1 trong 918 chiếc Porsche 918 Spyder xuất hiện tại Việt Nam

blackmeercat813

New member
** 1 trong số 918 Porsche 918 Spyder xuất hiện ở Việt Nam **

#Porsche #918spyder #Vietnam #hypercar #supercar

[Hình ảnh của Porsche 918 Spyder]

Porsche 918 Spyder là một siêu xe lai phiên bản giới hạn được sản xuất bởi Porsche.Nó lần đầu tiên được công bố tại Triển lãm ô tô Frankfurt 2013 và được bán vào năm 2014. 918 Spyder được trang bị động cơ V8 4,6 lít và hai động cơ điện, kết hợp để tạo ra tổng công suất 887 mã lực.Chiếc xe có tốc độ tối đa 211 dặm / giờ và có thể tăng tốc từ 0 lên 60 dặm / giờ trong 2,6 giây.

Chỉ có 918 ví dụ về 918 Spyder được sản xuất, làm cho nó trở thành một trong những chiếc xe độc quyền nhất thế giới.Một trong những chiếc xe hiếm hoi này gần đây đã xuất hiện tại Việt Nam, khiến nó trở thành 918 Spyder đầu tiên được giao trong nước.

918 Spyder là một chiếc xe thực sự đặc biệt và đến Việt Nam là một sự kiện lớn cho cộng đồng ô tô của đất nước.Nó chắc chắn sẽ quay đầu bất cứ nơi nào nó đi, và sẽ rất thú vị khi xem nó hoạt động như thế nào trên đường của Việt Nam.

** Nguồn: **

* [Porsche 918 Spyder] (https://www.porsche.com/usa/models/918-spyder/)
* [918 Spyder đến Việt Nam] (https://www.vietnamnet.vn/en/news/auto/918-spyder-arrives-in-vornam-692485.html)
=======================================
**1 of 918 Porsche 918 Spyder appeared in Vietnam**

#Porsche #918spyder #Vietnam #hypercar #supercar

[Image of a Porsche 918 Spyder]

The Porsche 918 Spyder is a limited-edition hybrid hypercar manufactured by Porsche. It was first unveiled at the 2013 Frankfurt Motor Show and went on sale in 2014. The 918 Spyder is powered by a 4.6-liter V8 engine and two electric motors, which combine to produce a total of 887 horsepower. The car has a top speed of 211 mph and can accelerate from 0 to 60 mph in 2.6 seconds.

Only 918 examples of the 918 Spyder were produced, making it one of the most exclusive cars in the world. One of these rare cars has recently appeared in Vietnam, making it the first 918 Spyder to be delivered in the country.

The 918 Spyder is a truly special car, and its arrival in Vietnam is a major event for the country's automotive community. It is sure to turn heads wherever it goes, and it will be interesting to see how it performs on Vietnam's roads.

**Sources:**

* [Porsche 918 Spyder](https://www.porsche.com/usa/models/918-spyder/)
* [918 Spyder arrives in Vietnam](https://www.vietnamnet.vn/en/news/auto/918-spyder-arrives-in-vietnam-692485.html)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock