1 tháng nhận bao nhiêu tiền về paypal là đủ

dangduyan

New member
Credits
212
## Chi phí để nhận PayPal?

PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến cho phép bạn gửi và nhận tiền từ bạn bè, gia đình và doanh nghiệp.Đó cũng là một cách tuyệt vời để mua sắm trực tuyến mà không phải nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn.

Nhưng chi phí bao nhiêu để có được paypal?

Tin tốt là nhận tài khoản PayPal là miễn phí.Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên trang web PayPal và bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức.

Tuy nhiên, có một số phí liên quan đến việc sử dụng PayPal.Những khoản phí này bao gồm:

*** Phí giao dịch: ** PayPal tính phí cho mỗi giao dịch bạn thực hiện.Lệ phí thường là một tỷ lệ phần trăm của số tiền giao dịch, cộng với một khoản phí cố định.Phí chính xác khác nhau tùy thuộc vào loại giao dịch và loại tiền bạn đang sử dụng.
*** Phí chuyển đổi tiền tệ: ** Nếu bạn đang gửi hoặc nhận tiền bằng một loại tiền tệ khác ngoài chính bạn, PayPal sẽ tính phí chuyển đổi tiền tệ.Lệ phí thường là một phần trăm của số tiền giao dịch.
*** Phí giao dịch quốc tế: ** Nếu bạn đang gửi tiền cho ai đó ở một quốc gia khác, PayPal sẽ tính phí giao dịch quốc tế.Lệ phí thường là một tỷ lệ phần trăm của số tiền giao dịch, cộng với một khoản phí cố định.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về phí của PayPal trên trang web PayPal.

## 5 hashtag ở dạng #

* #PayPal
* #OnlinePayment
* #Chuyển tiền
* #fees
* #thẻ tín dụng
=======================================
## How much does it cost to get PayPal?

PayPal is a popular online payment method that allows you to send and receive money from friends, family, and businesses. It's also a great way to shop online without having to enter your credit card details.

But how much does it cost to get PayPal?

The good news is that getting a PayPal account is free. You can sign up for an account on the PayPal website and start using it right away.

However, there are some fees associated with using PayPal. These fees include:

* **Transaction fees:** PayPal charges a fee for each transaction you make. The fee is usually a percentage of the transaction amount, plus a fixed fee. The exact fee varies depending on the type of transaction and the currency you're using.
* **Currency conversion fees:** If you're sending or receiving money in a currency other than your own, PayPal will charge a currency conversion fee. The fee is usually a percentage of the transaction amount.
* **International transaction fees:** If you're sending money to someone in a different country, PayPal will charge an international transaction fee. The fee is usually a percentage of the transaction amount, plus a fixed fee.

You can find more information about PayPal's fees on the PayPal website.

## 5 hashtags in the form of #

* #PayPal
* #OnlinePayment
* #moneytransfer
* #fees
* #creditcard
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top