1 python标准库math中用来计算平方根的函数是

truongphuphan

New member
** #Python #Math #SQRT #Square Root #Function **

## Cách tính căn bậc hai trong Python

Cơ sở căn bậc hai của một số là số, khi được nhân với chính nó, cho số gốc.Ví dụ: căn bậc hai của 4 là 2, vì 2 * 2 = 4.

Trong Python, bạn có thể tính toán căn bậc hai của một số bằng hàm `math.sqrt ()`.Hàm này lấy một số làm đối số của nó và trả về căn bậc hai của số đó.Ví dụ: mã sau đây tính toán căn bậc hai của 4:

`` `Python
nhập khẩu toán học

in (math.sqrt (4))
`` `

Mã này sẽ in đầu ra sau:

`` `
2.0
`` `

Bạn cũng có thể sử dụng toán tử `**` để tính toán căn bậc hai của một số.Ví dụ: mã sau cũng tính toán căn bậc hai của 4:

`` `Python
4 ** 0,5
`` `

Mã này cũng sẽ in đầu ra sau:

`` `
2.0
`` `

## Thẩm quyền giải quyết

* [Tài liệu Python: Math.sqrt ()] (https://docs.python.org/3/l Library/math.html#math.sqrt)
=======================================
**#python #Math #SQRT #Square root #Function**

## How to Calculate Square Root in Python

The square root of a number is the number that, when multiplied by itself, gives the original number. For example, the square root of 4 is 2, because 2 * 2 = 4.

In Python, you can calculate the square root of a number using the `math.sqrt()` function. This function takes a number as its argument and returns the square root of that number. For example, the following code calculates the square root of 4:

```python
import math

print(math.sqrt(4))
```

This code will print the following output:

```
2.0
```

You can also use the `**` operator to calculate the square root of a number. For example, the following code also calculates the square root of 4:

```python
4 ** 0.5
```

This code will also print the following output:

```
2.0
```

## Reference

* [Python Documentation: math.sqrt()](https://docs.python.org/3/library/math.html#math.sqrt)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock