể giúp bạn so sánh tỷ giá hối đoái được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác nhau.Điều này sẽ cho phép bạn tìm thấy thỏa thuận tốt nhất.
*** Sử dụng nhà cung cấp trao đổi tiền tệ chuyên gia: ** Nhà cung cấp trao đổi tiền tệ chuyên dụng thường có thể cung cấp tỷ giá hối đoái tốt hơn so với các ngân hàng hoặc nhà cung cấp khác.
*** Cửa hàng xung quanh: ** Nó luôn luôn đáng mua sắm xung quanh cho tỷ giá hối đoái tốt nhất.Bạn có thể tìm thấy một thỏa thuận tốt hơn bằng cách so sánh các nhà cung cấp khác nhau.

**4.Phần kết luận**

Tỷ giá paypal cao hơn tỷ giá hối đoái vì một số lý do.Tuy nhiên, có một vài cách để có được tỷ giá hối đoái tốt nhất khi bạn gửi tiền quốc tế.Bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi tiền tệ, nhà cung cấp trao đổi tiền tệ chuyên dụng hoặc bằng cách mua sắm xung quanh, bạn có thể tiết kiệm tiền cho chuyển khoản quốc tế của mình.

### hashtags

* #PayPal
* #tỷ giá
* #InationTranstransfers
* #tiết kiệm tiền
* #Chuyển đổi tiền tệ
=======================================
### 1 USD = 20300 VND but why exchange is only 18300-18700?

**1. What is the difference between Paypal and Exchange rate?**

PayPal is a digital payment system that allows you to send and receive money online. Exchange rate is the ratio at which one currency is converted into another.

**2. Why is the Paypal rate higher than the exchange rate?**

There are a few reasons why the Paypal rate is higher than the exchange rate.

* **The Paypal fee:** When you use Paypal to send money, you will be charged a fee. This fee is usually around 3% of the transaction amount.
* **The exchange rate markup:** Paypal adds a markup to the exchange rate in order to make a profit. This markup can be as high as 5%.
* **The currency conversion delay:** When you use Paypal to send money, it can take a few days for the funds to be transferred. During this time, the exchange rate can fluctuate, which can result in you losing money.

**3. How can I get the best exchange rate?**

There are a few ways to get the best exchange rate when you are sending money internationally.

* **Use a currency converter:** A currency converter can help you compare the exchange rates offered by different providers. This will allow you to find the best deal.
* **Use a specialist currency exchange provider:** A specialist currency exchange provider can often offer better exchange rates than banks or other providers.
* **Shop around:** It is always worth shopping around for the best exchange rate. You may be able to find a better deal by comparing different providers.

**4. Conclusion**

The Paypal rate is higher than the exchange rate for a number of reasons. However, there are a few ways to get the best exchange rate when you are sending money internationally. By using a currency converter, a specialist currency exchange provider, or by shopping around, you can save money on your international transfers.

### Hashtags

* #PayPal
* #exchangerate
* #internationaltransfers
* #savemoney
* #currencyconverter
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock