1 số vấn đề về paypal cần hỏi các bạn

huutrung787

New member
#PayPal #Payments #Refunds #Disputes #Customerservice ### 5 Sự cố PayPal phổ biến và cách khắc phục chúng

PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến, nhưng nó không phải là không có vấn đề của nó.Dưới đây là năm vấn đề paypal phổ biến và cách khắc phục chúng.

1. ** Thanh toán của bạn đã bị từ chối. ** Có một vài lý do tại sao khoản thanh toán của bạn có thể bị từ chối, chẳng hạn như:
*** Thẻ tín dụng của bạn hết hạn hoặc không hợp lệ. ** Đảm bảo thẻ tín dụng của bạn được cập nhật và ngày hết hạn là chính xác.
*** Bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. ** Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của bạn để đảm bảo bạn có đủ tiền để chi trả cho việc mua hàng.
*** Nhà phát hành thẻ của bạn đã chặn giao dịch. ** Liên hệ với nhà phát hành thẻ của bạn để xem họ có chặn giao dịch không.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử:
*** Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn. ** Chuyển đến tài khoản PayPal của bạn và cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn.
*** Thêm nhiều tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. ** Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, bạn có thể thêm nhiều tiền hơn để chi trả cho việc mua hàng.
*** Liên hệ với nhà phát hành thẻ của bạn. ** Nếu công ty phát hành thẻ của bạn đã chặn giao dịch, bạn có thể liên hệ với họ để bỏ chặn nó.

2. ** Thanh toán của bạn đã được hoàn trả. ** Có một vài lý do tại sao khoản thanh toán của bạn có thể được hoàn trả, chẳng hạn như:
*** Người mua đã hủy đơn đặt hàng. ** Nếu người mua hủy đơn đặt hàng, khoản thanh toán sẽ được hoàn trả cho họ.
*** Người bán đã cấp tiền hoàn lại. ** Nếu người bán cấp tiền hoàn lại, khoản thanh toán sẽ được hoàn trả cho người mua.
*** Thanh toán đã bị tranh chấp. ** Nếu thanh toán bị tranh chấp, tiền sẽ được giữ bằng ký quỹ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử:
*** Liên hệ với người mua. ** Nếu người mua đã hủy đơn đặt hàng, bạn có thể liên hệ với họ để xem họ có muốn mua lại mặt hàng không.
*** Liên hệ với người bán. ** Nếu người bán cấp tiền hoàn lại, bạn có thể liên hệ với họ để xem họ có muốn phát hành lại khoản thanh toán không.
*** Tranh chấp thanh toán. ** Nếu thanh toán bị tranh chấp, bạn có thể tranh chấp khoản thanh toán để cố gắng để có được tiền được phát hành.

3. ** Thanh toán của bạn bị giữ. ** Có một vài lý do tại sao khoản thanh toán của bạn có thể bị giữ lại, chẳng hạn như:
*** Tài khoản của bạn là mới. ** Nếu tài khoản PayPal của bạn mới, các khoản thanh toán của bạn có thể được giữ trong một khoảng thời gian để xác minh danh tính của bạn.
*** Tài khoản của bạn có lịch sử giao dịch thấp. ** Nếu bạn không có nhiều giao dịch trên tài khoản PayPal của mình, các khoản thanh toán của bạn có thể được giữ để xác minh hoạt động tài khoản của bạn.
*** Bạn đã có rất nhiều tranh chấp hoặc bồi hoàn. ** Nếu bạn có nhiều tranh chấp hoặc bồi hoàn trên tài khoản PayPal của bạn, các khoản thanh toán của bạn có thể được giữ để bảo vệ người bán.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử:
*** Đang chờ giữ hết hạn. ** Nếu tài khoản của bạn mới hoặc bạn không có nhiều lịch sử giao dịch, các khoản thanh toán của bạn có thể được giữ trong một khoảng thời gian.Khi nắm giữ hết hạn, các khoản tiền sẽ được phát hành vào tài khoản của bạn.
*** Xác minh danh tính của bạn. ** Nếu tài khoản của bạn mới, bạn có thể xác minh danh tính của mình bằng cách cung cấp PayPal với ID do chính phủ cấp.
*** Giải quyết các tranh chấp và bồi hoàn. ** Nếu bạn đã có nhiều tranh chấp hoặc bồi hoàn trên tài khoản PayPal của mình, bạn có thể giải quyết chúng để cố gắng xóa bỏ.

