1 tivi android ra 2 tai nghe bluetooth

trannhutamthien

New member
** #AndroIDTV #BluetoothHeadset #howto #SmartTV #technology **

## Cách kết nối tai nghe Bluetooth với Android TV

Android TV là một cách tuyệt vời để xem các chương trình và phim yêu thích của bạn trên một màn hình lớn.Nhưng nếu bạn muốn sử dụng tai nghe Bluetooth của mình với TV Android thì sao?Đây là cách làm điều đó:

1. Đảm bảo tai nghe Android TV và Bluetooth của bạn đều được bật.
2. Trên TV Android của bạn, hãy truy cập ** Cài đặt **> ** Bluetooth **.
3. Bật bluetooth.
4. TV Android của bạn sẽ bắt đầu quét các thiết bị Bluetooth.
5. Chọn tai nghe Bluetooth của bạn từ danh sách các thiết bị.
6. Nhập mật mã nếu được nhắc.
7. Tai nghe Bluetooth của bạn sẽ được kết nối với TV Android của bạn.

Bây giờ bạn có thể thưởng thức các chương trình và phim yêu thích của bạn trên TV Android của bạn với tai nghe tự do không dây.

## Lợi ích của việc sử dụng tai nghe Bluetooth với Android TV

Có một vài lợi ích khi sử dụng tai nghe Bluetooth với TV Android của bạn.

*** Tự do không dây: ** Bạn có thể di chuyển xung quanh mà không bị buộc vào TV bằng cáp.
*** Tiện nghi: ** Tai nghe Bluetooth thoải mái hơn khi đeo so với tai nghe có dây, đặc biệt là trong thời gian dài.
*** Chất lượng âm thanh tốt hơn: ** Một số tai nghe Bluetooth cung cấp chất lượng âm thanh tốt hơn tai nghe có dây.
*** Thuận tiện: ** Tai nghe Bluetooth dễ kết nối và ngắt kết nối.

## Mẹo sử dụng tai nghe Bluetooth với TV Android

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng tai nghe Bluetooth với TV Android của bạn:

* Đảm bảo tai nghe Bluetooth của bạn tương thích với TV Android của bạn.
* Giữ tai nghe Bluetooth của bạn trong phạm vi TV Android của bạn.
* Tắt Bluetooth trên TV Android của bạn khi bạn không sử dụng tai nghe Bluetooth của mình.
* Sạc tai nghe Bluetooth của bạn thường xuyên.

## Phần kết luận

Sử dụng tai nghe Bluetooth với TV Android của bạn là một cách tuyệt vời để thưởng thức các chương trình và phim yêu thích của bạn trên một màn hình lớn.Với sự tự do của tai nghe không dây, bạn có thể di chuyển xung quanh mà không bị buộc vào TV bằng cáp.Tai nghe Bluetooth cũng thoải mái hơn khi đeo so với tai nghe có dây và một số mẫu cung cấp chất lượng âm thanh tốt hơn.Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách thú vị hơn để xem TV Android của mình, hãy xem xét đầu tư vào một cặp tai nghe Bluetooth.

### Người giới thiệu

* [Cách kết nối tai nghe Bluetooth với Android TV] (https://support.google.com/androidtv/answer/7543583?hl=en)
* [Tai nghe Bluetooth tốt nhất cho TV Android] (https://www.androidcentral.com/best-bluetooth-headphones-android-tv)
=======================================
**#AndroidTV #BluetoothHeadset #howto #SmartTV #technology**

## How to connect Bluetooth headphones to Android TV

Android TV is a great way to watch your favorite shows and movies on a big screen. But what if you want to use your Bluetooth headphones with your Android TV? Here's how to do it:

1. Make sure your Android TV and Bluetooth headphones are both turned on.
2. On your Android TV, go to **Settings** > **Bluetooth**.
3. Turn on Bluetooth.
4. Your Android TV will start scanning for Bluetooth devices.
5. Select your Bluetooth headphones from the list of devices.
6. Enter the passcode if prompted.
7. Your Bluetooth headphones will be connected to your Android TV.

Now you can enjoy your favorite shows and movies on your Android TV with the freedom of wireless headphones.

## Benefits of using Bluetooth headphones with Android TV

There are a few benefits to using Bluetooth headphones with your Android TV.

* **Wireless freedom:** You can move around without being tethered to your TV by a cable.
* **Comfort:** Bluetooth headphones are more comfortable to wear than wired headphones, especially for extended periods of time.
* **Better sound quality:** Some Bluetooth headphones offer better sound quality than wired headphones.
* **Convenience:** Bluetooth headphones are easy to connect and disconnect.

## Tips for using Bluetooth headphones with Android TV

Here are a few tips for using Bluetooth headphones with your Android TV:

* Make sure your Bluetooth headphones are compatible with your Android TV.
* Keep your Bluetooth headphones within range of your Android TV.
* Turn off Bluetooth on your Android TV when you're not using your Bluetooth headphones.
* Charge your Bluetooth headphones regularly.

## Conclusion

Using Bluetooth headphones with your Android TV is a great way to enjoy your favorite shows and movies on a big screen. With the freedom of wireless headphones, you can move around without being tethered to your TV by a cable. Bluetooth headphones are also more comfortable to wear than wired headphones, and some models offer better sound quality. So if you're looking for a more enjoyable way to watch your Android TV, consider investing in a pair of Bluetooth headphones.

### References

* [How to connect Bluetooth headphones to Android TV](https://support.google.com/androidtv/answer/7543583?hl=en)
* [The best Bluetooth headphones for Android TV](https://www.androidcentral.com/best-bluetooth-headphones-android-tv)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top