4. ** Bạn đang gặp sự cố với Dịch vụ khách hàng PayPal. ** Nếu bạn gặp sự cố với Dịch vụ khách hàng của PayPal, có một vài điều bạn có thể làm:
*** Kiểm tra Trung tâm trợ giúp PayPal. ** Trung tâm trợ giúp PayPal có rất nhiều thông tin về cách sử dụng PayPal và cách giải quyết các vấn đề phổ biến.
*** Liên hệ với Dịch vụ khách hàng PayPal. ** Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng PayPal qua điện thoại, email hoặc trò chuyện.
*** nộp đơn khiếu nại với văn phòng kinh doanh tốt hơn. ** Nếu bạn không hài lòng với phản hồi bạn nhận được từ Dịch vụ khách hàng PayPal, bạn có thể nộp đơn khiếu nại
=======================================
#PayPal #Payments #Refunds #Disputes #Customerservice ### 5 Common Paypal Problems and How to Fix Them

Paypal is a popular online payment method, but it's not without its problems. Here are five common Paypal problems and how to fix them.

1. **Your payment was declined.** There are a few reasons why your payment might be declined, such as:
* **Your credit card is expired or invalid.** Make sure your credit card is up-to-date and that the expiration date is correct.
* **You don't have enough funds in your bank account.** Check your bank account balance to make sure you have enough money to cover the purchase.
* **Your card issuer has blocked the transaction.** Contact your card issuer to see if they have blocked the transaction.

To fix this problem, you can try:
* **Updating your credit card information.** Go to your Paypal account and update your credit card information.
* **Adding more funds to your bank account.** If you don't have enough funds in your bank account, you can add more funds to cover the purchase.
* **Contacting your card issuer.** If your card issuer has blocked the transaction, you can contact them to unblock it.

2. **Your payment was refunded.** There are a few reasons why your payment might be refunded, such as:
* **The buyer canceled the order.** If the buyer cancels the order, the payment will be refunded to them.
* **The seller issued a refund.** If the seller issues a refund, the payment will be refunded to the buyer.
* **The payment was disputed.** If the payment is disputed, the funds will be held in escrow until the dispute is resolved.

To fix this problem, you can try:
* **Contacting the buyer.** If the buyer canceled the order, you can contact them to see if they would like to re-purchase the item.
* **Contacting the seller.** If the seller issued a refund, you can contact them to see if they would like to re-issue the payment.
* **Disputing the payment.** If the payment is disputed, you can dispute the payment to try to get the funds released.

3. **Your payment is on hold.** There are a few reasons why your payment might be on hold, such as:
* **Your account is new.** If your Paypal account is new, your payments may be held for a period of time to verify your identity.
* **Your account has a low transaction history.** If you don't have a lot of transactions on your Paypal account, your payments may be held to verify your account activity.
* **You've had a lot of disputes or chargebacks.** If you've had a lot of disputes or chargebacks on your Paypal account, your payments may be held to protect the seller.

To fix this problem, you can try:
* **Waiting for the hold to expire.** If your account is new or you don't have a lot of transaction history, your payments may be held for a period of time. Once the hold expires, the funds will be released to your account.
* **Verifying your identity.** If your account is new, you can verify your identity by providing Paypal with your government-issued ID.
* **Resolving disputes and chargebacks.** If you've had a lot of disputes or chargebacks on your Paypal account, you can resolve them to try to get the holds removed.

4. **You're having trouble with Paypal customer service.** If you're having trouble with Paypal customer service, there are a few things you can do:
* **Check the Paypal help center.** The Paypal help center has a lot of information on how to use Paypal and how to resolve common problems.
* **Contact Paypal customer service.** You can contact Paypal customer service by phone, email, or chat.
* **File a complaint with the Better Business Bureau.** If you're not satisfied with the response you get from Paypal customer service, you can file a complaint
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top